Příloha č. 14: Podkladový materiál pro jednání pedagogické rady

soubor přílohy soubor přílohy (247,30 KB)Datum konání: 21. ledna 2010                  Třída: ___________

Třídní učitel: ________________________________________________

Počet žáků ve třídě: _________ dívek: __________ chlapců: __________

 

1. Prospěch žáků

 • celková charakteristika třídy:
 • výrazné zlepšení prospěchu, výrazné zhoršení prospěchu (šla informace rodičům?)
 • prospěli s vyznamenáním (orientační ukazatel ke čtvrtletí):
 • prospěli:
 • neprospěli:

2. Chování žáků

 • celková charakteristika třídy
 • zapomínání (více než 10 záznamů v sešitě zapomínání za čtvrtletí) – jaká učiněna opatření na zlepšení stavu (poznámka, informace rodičům, napomenutí TU, důtka TU aj.)
 • pozdní příchody (zapsání pozdních příchodů) – jaká učiněna opatření?
 • výchovná opatření – pochvaly (do ŽK, dopis rodičům):
 • opatření k posílení kázně:
  • napomenutí tř. učitele:
  • důtka tř. učitele:
  • důtka ředitele školy:
  • zhoršená známka z chování (návrh na pololetí):

3. Žáci se specifickými poruchami učení a chování

 • specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie…, je diagnostikováno SPC nebo poradnou):
 • specifické vývojové poruchy chování (porucha školní přizpůsobivosti, ADHD…, je diagnostikováno SPC nebo poradnou):
 • návrhy na vyšetření v PPP a proč (je konzultováno s výchovnou poradkyní):

4. Spolupráce s rodiči

 • účast rodičů na tř. schůzkách, o co se rodiče nejvíce zajímali:

5. Zdravotní stav žáků

 • jaké byly úrazy za I/2009, jaká byla absence a nemocnost, chybí někdo velmi často, bývá někomu zle…:

6. Mimořádné aktivity žáků

 • mimoškolní činnosti (reprezentace mimo rámec školy):

7. Různé

 

Podpis třídní učitelky/třídního učitele: _____________________