Příloha č. 2: Citace z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008

soubor přílohy soubor přílohy (182,96 KB)


 

Výsledky vzdělávání a kvalitu škol považuje kraj Vysočina za komplexní a mnohorozměrnou veličinu, kterou není možné prokazovat jedním nebo dvěma ukazateli. Informace o kvalitě práce škol jsou nezbytné nejen pro řízení školství, pro různé zřizovatele škol, ale i pro jejich ředitele. Je třeba podpořit postupné vytváření rozsáhlého a různorodého evaluačního prostředí škol, které zohlední jejich různé kvalitativní charakteristiky, tyto informace zveřejňovat, ovlivňovat tak poptávku po vzdělání a využívat je pro řízení školství v kraji v nejširším smyslu slova. Hlavní cíl a smysl se však spatřuje v tom, že samotné školy začínají chápat hodnocení své práce (vnější – externí evaluaci nebo vnitřní - autoevaluaci) jako podstatný a neopominutelný zdroj poznání a informací pro vlastní řízení školy a zlepšování její kvality.

Zavádění standardizovaných evaluačních nástrojů do praxe škol přispěje k pojetí vzdělávání jako služby klientům.

Opatření:

  1. Podpořit využívání standardizovaného hodnocení výstupů vzdělávání po 5. a v 9. ročníku základních škol jako jednoho z kritérií hodnocení kvality vzdělávání, přidané hodnoty a jako zdroje zpětné vazby pro školy, zřizovatele a veřejnost.
  2. Podpořit využívání standardizovaného hodnocení výstupů vzdělávání na vstupu a výstupu středních škol jako jednoho z kritérií hodnocení kvality vzdělávání, přidané hodnoty a jako zdroje zpětné vazby pro školy, zřizovatele a veřejnost.
  3. Podpořit využívání standardizované státní části maturitní zkoušky jako jednoho z kritérií hodnocení kvality vzdělávání a jako zdroje zpětné vazby pro školy, zřizovatele a veřejnost.
  4. Podporovat proces vlastního hodnocení škol a proces hodnocení škol zřizovatelem jako systémové nástroje zvyšování kvality vzdělávacího procesu, a to zejména prostřednictvím vzdělávání, poradenství a přenosem zkušeností, a dále pak využívání dalších standardizovaných nástrojů pro porovnávání výsledků vzdělávání a multikriteriálního hodnocení činnosti škol.
  5. Za účelem zabezpečení evaluace podporovat další rozvoj Pedagogického centra Vysočina nebo zřídit samostatnou organizaci. Soustředit prostředky globálních grantů kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k plošné a systematické podpoře využívání standardizovaných evaluačních nástrojů na území kraje ve prospěch dětí, žáků, žáků, škola a jejich zřizovatelů.
  6. Kraj se bude podílet na vytvoření integrovaného informačního systému, který bude soustřeďovat a analyzovat klíčová relevantní data a informace z oblasti výstupů vzdělávání, trhu práce a zaměstnanosti a vytvářet informační výstupy obsahově i formálně využitelné při vlastní evaluaci středních škol i jako informační zdroj pro klienty a zřizovatele škol. (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008, str. 37)