Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

06.43.21_5 Metodická zpráva č.4 – KA 2 a KA 3 projektu  RAMPS-VIP III z roku 2014.

Metodická zpráva jako výstup projektu RAMPS-VIP III (2012-2014) popisuje standardní postupy školských poradenských zařízení - speciálně pedagogických center (SPC) při realizaci poradenských činností ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specificky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Zpráva shrnuje oblasti působnosti speciálně pedagogických center, legislativní rámec jejich činnosti, personální zabezpečení, průběh poradenských služeb a základní spisové dokumenty SPC. Zpráva se zaměřuje na rozbor standardních a specifických činností SPC, jak jsou vymezeny právními předpisy, shrnutí nejčastějších typů zakázek SPC. Je popsána psychologická a speciálně pedagogická diagnostika prováděná v SPC, metodická a konzultační podpora poskytovaná SPC při vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Jsou popsány některé nedostatky, se kterými se poradenská praxe SPC setkává, jsou uváděny příklady dobré praxe. Metodická zpráva představuje návrh nového modelu posuzování potřeby podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování podpůrných opatření v SPC, popisuje rámcovou charakteristiku navrhovaných stupňů podpory a charakteristiku cílových skupin žáků se zdravotním postižením, resp. znevýhodněním – příjemců podpory včetně základního rámce kritérií výsledku ve vztahu ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat).