Jednotné závěrečné zkoušky učňů se stále aktualizují

V Národním ústavu pro vzdělávání se uskutečnila série porad věnovaných problematice jednotných zadání závěrečných zkoušek. Každé jednání bylo vždy zaměřeno na některou z velkých skupin oborů, účastníky byli učitelé škol, které tyto učební obory vyučují. Každá porada vyústila v rozhodnutí, jaké změny budou v tom kterém oboru provedeny a kdo za ně bude zodpovídat.


Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky jednotlivých oborů vzdělání začala vznikat postupně už od roku 2005. NÚV je připravuje ve spolupráci se zkušenými učiteli daného oboru. Jedná se o práci nikdy nekončící, neboť obsah jednotných zadání se stále vyvíjí, je třeba jej průběžně aktualizovat, doplňovat nové a naopak vypouštět zastaralé úkoly a otázky.  Prověřovat se musí také jejich náročnost, přiměřenost a srozumitelnost ve vztahu k žákům učebních oborů.

Porady se zástupci škol jsou tedy určeny k tomu, abychom získali relevantní informace o využití jednotných zadání. Každá porada dospěje k závěrům, co je třeba v jednotném zadání změnit, kdo se na změně bude podílet, v jakém termínu budou úpravy provedeny a předány školám k testování a připomínkám. 

Potřebné změny se nejčastěji týkají písemné zkoušky, respektive banky úkolů, do které jsou témata písemek postupně převáděna. To je předpokladem, aby žáci mohli písemné zkoušky skládat na počítači. Diskuse se pak vedou nad rozsahem banky, společným základem oboru a jeho zaměřeních. Školy upozorňují na potřebu aktualizace úkolů, snižování (ale i zvyšování) jejich náročnosti, změnu formulace zadání i vzorových řešení atp.


Obory elektrotechnické

26-51-H/01 Elektrikář a 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Porada k jednotnému zadání oborů Elektrikář a Elektrikář-silnoproud se konala již v červnu 2018 a zúčastnili se jí zástupci 11 škol. Jednání o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje proběhlo v listopadu 2018 za účasti zástupců 35 škol.

Zástupci škol a NÚV došli k těmto rozhodnutím:

 • Písemná zkouška v oborech, které mají zaměření, bude obsahovat 60 % otázek věnovaných základu a 40 % otázek týkajících se zaměření.
 • Bude provedena aktualizace některých otázek na základě nových norem a vytvořeny otázky nové.
 • Školy vyučující obor Elektrikář a Elektrikář-silnoproud nebudou provádět písemnou zkoušku v elektronické formě.

Nejpodstatnější změna v jednotném zadání se v současnosti týká písemné zkoušky, jejíž témata jsou postupně převáděna do banky úkolů. V oboru Elektrikář už školy mohou banku využívat od školního roku 2017/2018. Její koncepci přibližuje editorka oboru Lenka Demjanová ze SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov: „Všichni musí být vyzkoušeni ze základu a určitý podíl mají otázky spojené se zaměřením podle regionu či blízkých firem. Poměr jsme stanovili na 60 : 40 procentům. Kromě toho probíhá v oboru Elektrikář také aktualizace některých otázek na základě nových norem, vytvářejí se i otázky nové, které odpovídají vývoji v oboru.“

Podobné nastavení bude mít i banka úloh v oboru Elektrikář-silnoproud. Ta bude dopracována do konce roku 2018 a v lednu 2019 zveřejněna k testování. Výsledná banka úloh pro rok 2018/2019 bude zpřístupněna v březnu 2019.

Banka pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje by měla být k dispozici pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020. Také v tomto oboru bude banka úkolů obsahovat odborný základ a úkoly zaměření. Jedná se o obor s více zaměřeními, proto se v současnosti zvažuje, že by odborný základ pokrýval jen 50 % a zaměření také 50 %.

 • Rozdělení výuky a také zkoušení na část základní a na zaměření dává školám možnost připravit své žáky na praktické uplatnění. „Je dobře, když se školy zaměřují na problematiku, které se věnují firmy v regionu. Žáci v nich pak snadněji najdou uplatnění,“ říká Lenka Demjanová.
Obor 26-59-H/01 Spojový mechanik

Porada k oboru Spojový mechanik se konala v říjnu 2018 a zúčastnili se jí zástupci všech čtyř škol, které obor v ČR vyučují. V rámci porady byla provedena revize stávající banky úkolů. Cílem bylo odstranit zastaralé úkoly a dohodnout se školami další spolupráci pro tvorbu úkolů nových na doplnění banky. „Zastaralé úkoly jsme museli vyřadit. Obor se neustále vyvíjí, používají se nové materiály, mění se i způsob práce,“ říká o probíhajících změnách editorka oboru Renata Pyrochtová z NÚV.

Např. v ústní zkoušce byly některé otázky úplně vyřazeny, jiné přeformulovány, tak aby byly srozumitelnější. Také z otázek písemné zkoušky bylo vyřazeno to, co spojaři už v praxi nepotřebují, a nové věci doplněny. Školy např. zjistily, že je málo otázek z oblasti měření, přibyly tedy nové úkoly týkající se měřicích generátorů, osciloskopů či měření na sdělovacích kabelech. 

Naopak otázky založené na zastaralé technologii byly vyřazeny. „Zajímavá situace nastala, když se školy neshodly - některé tvrdily, že už určitou techniku nepoužívají, že je zastaralá, a jiné nesouhlasily s tím, že ji stále používají. V tom případě jsme v otázkách nechali starší i novější prvky, aby byl absolvent dostatečně připravený, i když se přestěhuje do jiné lokality,“ říká Renata Pyrochtová. „Máme snahu připravit zkoušky na míru, aby požadovaly od žáků to, co budou v praxi potřebovat. Celkově nelze ale říci, že by se úpravami snižovala náročnost – hlavní kritérium je použitelnost v praxi,“ upřesňuje Pyrochtová.

 • Na poradě se školy dohodly, jaké změny si vezmou na starost, a všechno, co bylo dohodnuto, už je v současnosti hotovo a bude začleněno do závěrečných zkoušek od června 2018.

Obory strojírenské

23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-52-H/01 Nástrojař a 23-56-H/01 Obráběč kovů

Porada ke strojírenským oborům Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů se konala v září 2018 a zúčastnili se jí zástupci 17 škol. Ti se shodli, že má být provedena revize úkolů všech tří oborů s cílem:

 • sjednotit názvy oblastí a bodové hodnocení oblasti (celkem 150 bodů, test 30 bodů),
 • sjednotit náročnost a tedy bodové hodnocení úkolů,
 • vyjmout úkoly nad rámec společného základu oboru,
 • navrhnout úkoly týkající se zaměření oboru.

Zástupci škol vyučujících obory Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů se dohodli na tom, že je potřeba sjednotit to, co je společné pro všechny tři obory, a to proto, aby byla náročnost písemné zkoušky ve všech oborech srovnatelná. Tento společný základ se dělí do čtyř oblastí: technická dokumentace, lícování, materiály a části strojů, technologie. Sjednotit by se měly názvy těchto oblastí, úkoly i bodování.

 • Sjednocení se ale netýká oblastí, v nichž se obsah oborů odlišuje, např. pokud jde o technologické postupy výroby. „Tyto oblasti jsme naopak podrobili revizi, aby úkoly lépe odpovídaly požadavkům stávající praxe,“ říká editor jednotných zadání strojírenských oborů Martin Malý z NÚV. „Ale i v těch odlišných oblastech by měla být nastavena srovnatelná náročnost úkolů v bance,“ upozorňuje jeho kolegyně editorka Marcela Křemenová.

Všechny školy s tímto postupem souhlasily. Každá si vybrala určitou oblast, které se teď věnuje a zpracovává modernizované úlohy. Změnila se také koncepce technického kreslení. Dosud totiž při tisku úloh docházelo ke zkreslení rozměrů obrázků. „Nově budou mít žáci jako základ axonometrický pohled na nějaký výrobek a z něho budou vytvářet pohledy, tak aby tvořily technický výkres,“ popisuje Martin Malý.

23-51-E/01 Strojírenské práce

Porada k oboru kategorie E - Strojírenské práce se konala v listopadu za účasti 21 škol. Školy připomínkovaly náročnost témat písemné zkoušky, která podle nich neodpovídá schopnostem žáků oboru kategorie E. Témata již byla převedena do banky úkolů, nyní je třeba banku zrevidovat, aktualizovat, přizpůsobit náročnost úkolů úrovni žáků, doplnit nové úkoly a vhodné obrázky.

 • Při revizi témat bude snížena náročnost otázek, aby odpovídala úrovni žáků oboru kategorie E.
 • Úlohy společného základu budou sjednoceny ve všech zaměřeních oboru.

V oboru Strojírenské práce bude revize banky bude provedena tak, aby byly sjednoceny úlohy společného základu. Odlišovat se pak budou úkoly věnované obrábění kovů, zámečnickým pracím a montážním pracím v autoservisu. „Filozofie je tedy u oborů éčkových stejná jako u těch háčkových,“ říká editor Malý.

Školy ve svých připomínkách kritizovaly přílišnou náročnost písemky, proto také probíhá revize otázek, aby odpovídaly možnostem žáků éčkového oboru. „Na druhé straně ale chceme, aby tito žáci měli nějaké uplatnění v praxi, a k tomu by se měli naučit obrábět, získat svářečský průkaz a zvládnout práci u soustruhu. To vše ovšem vyžaduje také určité penzum znalostí,“ dodává Martin Malý.

 • V současnosti všechny školy pracují na té části otázek, kterou dostaly na starost, a výsledky své práce posílají do NÚV. Na jaře 2019 bude následovat další schůzka, kde by změny měly být schváleny. Platit by měly u háčkových oborů už od června 2019, v oborech éčkových až další školní rok.

Obory zemědělské

 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Porada k oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů se konala v listopadu 2018 s velkou účastí – byli na ní zástupci 32 škol. Školy připomínkovaly náročnost témat vygenerovaných z banky úkolů, považují ji za nejvyšší z oborů vzdělání, které vyučují.

 • Banku úkolů je třeba zredukovat, aktualizovat, vyřadit zastaralé úkoly a snížit náročnost úkolů.
 • Revize by měla být dokončena do 31. 12. 2018, poté proběhne testování opravené banky úkolů. Ta by měla být naostro použita už v červnu 2019.
 • Některé školy navrhly, aby byla celá banka zpřístupněna pro veřejnost – díky tomu by se žáci mohli ke zkoušce dobře připravit.

Při revizi banky spolupracuje pět škol, které by měly navrhnout, jakým způsobem úlohy upravit, případně snížit jejich náročnost. „Snažíme se aktualizovat úkoly tak, aby dávaly smysl, abychom žáky nezkoušeli z věcí, které nebudou potřebovat,“ upřesňuje práci na jednotném zadání Lumír Vitha ze SOU opravárenského Králíky. Škola dostala na starost oblast zemědělských strojů a v současné době řeší úkoly a testové otázky pro písemnou zkoušku.

41-52-H/01 Zahradník

Porada k oboru vzdělání Zahradník se konala na konci října 2018 a zúčastnili se jí zástupci 30 škol. Jednotné zadání bylo hodnoceno jako méně náročné ve srovnání s jinými obory, a to by se mělo změnit.

 • Pro ústní a praktickou zkoušku budou témata upravena tak, aby se zvýšila náročnost oboru.
 • Stávající úkoly v bance budou upraveny a doplněny nové. Podle návrhu škol bude banka úkolů obsahovat pět oblastí pro Zahradníka a dalších pět pro Krajináře. Záměrem je připravit zadání tak, aby problematika okrasného zahradnictví, která se vyučuje u obou zaměření, byla řešena obdobným způsobem.
 • Banka úkolů by měla být školám zpřístupněna k testování 7. 1. 2019 a naostro bude poprvé použita v červnu 2019.

Praktická zkouška byla školami hodnocena jako příliš jednoduchá. „Zástupci škol se proto dohodli, že každé téma bude mít dvě části. Dosud žák dostal při praktické zkoušce jeden úkol - například ošetření určitého druhu zeleniny. Teď mu k tomu přibude ještě další úkol - třeba ošetření deseti kusů hrnkových květin. Tak je možné dosáhnout, aby žáci lépe ukázali, co se naučili,“ říká editorka jednotného zadání Zdeňka Szebestová z NÚV.

Také témata pro ústní zkoušku budou upravena a nově budou obsahovat dvě odborné otázky (dosud to byla jen jedna), otázka ze světa práce zůstává beze změny.

Náročnější by měla být i písemná zkouška. „Je toho možné dosáhnout tak, že se stávající úkoly přepracují, aby byly složitější. Další možností je, že při písemce žáci dostanou víc úkolů,“ popisuje chystané změny Zdeňka Szebestová.

Jak již bylo uvedeno, bude změněna struktura banky úkolů. „Zástupci škol si přejí, aby banka úkolů byla rozčleněna podle oblastí - aby se nemohlo stát, že žák v zadání vygenerovaném počítačem, dostane otázky pouze z jedné oblasti a z jiných pak není vyzkoušen,“ upřesňuje editorka.


 • Porady k dalším skupinám oborů budou následovat v průběhu ledna 2019.

 

 


Zpracovaly:

Dana Kočková a Zoja Franklová