asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Působení asistenta pedagoga je jedním z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání, které mezi svými prioritami uvádí také Strategie vzdělávání 2020 .

Co dělat když - Problémy s asistentem pedagoga


VOLNÁ MÍSTA PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Aktuální nabídku I poptávku po asistentech pedagoga lze sledovat na Burze Metodického portálu RVP.CZ. Inzeráty do kategorie Pracovní příležitosti mohou vkládat registrovaní uživatelé, prohlížet si je mohou všichni návštěvníci portálu bez registrace. Poptávat i nabízet zde mohou také zájemci o místo školního psycholga, školního specální pedagoga nebo pedagoga/učitele.


Metodicke_doporuceni_ke_zrizeni_funkce_asistenta_pedagoga.pdf Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga (únor 2016)

Součástí metodického doporučení jsou i přílohy:

  • Metodika pro ŠPZ: postup při posuzování potřeby asistenta pedagoga
  • Doporučení ŠPZ ke zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Rizika v práci asistenta pedagoga
  • Odborná způsobilost asistenta pedagoga

Smyslem metodického doporučení je poskytnout v praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely školského zákona č. 82/2015 Sb.

Upozornění pro práci s Metodickým doporučením pro zřízení funkce asistenta pedagoga

Informace uváděné v textu metodiky v části, která popisuje velikost úvazku asistenta pedagoga, se nově k 1. 1.2018,  řídí novými pravidly pro stanovování velikosti úvazku asistenta pedagoga na základě novely vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění vyhlášky č. 270/2017Sb.

Jedná se především o úpravu §5 vyhlášky, který člení činnosti asistenta pedagoga na činnosti orientované zejména na podporu vzdělávání žáka a dále na pomocné činnosti, které jsou často i pro skupinu žáků.

Novela vyhlášky upravuje také členění úvazků podle rozsahu možné podpory na týden. Vedle dosavadní výše úvazků se tak doplňují velikosti úvazků, které lépe korespondují s počtem hodin výuky.

Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 9:1. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

Nově dochází také k úpravě §17  odst. 4 a 5 věty druhé, kdy se upravuje počet pedagogických pracovníků ze „4“ na „3“.

Upravuje se také normovaná finanční náročnost pro práci asistenta pedagoga.


Další analýzy a studie:

MZ_3MP_Kucharska_a_kol.pdf  Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce specialisty školního poradenského pracoviště zapojenými v projektu RAMPS - VIP III (691,89 KB)

KA02_Asistenti_pedagoga_verze_pro_tiskarnu_2014.docx Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS - VIP III (206,41 KB)

KA02_MZ_c._1Skolni_specialni_pedagog.docx Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve školním poradenském pracovišti (670,29 KB)