Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

TCO.jpg Cílem projektu je podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání a zajistit efektivní implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

ZÁMĚR A CÍL PROJEKTU

Záměr nastavení principů rovnosti ve vzdělávání vyžaduje zajištění rovných podmínek pro všechny děti, žáky, studenty (dále jen žák/žáci), včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Principy rovnosti jsou zapracovány do strategických záměrů ČR ve školství a souvisejí s nimi i aktuální legislativní změny, které kladou zvýšené nároky na schopnost vzdělávacího systému poskytovat adekvátní podporu žákům ohroženým sociálním vyloučením, žákům z odlišného kulturního prostředí a žákům s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.


DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:

Monitorovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhovat a ověřovat množnosti řešení:

  • identifikovat a popsat změny a případné problémy spojené se zaváděním společného vzdělávání, navrhovat řešení;
  • vyhodnocovat, jak upravený RVP ZV (ŠVP, IVP) a podpůrná opatření ovlivňují průběh vzdělávání a jeho výsledky u žáků s potřebou podpory, u žáků bez identifikované podpory i třídy jako celku;
  • zaznamenat, sledovat a vyhodnocovat změny v práci pedagogických pracovníků, které budou v přímé souvislosti s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání;

Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání;

  • stanovit kritéria pro výběr a následně pro hodnocení kvality lektorů; vytvořit tým lektorů pro vzdělávání PP;
  • vytvořit programy dalšího vzdělávání ke klíčovým tématům potřebným pro úspěšné zavádění a realizaci společného vzdělávání;
  • zajistit ověření připravených programů DV PP formou pilotáže;

Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka;

  • připravit a pilotně ověřit nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků a žáků cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny;
  • připravit program DVPP pro využívání nástroje pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků cizinců;      

Vytvořit referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1 – B2.

ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE

Zahájení projektu

1. května 2017

Ukončení projektu

30. dubna 2022

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410

Příjemce dotace

Národní ústav pro vzdělávání

Výše dotace

156 620 749 Kč

 

ZPRÁVY

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině u žáků s OMJ

Specializační vzdělávací kurzy pro PP - volná místa k účasti v pilotním ověření vzdělávacích modulů DVPP.

Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách

Pedagogická podpora žáků-cizinců ve středních školách

Prubezna_zprava_o_vysledcich_zavadeni_a_realizace_spolecneho_vzdelavani_III._Materske_skoly.pdf

Priklady_inspirativni_praxe_III.pdf

Zprava_o_identifikovanych_obtizich_a_problemech_v_prostredi_skol_pri_implementaci_spolecneho_vzdelavani_III._Materske_skoly.pdf