Příloha č. 2: Stručný popis hlavních projektů školy

soubor přílohy soubor přílohy (227,77 KB)


PROJEKTOVÁ ČINNOST V ROCE 2010

Projekt č. 1:

1. 1. 2010 Gymnázium Cheb zahájilo realizaci projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 30. 6. 2011.

Rozpočet projektu činí necelé 3 000 000 Kč.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a zajištění rovného přístupu ke vzdělání prostřednictvím založení a fungování vzdělávacího střediska DVPP při Gymnáziu Cheb. Součástí projektu bude vyškolení skupiny 25 pedagogů (lektorů/metodiků) základních a středních škol v okrese Cheb v těchto kompetencích: odborně-předmětové, pedagogicko-psychologické, lektorské a manažerské, a to celkem ve 25 kurzech DVPP v rozsahu přibližně osmi hodin.

Vyrovnání vstupní úrovně účastníků projektu bude zajištěno prostřednictvím povinně volitelných kurzů ve výběrových tématech.

Účastníci projektu vytvoří odborně-metodický tým (včetně personální a organizační struktury metodických kabinetů), jehož úkolem bude realizace programů DVPP v nově vytvořeném středisku.

Pro zajištění odborného zaměření projektu budou jeho partnerem  Integrovaná střední škola Cheb, Agentura projektového a dotačního managamentu Karlovarského kraje a spolupracující organizací Česká školní inspekce.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okresech Sokolov a Karlovy Vary.


Projekt č. 2:

6. 1. 2010 Gymnázium Cheb zahájilo realizaci projektu „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 30. 12. 2012.

Rozpočet projektu je více než 12 000 000 Kč.

Partnery projektu jsou: Karlovarský kraj, Integrovaná střední škola Cheb, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Střední odborná škola stavební Karlova Vary, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště se sídlem v Dalovicích.

Účelem projektu je rozšířit a doplnit stávající školský portál Karlovarského kraje zejména
o Úložiště digitálních učebních materiálů a interaktivní modul Soutěže a naplnit jej výukovým obsahem a daty o soutěžích. Vznikne také skupina inovativních učitelů, kteří si budou moci vyměňovat zkušenosti a výukové materiály.

Úložiště bude sloužit k ukládání a hlavně vyhledávání výukových objektů, jako jsou například pracovní listy, prezentace, metodické listy, digitální pomůcky a podobně. V tomto úložišti budou ukládány všechny výukové objekty, které:

  1. vzniknou v rámci tohoto projektu,
  2. vzniknou v rámci dalších projektů ESF z regionálních výzev Karlovarského kraje,
  3. jsou ve školách k dispozici z minulých projektů.

Modul Soutěže se zaměří na nejvyhledávanější informace v oblasti soutěží. Bude řešit hlavně on-line zveřejnění výsledků soutěží a jejich on-line prezentace. Zjednoduší zadávání výsledků okresních a krajských garantů soutěží a umožní mnohem lepší informovanost žáků, učitelů a veřejnosti.


Projekt č. 3:

1. 2. 2010 Gymnázium Cheb zahájilo realizaci projektu „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“ financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31. 1. 2012.

Rozpočet projektu je téměř 3 500 000 Kč.

Partnery projektu jsou: Gymnázium Sokolov, Gymnázium Ostrov, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Účelem projektu je:

Připravit e-learningovou podporu ŠVP k rozvoji klíčových kompetencí ve formě kurzů
v Moodle pro vyšší stupeň víceletých gymnázií a pro čtyřletá gymnázia.

Po pilotním ověření e-learningové podpory a její finalizaci bude podpora zavedena do běžné výuky.
Podpora bude koncipována modulárně, takže bude po úpravách dobře přenositelná na další gymnázia a po úpravě kurzů i na střední odborné školy.

Konkrétní dílčí cíle:

  • vytvořit ojedinělou modulární sadu kurzů pro všechny základní předměty (kromě výchov a cizích jazyků) na střední škole (ČJ, M, F, Ch, Bi, ZSV, D, Z) a několik dalších průřezových kurzů podporujících ŠVP,
  • ověřit funkčnost a přenositelnost těchto kurzů dvěma nezávislými učiteli v různých ŠVP,
  • zveřejnit databázi těchto kurzů a informovat o nich ostatní pedagogy v regionu i mimo něj.

Projekt č. 4:

1. 2. 2010 Gymnázium Cheb zahájilo realizaci projektu „Podpora jazyků“ financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31. 1. 2012.

Rozpočet projektu je téměř 3 000 000 Kč.

Partnery projektu jsou: Gymnázium Sokolov, Gymnázium Ostrov, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Účelem projektu je:

Realizovat e-learningovou podporu ŠVP k rozvoji klíčových kompetencí jazykového vyučování ve formě kurzů v Moodle pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Po pilotním ověření e-learningové podpory a jejím dokončení bude podpora zavedena do běžné výuky. Podpora bude koncipována modulárně, a tak bude po úpravách dobře přenositelná na další gymnázia a po úpravě kurzů i na střední odborné školy.

Konkrétně jsou vymezené dílčí cíle:

  • vytvořit ojedinělou modulární sadu kurzů pro běžné cizí jazyky na střední škole (AJ, NJ, FJ),
  • ověřit funkčnost a přenositelnost těchto kurzů dvěma nezávislými učiteli v různých ŠVP,
  • ověřit praktický přínos e-learningové podpory ŠVP v jazycích (AJ, NJ, FJ),
  • zveřejnit databázi těchto kurzů a informovat o nich ostatní pedagogy v regionu i mimo něj.

Projekt č. 5:

Přírodovědná výuka za školou: Interaktivní Přírodovědně-ekologický park

Projekt ESF byl zahájen 1. 1. 2010 a bude ukončen 31. 10. 2011.

Rozpočet projektu je 3 500 000 Kč.

Hlavním smyslem projektu je snaha o inovaci ŠVP, vytvoření nových impulsů rozvoje výuky a nabídka možnosti zatraktivnění vyučování přírodovědných a technických oborů. Projekt se snaží zaměřit pozornost na uvedené obory a oživit zájem o jejich další studium a následný rozvoj.

Navržený soubor interaktivních exponátů soustředěný do interaktivního přírodovědně-ekologického parku umožní učitelům a zejména jejich žákům, aby byla nejprve samostatně hledána odpověď dříve, než ji pedagog doplní nebo předvede správné řešení; aby osvojování klíčových kompetencí a získávání předepsaných dovedností a znalostí bylo pro žáky motivující, a aby tak byl povzbuzen jejich zájem a podporována jejich spontánní aktivita. Byl zvolen ověřený způsob prezentace environmentálních, přírodovědných a technických oborů tak, aby studenti během výuky chápali praktické uplatnění dovedností a znalostí v běžném životě, v přírodě i technické praxi.

Komentář k projektům:

Na zasedání česko-saského Monitorovacího výboru přeshraničního Programu Cíl 3/Ziel 3, které se konalo 23. září 2010 v Drážd'anech, byl k podpoře doporučen projekt Společného jazykového a komunikačního centra Gymnázia Cheb a Gymnázia Olešnice.

Velkého úspěchu dosáhly dvě partnerské školy: Gymnázium Cheb a Gymnázium Julia Mosena Oelsnitz v sousedním Sasku. Jejich vzájemná spolupráce trvá už 40 let a nyní vyvrcholila přijetím společného přeshraničního projektu, v jehož rámci budou realizovány na obou stranách hranice také přístavby obou škol – společná jazyková a komunikační centra.

Multimediální audiovizuální sál umožní nejmodernější druhy projekce, včetně nejnázornějších animací pomocí digitálního projektoru malého planetária a bude zde
i moderně vybavená jazyková laboratoř.