THE NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE

Co pomůže k získání lepších znalostí a dovedností a lepšímu uplatnění na trhu práce?

Přibližně 70 milionům Evropanů chybí dostatečná schopnost číst a psát a matematická gramotnost a 40 % obyvatelstva EU nemá dostatečnou úroveň digitálních dovedností. Tyto osoby jsou vystaveny vysokému riziku nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. Na druhé straně 40 % evropských zaměstnavatelů hlásí, že těžko hledá lidi se správnými dovednostmi pro růst a inovace.  A současně mnoho dalších, zejména vysoce kvalifikovaných mladých lidí pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání ani ambicím.

Nová agenda dovedností pro Evropu má za cíl zlepšit výuku a uznávání dovedností – od základních dovedností až po ty odbornější, jakož i průřezové a občanské dovednosti – a v konečném důsledku zvýšit zaměstnatelnost. Jejím dalším cílem je zajistit, že nebude nikdo opomenut a že bude Evropa podporovat špičkové dovednosti, které povedou ke konkurenceschopnosti a inovacím.


IP_16_2039_CS.pdf  TISKOVÁ ZPRÁVA EVROPSKÉ KOMISE 

COM_2016_381_3_COMMUNICATION_FROM_COMMISSION_TO_INST_EN_V5_P1_852322_Skills_Agenda_1_.pdf  NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE (dokument) 


Evropská Komise přijala v červnu 2016 novou komplexní agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je zajistit lidem možnost rozvíjet již od mládí širokou škálu dovedností a využít lidského kapitálu Evropy, což v důsledku povede ke zvýšení zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě.

KOMISE NAVRHUJE 10 OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT PROVEDENA BĚHEM PŘÍŠTÍCH DVOU LET.

  • Záruku k získání dovedností na pomoc dospělým s nízkou kvalifikací získat určitou minimální úroveň schopnosti číst a psát, matematické gramotnosti a digitálních dovedností a postoupit směrem k vyššímu sekundárnímu vzdělávání.

  • Přezkum Evropského rámce kvalifikací pro lepší porozumění kvalifikacím a lepší využití všech dostupných dovedností na evropském trhu práce.

  • Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa, sdružující členské státy a zúčastněné strany z oblastí vzdělávání, zaměstnanosti a průmyslu, pro významné rozšíření zdrojů digitálního talentu a zajištění toho, že budou jednotlivci a pracovní síla v Evropě vybaveni potřebnými digitálními dovednostmi.

  • Plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností s cílem zlepšit poznatky o dovednostech a odstranit dovednostní nedostatky v konkrétních hospodářských odvětvích.

  • Nástroj pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, s cílem podpořit včasné zjištění a vytvoření dovednostního a kvalifikačního profilu žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů.

  • Revizi rámce Europass, jež nabídne lidem lepší a uživatelsky přívětivější nástroje pro prezentaci jejich dovedností a získání aktuálních užitečných informací o potřebných dovednostech a tendencích, což jim pomůže při výběru z profesních a vzdělávacích možností.

  • Dosažení toho, aby se odborné vzdělávání a příprava staly hlavní volbou, díky posílení příležitostí pro studující v této oblasti získat zkušenost s učením se prací a podpoře většího zviditelnění dobrých výsledků odborného vzdělávání a přípravy na trhu práce.

  • Přezkum doporučení o klíčových schopnostech s cílem pomoci více lidem osvojit si soubor základních dovedností nezbytných k tomu, aby mohli pracovat a žít ve 21. století, se zvláštním zaměřením na podporu podnikatelského a inovativního ducha a dovedností.

  • Iniciativa v oblasti sledování absolventů s cílem získat lepší informace o tom, jak jsou absolventi úspěšní na trhu práce.

  • Návrh dále analyzovat a vyměňovat si osvědčené postupy ohledně účinných způsobů, jak řešit odliv mozků.


MEMO_16_2020_CS.pdf  New Skills Agenda - přehled údajů, často kladené otázky 

VÍCE INFORMACÍ