Rámec pro vlastní hodnocení školy

Metodický průvodce

Cílem tohoto nástroje bude nabídnout vedení školy relativně rychlou sebereflexi tak, aby jeho použitím byla uceleně naplněna legislativní povinnost realizace vlastního hodnocení školy.

  • Rámec pro vlastní hodnocení školy je vhodné pro použití na školách, které s autoevaluací teprve začínají a dále na těch, kde by systematičtěji pojatá autoevaluace mohla postrádat smysl (např. malotřídní školy).
  • Záleží na řediteli školy, zda rámcové vlastní hodnocení školy vyplní sám nebo ve spolupráci s širším vedením školy. Možné, resp. vhodné by bylo, kdyby se časem dařilo pro vyplňování shromažďovat objektivnější opory, než je pouze úsudek vedení školy. V tomto smyslu by bylo možné využít informace z jiných nabízených evaluačních nástrojů.
  • V  manuálu Rámec pro vlastní hodnocení školy naleznete popis cílů nástroje, principy fungování (teoretická východicka a koncepci nástroje), postup pro práci s nástrojem, popis procesu ověřování, doporučení pro práci s nástrojem a kritéria nástroje.
  • Rámec pro vlastní hodnocení školy je metodicky obdobné systému pro hodnocení kvality ve veřejné správě, tj. modelu CAF (společný hodnotící rámec). Obsahově je sladěno s vyhláškou 15/2005 Sb. a její novelou č. 225/2009 Sb.
  • K dispozici k nástroji jsou: koncepce nástroje (popisuje celkovou strukturu nástroje), metodické pokyny (pokyny jak použít nástroj, popis škál, apod.), kritéria nástroje (zároveň se jedná o podklady pro vyplnění nástroje v "papírové" podobě), ukázka zprávy z nástroje ve wordu.
  • Nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem. Při práci s nástrojem na portále doporučujeme postupovat podle těchto pokynů a pročíst si popis uživatelského rozhraní nástroje.

Úloha tohoto nástroje v autoevaluačním procesu školy:

  • Použití rámce pro vlastní hodnocení školy podle pokynů u něho uvedených zajišťuje splnění povinnosti dané školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb), Vyhláškou č. 15/2005 Sb. a její novelou č. 225/2009 Sb. Jedná se o splnění na úrovni minimální legislativní povinnosti. Pokud by škola setrvávala při používání pouze u tohoto nástroje a na jeho základní úrovni, vytratil by se základní smysl realizace vlastního hodnocení školy, a sice trvalé zkvalitňování školy (či spolehlivé udržení vysoké kvality).

Autorkou nástroje je RNDr. Martina Kekule, Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Oblasti kvality školy, které nástroj postihuje

1. Podmínky ke vzdělávání

1.1. demografické (motivace žáků, postoje žáků ke škole)
1.2. personální
1.3. bezpečnostní a hygienické
1.4. ekonomické
1.5. materiální

2. Obsah a průběh vzdělávání

2.1. školní vzdělávací program
2.2. plánování výuky
2.3. podpůrné výukové materiály
2.4. realizace výuky (interakce učitele a žáků, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení)
2.5. mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče)

3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

3.1. klima školy (interakce učitele a žáků, klima učitelského sboru)
3.2. systém podpory žákům
3.3. zohlednění individuálních potřeb žáků
3.4. spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče)
3.5. spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem

4. Výsledky vzdělávání žáků

4.1. hodnocení výuky (interakce učitele a žáků)
4.2. klíčové kompetence
4.3. znalosti a dovednosti
4.4. postoje (postoje žáků ke škole)
4.5. motivace (motivace žáků)
4.6. úspěšnost absolventů

5. Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

5.1. strategické řízení
5.2. organizační řízení školy (Profil  škola21)
5.3. pedagogické řízení školy
5.4. profesionalita a rozvoj lidských zdrojů (360° zpětná vazba pro střední management školy)
5.5. partnerství školy a externí vztahy

6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6.1. kvantitativní analýza
6.2. kvalitativní analýza

Jeníkovice; okres Hradec Králové