Workshop na téma popisná zpětná vazba

 

Na podzim roku 2010 se uskutečnily tři workshopy zaměřené na popisnou zpětnou vazbu. Vznikly na základě potřeby škol, které byly prvoplánově v roli peers. Cílem těchto pracovních setkání bylo získat informace, jak podat zpětnou vazbu, aby měla vypovídající hodnotu, byla srozumitelná, motivující a podnětná (nezraňující). Cílem dále bylo seznámit se se způsoby – nástroji, které využijí peers při pozorování (v závislosti na oblastech, jež si zvolí hodnocená škola), prakticky si vyzkoušet popisné formulace hodnocení a doporučení.

 

Po ukončení workshopu byli účastníci:

– vybaveni nástroji, jakými lze získat potřebné informace

– schopni vytvořit posuzovací škálu a formulovat jednotlivé její hodnoty

– získali ucelenou představu, jak ocenit, ukázat na nedostatky, dát doporučení

– prakticky si vyzkoušeli vytvořit vypovídající formulace vzhledem k vyhodnocovaným kritériím

– popsali si výhody a úskalí popisné zpětné vazby

– byli bohatší o zkušenosti ostatních účastníků


Průběh workshopu

  • formulace cílů účastníků směrem k popisné zpětné vazbě – práce v komunitním kruhu
  • rozlišení rolí při peer review, role peers, hodnocené školy – Vennův diagram
  • příprava peers na peer review – hodnocení partnerské školy, co hodnotit a jak, příprava otázek, práce ve skupinách
  • podávání zpětné vazby popisným způsobem a podávání doporučení – praktický nácvik formulací
  • principy zpětné vazby – práce ve skupinách a společné vyhodnocení


Jak podat zpětnou vazbu a dát doporučení?

Podle Wikipedie je zpětná vazba termín pro mechanismus, kdy se výstupem z nějakého systému zpětně ovlivňuje jeho vstup. Norbert Wiener (zakladatel kybernetiky) prý přirovnal zpětnou vazbu k slepecké holi, která dává slepci informaci o jeho pohybu, a ovlivňuje tak jeho pohyb další. Zpětná vazba je cenná především tehdy, když podává informace, které organizace, tedy v našem případě škola, právě potřebuje pro svůj další pokrok. Ale hodnocení dost informací nepodává, jestliže neobsahuje kromě hodnotících soudů také popis.

 

Jaké jsou tedy základní principy popisné zpětné vazby?

Zpětná vazba je:

– popisná, nikoli hodnotící

– poskytování zpětné vazby odpovídá cílům

– při hodnocení vždy porovnáváme a vědomě volíme porovnávací měřítko

– vychází z co možná nejvíce zdrojů informací

– má být poskytnuta tak, aby ji škola mohla použít

 

Účastníci si vyzkoušeli formulovat ocenění i doporučení. Pro ocenění je důležité to, co je patrné a je jinak než dříve (posun). Doporučení není konstatování špatného, nevyhovujícího, nekvalitního, ale dáváme návrhy na zlepšení, popř. klademe další otázky.

 

Příklad popisné zpětné vazby k prostředí školy:

Ve škole je na první pohled patrné, že se všichni aktivně podílejí na chodu školy a aktivně se zapojují do vyučování. Na stěnách ve třídách i na chodbách jsou především výtvory žáků, výstupy z různých projektů, fotografie z akcí, které dokumentují aktuální chod školy. Budova školy je po rekonstrukci, každé patro je laděno do jiné barvy. Žáci se sami starají o květinovou výzdobu. Jako noví návštěvníci školy bychom uvítali přehlednější orientační systém školy.