Workshop na téma autoevaluace

 

 

Cílem workshopu bylo seznámit školy se základními teoretickými východisky autoevaluace, zprostředkovat účastníkům sdílení zkušeností o autoevaluaci škol (které mohly sloužit jako inspirace a příklady dobré, ale i špatné praxe) a podnítit spolupráci škol v oblasti vlastního hodnocení školy. Účastníci si navzájem měli vyměnit zkušenosti s plánováním a realizací autoevaluačního procesu. Předpokladem bylo, že budou sdílet své zkušenosti s tím, jak mají rozpracovaný plán provádění vlastního hodnocení, jak mají ve škole rozděleny zodpovědnosti za jednotlivé oblasti autoevaluace, jaká mají kritéria hodnocení, jaké konkrétní nástroje a v jaké periodě využívají – a proč, jaká jsou jejich úskalí či přínosy. Cílem bylo, aby účastníci získali a následně využili jak poznatky pozitivní, tak i negativní, získali motivaci, jak zlepšovat procesy autoevaluace ve svých školách, a také, aby alespoň někteří získali partnery pro další spolupráci.


Dílčí cíle, kterých bude prostřednictvím workshopů na autoevaluaci dosaženo

• Vyměnit pozitivní i negativní zkušenosti z autoevaluace škol.

• Zlepšovat chápání probíhajících procesů ve škole.

• Posilovat vlastní odpovědnosti za procesy, které ve škole probíhají.

 

Způsob dosažení cílů

Tvořivý workshop spojený s prezentací procesu autoevaluace byl založen na prezentacích škol, probírala se témata plánování, proces a výstupy autoevaluace a postupů, v nichž jednotliví zástupci škol představovali, jak provádějí vlastní hodnocení školy. Tato prezentace byla základem pro další diskusi o tématu, do které se zapojila celá skupina.

 

Na workshopu probíhala řízená diskuse, jejíž hlavním tématem byl průběh autoevaluačních procesů ve škole. Lektorka účastníky aktivovala otázkami typu:

• Jak jste s autoevaluací ve škole začali (jak byl sestaven plán, kdo se zúčastnil, kdo řídil, jaké role byly rozdány a plněny, kdo byl přizván, …)?

• Plánovali jste, jaká data musíte získat, abyste byli schopni posoudit, nakolik jste dosáhli cílů? Odpovídají vaše výsledky stanoveným kritériím? Jak jste určovali, která data potřebujete?

• Plánovali jste, jak data získáte? Jak?

• Jaké nástroje jste použili (dotazníky, pozorování, SWOT analýzu, analýzu dokumentace včetně personální – učitelská portfolia, sociometrické testy, hospitace, vzájemné návštěvy, certifikační procesy – benchmarking, …)?

• Používali jste nějaké standardizované a externí nástroje (poradna, srovnávací testy) – jaké a k čemu?

• Jak jste vyhodnocovali získaná data?

• Jak jste si fungování školy rozdělili na oblasti a podoblasti? Věnovali jste se všem oblastem a podoblastem stejně? Proč? Nebo jste určili nějaké priority? Podle čeho, jak?

• Jak jste si rozdělili úkoly/role (kdo za co zodpovídal)? – Uveďte podrobněji…

• Jak jste zapojili další partnery?

• Jak a koho jste seznamovali s výsledky; seznamovali jste je průběžně, jednorázově, jakým způsobem?

• Jak jste prezentovali ve škole výsledky vlastního hodnocení školy (na poradě, nástěnkou, webem, na výjezdu?

• Stanovili jste si na základě vlastního hodnocení školy nové cíle – dílčí, nebo globální? Proč ano, ne? Jaké? Na základě čeho jste si stanovili cíle a kritéria pro další období?

• Přijali jste nějaká opatření na základě zjištěných výsledků – jaká?

• Sledujete dlouhodobě a cíleně kvalitu nějakého jevu – např. kvalitu práce učitele, používáte pro to nějaký nástroj a jaký, popřípadě vytvořili jste si nějaký svůj nástroj?

• Autoevaluace není papír, ale proces, který pomáhá zlepšovat se – pomohla vám autoevaluace se za tu dobu zlepšit v nějaké oblasti, v jaké?