Informujeme

 

SEN in language lessons

Ve spolupráci s The British Council  uspořádal Národní ústav pro vzdělávání dne 6. 3.20 15 celostátní konferenci s mezinárodní účastí  SEN in  language lessons – žáci se s pecifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.     Konference se dotýkala problematiky žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků a jejím cílem bylo shrnout důležité kroky a materiály v této oblasti. Na konferenci vystoupila britská expertka na Special Education Needs Marsha  Henderson a další odborníci z praxe i oblasti přípravy vyučujících. Značný zájem o konferenci potvrdil předpoklad, že je tato problematika v praxi velmi žádána, a že je mezi  učiteli o toto téma velký zájem.  

 

Setkání ředitelů pilotních škol v projektu Pohyb a výživa

Ve dnech 28. 4. v Brně a 30. 4. v Praze se uskuteční setkání ředitelů pilotních škol s řídícím týmem a lektory projektu Pohyb a výživa.

 

EDUÍNA 2013: Výsledky a poděkování

Ceny Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání vyhlásila během slavnostního večera 30. října v pražském Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží společnost EDUin.

 

EDUÍNA 2013: Hlasujte pro Metodický portál RVP.CZ

Společnost EDUin vyhlásila soutěž, která si klade za cíl nalézt projekty, které nabízejí nový přístup ke vzdělávání, využití moderních technologií nebo projekty s pozitivními důsledky pro vzdělávací proces – soutěž EDUÍNA.

 

Online akce na Metodickém portálu v říjnu 2013

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů. Říjnovou nabídku naleznete v tomto článku. 

 

Další webináře na Metodickém portálu RVP.CZ

Dovolujeme si vás pozvat na další online setkávání v prvních měsících roku 2013.

 

Webináře pro pedagogy pravidelně

Zveme Vás na online webináře, které se konají v rámci projektu ESF realizovaného občanským sdružením VV21.

 

Pozvánka na konferenci

Individuální projekt ostatní OP VK VUREES zve všechny pedagogy na konferenci Nástroje pro rozvoj environmentální a ekonomické gramotnosti v základním vzdělávání.

 

Pozvánka na on-line webináře na Metodickém portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

 

Standardy pro základní vzdělávání

Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT – 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní vzdělávání přílohou č. 1 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Standardy byly zpracovány s cílem popsat konkrétněji očekávané výstupy a pomoci tak pedagogům, rodičům i žákům při naplňování cílů základního vzdělávání. Tato úprava RVP ZV nezakládá povinnost měnit školní vzdělávací program. 

 

Informační zdroje pro učitele společenskovědních předmětů

Didaktička společenskovědního vzdělávání NÚV informuje.

 

Projekt pro učitele společenskovědních předmětů

NÚV upozorňuje na projekt: Naši nebo cizí. Židé v českém 20. století.