Příloha č. 11: Obsah zprávy - vlastní hodnocení školy za roky 2007 až 2010

soubor přílohy soubor přílohy (213,36 KB)


 

1. Podmínky ke vzdělávání

1. 1. Vnější podmínky

1. 2. Vnitřní podmínky

 

2. Průběh vzdělávání

2. 1. Obory vzdělávání

2. 2. Cíle vzdělávání

2. 3. Přehled tříd a nabídka vzdělávání

2. 4. Přehled zapojení pedagogických pracovníků

2. 5. Zavádění školních vzdělávacích programů / ŠVP /

2. 6. Vzájemná hospitační a kontrolní činnost

2. 7. Zapojení do vzdělávacích aktivit, soutěží, projektů

2. 8. Práce s  žáky SPU a studijně nadanými

 

3. Podpora školy ve vztahu k žákům

3. 1. Zapojení žáků do odborných kurzů, vzdělávacích aktivit, které škola nabízí

a zajišťuje, včetně počtu žáků, kteří kurz absolvovali

3. 2. Nabídka vzdělávacích aktivit pro veřejnost

3. 3. Spolupráce se sociálními partnery regionu

3. 4. Školská rada

3. 5. Sociálně patologické jevy

3. 6. Výchovné poradenství

3. 7. Aktivity domova mládeže

3. 8. Klima školy

 

4. Výsledky vzdělávání

4. 1. Výstupy žáků středního vzdělání s maturitní zkouškou

4. 2. Výstupy žáků středního vzdělání s výučním listem

4. 3. Úroveň vědomostí a dovedností žáků

4. 4. Podmínky ke studiu, důvody neprospěchu

 

5. Kvalita řídicího systému

5. 1. Systém vnitřních směrnic

5. 2. Rozbory a přehledy dalšího vzdělávání

5. 3. Rozbory a přehledy dalšího vzdělávání

5.4. Pracovní podmínky

 

6. Úroveň práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6. 1. Podmínky ke vzdělávání

6. 2. Strategie školy

6. 3. Základní ekonomické ukazatele

 

7. Autorizace

 

8. Závěrečná ustanovení