Závěrečná konference projektu Cesta ke kvalitě

Dne 29. listopadu se v Praze koná závěrečná konference projektu Cesta ke kvalitě, který nabízí školám možnosti, jak zlepšovat svoji práci.

Každý z nás volá po kvalitní škole pro svoje děti. Jak však této kvality docílit? V práci na zlepšování vlastní kvality pomáhá školám projekt Cesta ke kvalitě, na který přispívá Evropský sociální fond. Na jeho závěrečné konferenci budou představeny jednotlivé nástroje, služby a aktivity, které pomáhají školám zvládnout procesy vlastního hodnocení. Svůj přístup k této problematice bude prezentovat Česká školní inspekce, zřizovatelé škol i Ministerstvo školství. O konkrétních zkušenostech z vlastního hodnocení budou mluvit také zástupci škol zapojených v projektu.

Povinnost škol věnovat se vlastnímu hodnocení (autoevaluaci) vyplývá ze „školského“ zákona. Po jeho novelizaci byla zjednodušena administrativa, školy se tedy nemusejí v takové míře věnovat formálnímu vykazování. Měly by se ale vlastnímu hodnocení věnovat i nadále, protože to „školský“ zákon stále předpokládá. A jak to dělat dobře a smysluplně? Právě v tom jim v minulých třech letech pomáhal projekt Cesta ke kvalitě a řadu výstupů projektu budou moci školy využívat i po jeho ukončení.

 

Evaluační nástroje projektu využilo dosud více než 230 škol, do aktivit vzájemného učení a využití podpory ze strany terénního poradce se zapojilo přes 350 škol.

 

          Jakou pomoc Cesta ke kvalitě nabídla školám

Pro školy bylo připraveno a v praxi ověřeno 30 tzv. evaluačních nástrojů. Jde o nástroje pro hodnocení školy, jako jsou dotazníky pro žáky, rodiče i učitele, hospitační protokoly, kroniky akcí školy či rozhovory se žáky, rodiči apod. Nástroje jsou přístupné na portále: http://www.evaluacninastroje.cz/nuovckk_portal/. Školy je mohou zdarma využít ke zjišťování stavu v různých oblastech školního života. Většina nástrojů je softwarově podpořena a učitelé či žáci tak mohou jednoduše vyplnit dotazníky ve škole na počítači a výsledky jsou pro ně vygenerovány. Nejvíce užívané jsou nástroje na zjišťování klimatu školy. Zcela unikátní je pak Rámec pro vlastní hodnocení školy, díky němuž škola získá celistvý obraz o všech oblastech. Seznam nástrojů je v příloze. 

Velká pozornost byla věnována také vzdělávání.  Ředitelé škol a učitelé měli příležitost se zúčastnit akreditovaných vzdělávacích programů. V rámci projektu tak bylo proškoleno 217 koordinátorů, kteří se pak na svých školách starali o oblast vlastního hodnocení. 30 z nich navíc absolvovalo ještě kurz pro poradce. Vzdělávání bylo natolik úspěšné, že si vynutilo znovuotevření studijního programu Koordinátor autoevaluace.

Poradci navštěvovali školy, které požádaly o pomoc, a společně s jejich učiteli hledali cesty, jak postupovat, jaký nástroj zvolit, jak pracovat s výsledky, jak nastavovat vhodná opatření tak, aby vedla ke zlepšení v dané oblasti.

Školy měly během projektu možnost předávat si své zkušenosti s prováděním vlastního hodnocení, navzájem se inspirovaly, učily a hodnotily při workshopech, recipročních návštěvách a Peer Review. V bezpečném, nekonkurenčním prostředí školní týmy společně pracovaly na tom, jak zlepšit autoevaluační činnosti, aby z nich dokázaly vytěžit maximum pro svoji školu. „Projekt povzbudil pedagogické pracovníky, aby si začali navzájem sdělovat zkušenosti ze své práce. Důležité je i to, že partnerství vytvořená v rámci projektu velmi často pokračují, i když daná aktivita již skončila,“ zdůrazňuje hlavní manažer projektu Martin Chvál. "Pominu-li konkrétní předávání zkušeností o autoevaluaci, nejpodstatnější smysl celé akce je v tom, že (vzájemné návštěvy) učitele vyvedou ze stereotypu každodenní rutiny. Proto by bylo správné, kdyby se něčeho podobného zúčastnili i ostatní pedagogové, nejen vedení školy a osvědčení „tahouni,." zhodnotil přínos vzájemných návštěv škol jeden z účastníků.

Na základě zkušeností škol vzniká databáze inspirativní praxe, která je k dispozici na webových stránkách projektu: http://archiv-nuv.npi.cz/ae/inspirativni-praxe. Do konce projektu v dubnu 2012 tu bude zveřejněno přes 20 příkladů (aktuálně 9) inspirativní praxe z různých typů škol, takže je mohou využít například i málotřídní školy nebo základní umělecké školy.

Cílem projektu bylo také sladění přístupu zřizovatelů a České školní inspekce k vlastnímu hodnocení škol. Jde o to, aby školy mohly ve svém vlastním hodnocení uvést i negativní prvky, které zjistily, aniž by se musely obávat, že kvůli tomu budou negativní hodnoceny ze strany inspekce či zřizovatele. Identifikace určitého problému je přece nutná jako první krok k jeho řešení.

Celostátní závěrečná konference se koná 29. listopadu 2011 konferenčním centru CITY PANKRÁC, Praha 4, od 10,00 do 15,00.

Kde jsou další informace:

-      www.nuv.cz/ae

-      Projektový bulletin „Na cestě ke kvalitě“, který objasňuje jednotlivé fáze vlastního hodnocení škol, dostává jej každá škola a je ke stažení na webových stránkách projektu

-      Nový výkladový slovník termínů z oblasti vlastního hodnocení – přístupný na www.nuv.cz/ae

 

Rádi odpovíme na Vaše případné dotazy.

Kontakty:

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (hlavní manažer projektu)

e-mail: martin.chval@nuov_cz, tel: 724 652 214

Národní ústav pro zdělávání

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10 – Hostivař, tel.: 274 022 111

Ing. Stanislav Michek (zástupce hlavního manažera projektu)

e-mail: stanislav.michek@nuov_cz, tel.: 274 022 413

Národní ústav pro zdělávání

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10 – Hostivař, tel.: 274 022 111

PhDr. Ivana Shánilová (manažerka pro vzdělávání )

e-mail: shanilova@nidv_cz, tel: 257 327 852

Národní institut pro další vzdělávání

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Jarov, tel.: 266 106 307

**Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Příloha

Seznam nástrojů vlastního hodnocení, které byly připraveny pro použití na školách

 1. Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce.
 2. Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru.
 3. Anketa pro žáky. Anketa škole na míru.
 4. Anketa pro učitele. Anketa škole na míru.
 5. Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů.
 6. Dobrá škola. Metoda pro stanovení priorit školy.
 7. Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí.
 8. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch.
 9. Profesní portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení.
 10. 10. 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení.
 11. 11. Metody a formy výuky. Hospitační arch.
 12. 12. Učíme děti učit se. Hospitační arch.
 13. 13. Výuka v odborném výcviku. Hospitační arch.
 14. 14. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče.
 15. 15. Klima školní třídy. Dotazník pro žáky.
 16. 16. Klima učitelského sboru. Dotazník pro učitele.
 17. 17. Společenství prvního stupně. Dotazník pro žáky formou počítačové hry.
 18. 18. Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.
 19. 19. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Dotazník pro učitele.
 20. 20. Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky.
 21. 21. Poradenská role školy. Posuzovací arch.
 22. 22. Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch.
 23. 23. Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky.
 24. 24. Školní výkonová motivace žáků. Dotazník pro žáky.
 25. 25. Postoje žáků ke škole. Dotazník pro žáky.
 26. 26. Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků. Posuzovací archy.
 27. 27. ICT v životě školy - Profil školy21. Metodický průvodce.
 28. 28. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch.
 29. 29. Skupinová bilance absolventů. Metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání.
 30. 30. Zpětná vazba absolventů a firem. Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem.