Třístupňový model péče z pohledu specialistů školského poradenského zařízení zapojených v projektu RAMPS – VIP III (KA 2 a KA 1)

06.43.21_3. 06.43.19_1. Dvě zprávy projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  připomínají principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování.

(Program 3MP bude implementován do praxe PPP, SPC i ŠPP – KA 2 a ověřován KA 1)

Metodická zpráva projektu RAMPS-VIP III se týká v minulosti navrženého třístupňového modelu péče (3MP, Mertin, Kucharská, 2007 a kol.), který si kladl za cíl dát podněty pro diagnostiku i následné změny v péči o děti s poruchami učení a chování i o děti s rizikem vzniku poruch učení a chování.

Předložená metodická zpráva vychází ze šetření, které realizovali školní specialisté, ať už psychologové, nebo speciální pedagogové ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III v průběhu roku 2013. Autorky této zprávy vytvořily dotazník s otevřenými otázkami týkající se zkušeností z realizace 3MP ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III i percepce tohoto modelu. O jeho vyplnění byli požádáni ti specialisté, kteří prošli v projektu uspořádaným vzdělávacím programem zaměřeným na tuto problematiku v roce 2012. Získaná data byla zpracována postupy kvalitativní obsahové analýzy.

V úvodní části této zprávy připomínáme principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování a riziky jejich vzniku i konkrétní aktivity školního specialisty, které mohou být uplatňovány v našich školách, a to nejenom v projektu RAMPS-VIP III. Při popisu dosažených výsledků z dotazníku se držíme navrženého modelu péče, a proto si postupně všímáme jednotlivých stupňů – individualizované péče učitele, plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu. Dále specifikujeme úkoly a činnosti školy, učitelů, rodičů, ale také pracovníků školního poradenského pracoviště, zejména školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Výpovědi zahrnují nejenom postojovou a hodnotící složku, nýbrž také složku realizační, jak se ve školách projektu RAMPS-VIP III navržený model v současné době uplatňuje.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat).