Vyhláška č. 72/2005 Sb.

Podmínky pro využívání služeb školských poradenských zařízení při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

72/2005 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Změna: 116/2011 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6,
§ 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

§ 1

Poskytování poradenských služeb

 

(1) Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních
jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní
poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce, a to na žádost
žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou
poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je
předání informace podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného
zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními
předpisy. 1)

(3) Žák, v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonný
zástupce, musí být školou nebo školským poradenským zařízením předem
srozumitelně a jednoznačně informován o

a) všech podstatných náležitostech
poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a
postupech poskytované poradenské služby,

b) prospěchu, který je možné očekávat, a o
všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování
poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,

c) právech a povinnostech spojených s
poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí
poradenské služby znovu.

(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti. Lhůt podle věty první se
nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost potřebnou ke splnění
účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje
pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a
dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

(5) Výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky jsou
zpráva z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Při
vydání zprávy a doporučení je žák, v případě žáka, který má zákonného zástupce,
též jeho zákonný zástupce, informován o obsahu doporučení způsobem
srozumitelným pro nejširší možný okruh osob. Žák nebo jeho zákonný zástupce
potvrzuje svým podpisem, že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho
povaze a obsahu a případně že k němu uplatňuje výhrady spolu s jejich
upřesněním. Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 30 dnů ode dne
ukončení vyšetření. Doporučení je platné po dobu určitou, odpovídající jeho
účelu; v případě doporučení zařazení žáka do školy nebo vzdělávacího programu
pro žáky se zdravotním postižením však nejvýše po dobu jednoho roku. Před
skončením platnosti doporučení školské poradenské zařízení vyrozumí žáka nebo
jeho zákonného zástupce o potřebě nové diagnostiky.

§ 2

Účel poradenských služeb

 

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý
tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich
osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,

b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení
schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,

c) prevenci a řešení výukových a výchovných
obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku
sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s
motivací k překonávání problémových situací,

d) vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání
žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním
znevýhodněním,

e) vytváření vhodných podmínek, forem a
způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických
skupin,

f) vytváření vhodných podmínek, forem a
způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,

g) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího
profesního uplatnění,

h) rozvíjení pedagogicko-psychologických a
speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických
pracovníků ve školách a školských zařízeních,

i) zmírňování důsledků zdravotního postižení,
zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku.

§ 3

Školská poradenská zařízení

 

(1) Typy školských poradenských zařízení jsou:

a) pedagogicko-psychologická poradna (dále jen "poradna"),

b) speciálně pedagogické centrum (dále jen "centrum").

(2)
Pedagogickým pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologickou činnost ve školách
a školských poradenských zařízeních je poskytována odborná podpora za účelem
zvýšení kvality poradenských služeb.

§ 4

Další dokumentace

 

(1) Školské poradenské zařízení vede dokumentaci

a) o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo
přerušení poskytování poradenské služby,

b) o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i
skupinové,

c) o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 a potvrzení podle § 1 odst.
5 věty čtvrté,

d) o spolupráci se školami a školskými zařízeními.

(2) Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním psychologem
nebo speciálním pedagogem dokumentaci podle odstavce 1 písm. a) až d) a o
poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným
poradcem dokumentaci podle odstavce 1 písm. b).

§ 5

Poradna

(1) Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně
pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a
vzdělávání žáků.

(2) Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a
návštěvami zaměstnanců právnické osoby vykonávající činnost poradny ve školách
a školských zařízeních.

(3) Poradna:

a) zjišťuje pedagogicko-psychologickou
připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu; doporučuje zákonným
zástupcům a řediteli školy návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření,
zařazení do vzdělávacího programu přizpůsobeného vzdělávacím potřebám žáka,
případně zařazení do školy a třídy odpovídající vzdělávacím potřebám žáka;
spolupracuje při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků
škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky
vypracovává odborné posudky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro
školy a školská zařízení, včetně posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro
konání maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou
odpovídá zkoušce maturitní zkoušky3),

c) poskytuje poradenské služby žákům se
zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a
sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování
osobních perspektiv žáků,

d) poskytuje metodickou podporu škole,

e) prostřednictvím metodika prevence
zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních
opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

§ 6

Centrum

(1) Centrum poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání žáků se
zdravotním postižením, jakož i dětí s hlubokým mentálním postižením, v
odůvodněných případech, zejména v pochybnostech, zda se jedná o žáka se
zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, také při výchově a
vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum poskytuje poradenské
služby podle věty první v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům
zdravotního postižení podle části II bodů 1 až 8 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Žákům základních škol speciálních a školských zařízení jsou
poradenské služby centra poskytovány pouze v rámci diagnostiky a kontrolní
diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci speciální individuální nebo
skupinové péče, kterou nezajišťuje škola nebo školské zařízení, kde je žák
zařazen.

(3) Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a
návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních,
případně v rodinách, v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

(4) Centrum:

a) zjišťuje speciální připravenost žáků se
zdravotním postižením na povinnou školní docházku a speciální vzdělávací
potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním,
zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků a pro jejich zařazení a
přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření,
připravuje posudky pro účely uzpůsobení maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky,
která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, u žáků a
uchazečů se zdravotním postižením3),

b) zajišťuje speciálně pedagogickou péči a
speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením a žáky se
zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni nebo kterým je stanoven jiný
způsob plnění povinné školní docházky, 2)

c) vykonává speciálně pedagogickou a
psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc
při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se
zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním, na zjištění
individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení
schopností, nadání a na začleňování do společnosti,

 d)
poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti
vzdělávání žáků se zdravotním postižením, případně také se zdravotním
znevýhodněním,

e) poskytuje metodickou podporu škole.

§ 7

Škola

(1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje
poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním
metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli
výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování
poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo
školním speciálním pedagogem.

(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím
počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických
jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací,
informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu
profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného
kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně
nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s
výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci
psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací
činnosti školy.

§ 8

Poskytování poradenských služeb za úplatu

 

(1) Školská poradenská zařízení poskytují za úplatu poradenské služby
uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce, a to na žádost osob, které
nejsou uvedeny v § 1 odst. 1.

(2) Výše úplaty za poskytování poradenských služeb podle odstavce 1 se
rovná nejvýše součtu všech nákladů prokazatelně a nezbytně vynaložených
školským poradenským zařízením na poskytnutou službu.

§ 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č.
130/1980 Sb., o výchovném poradenství.

2. Vyhláška č. 233/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o
výchovném poradenství.

§ 10

Účinnost

                Tato vyhláška
nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

 

  

Příl.1

Standardní činnosti poraden

 

Komplexní
nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika:

 

1) Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální
psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.

2) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí
předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.

3) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí
předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v
adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.

4) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků
základních škol a žáků středních škol

s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků
neprospívajících.

5) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako
podklad:

a) pro integraci žáků se specifickými
poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči

v rozsahu integrace,

b) pro návrhy na zařazování a přeřazování
žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a
studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

6) Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická
diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol
v případech komplikací při volbě další školy či povolání.

7) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků
středních škol jako podklad pro pomoc při reorientaci a přestupu na jinou
střední školu.

8) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků
základních škol a žáků středních škol

s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.

9) Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro
tvorbu nápravných programů.

10) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
mimořádného nadání žáků.

 

Psychologická
a speciálně pedagogická intervence:

 

1) Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku,
žáků základních škol a žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických
pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při
zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání
dítěte nebo žáka.

2) Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem,
s obtížemi v adaptaci apod. 1)

3) Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými
poruchami učení, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně
pedagogickou péči. 1)

4) Individuální práce se žáky základních škol a žáky středních škol s
obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy,
které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 1)

5) Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty
vyšších odborných škol (individuální a skupinové).

6) Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v
případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka). 1)

7) Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných
zástupců dětí předškolního věku a žáků základních škol (popřípadě i žáků
středních škol), kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická
a intervenční péče poradny.

8) Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům
vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová
diagnostická a intervenční péče poradny (tzv. intervence ve škole pro žáky).

 

 

Informační
a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace
apod.:

 

1) Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků
prevence v základních a středních školách.

2) Příprava podkladů

a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních
a středních škol,

b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol,
tříd, oddělení a studijních skupin

s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

3) Při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo
klinického psychologa, školské poradenské zařízení vychází z klinické diagnosy
a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto
péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému
poradenskému zařízení předá.

4) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti
péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol,
jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.

5) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních
a středních škol v souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením a s
vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.

6) Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další
instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

7) Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se
standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

8) Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.

9) Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních
služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně
patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří
je vzdělávají.

------------------------------------------------------------------

                1) = jedná se o
tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle než 1/2 roku.

 

 

Příl.2

Standardní činnosti center

 

I. Standardní činnosti společné

 

1) Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.

2) Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).

3) Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka,
pedagogicko-psychologické vedení apod.).

4) Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).

5) Včasná intervence.

6) Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a
školská zařízení.

7) Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).

8) Krizová intervence.

9) Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě
individuálního vzdělávacího plánu).

10) Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.

11) Zapůjčování odborné literatury.

12) Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb
žáků.

13) Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.

14) Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských,
základních a středních škol, instruktáž a úprava prostředí.

15) Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje
žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání
prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních),
tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou
jeho rodinu.

16) Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.

17) Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a
středisky výchovné péče.

18) Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.

19) Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.

20) Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních
potřeb žáků.

II. Standardní činnosti speciální

 

1) Centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, jejich zákonným
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

a) logopedická diagnostika a depistáž poruch
komunikace

b) zpracování anamnézy

c) zpracování programů logopedické intervence

d) aplikace logopedických terapeutických
postupů

e) aplikace logopedických stimulačních
postupů

f) aplikace logopedických edukačních postupů

g) aplikace logopedických reedukačních
postupů

h) práce s žáky s potřebou logopedické péče
nevyžadující úpravu vzdělávacího programu

i) péče o děti cizinců

j) řešení výchovných problémů

k) instruktáže pro zákonné zástupce a
pedagogické pracovníky

l) vedení logopedických deníků

m) zpracování a vedení záznamů o individuální
logopedické péči

n) tvorba didaktických a metodických
materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů

2) Centrum poskytující služby žákům se zrakovým postižením, jejich zákonným
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

a) výcvik specifických činností u zrakově
postiženého žáka a nácvik používání kompenzačních pomůcek

b) smyslová výchova zrakově postiženého žáka

c) rozvoj zrakových funkcí, zraková stimulace

d) propedeutika čtení a psaní bodového písma

e) propedeutika čtení a psaní zvětšeného
černotisku, grafomotorické cviky

f) metodická činnost a příprava ke čtení a
psaní zvětšeného černotisku

g) tyflografika

h) nácvik podpisu

i) zraková hygiena

j) rozvoj matematických představ

k) rozvoj estetického vnímání zrakově
postiženého žáka

l) nácvik orientace a samostatného pohybu
zrakově postiženého žáka, nácvik sebeobsluhy

m) práce se speciálními pomůckami

n) informace o didaktických pomůckách pro
zrakově postiženého žáka, zvukové a audiovizuální pomůcky

o) sociálně rehabilitační program

p) koordinace setkání zákonných zástupců a
pedagogických pracovníků vzdělávajících zrakově postižené žáky

q) metodické vedení asistentů pedagogů, kteří
pracují se zrakově postiženými žáky

Všechna témata jsou spojena s nácvikem práce s vhodnými kompenzačními
pomůckami podle věku žáka, typu a stupně postižení.

3) Centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

a) budování a rozvoj komunikačních dovedností
žáka

b) orální komunikace (logopedické techniky:
výstavba mluvené řeči od hlásek po věty, náprava výslovnosti, posazení hlasu,
rozvoj slovní zásoby, sluchová výchova, rytmizace, dechová cvičení)

c) vizuálně motorická komunikace (znakový
jazyk, oční kontakt, jemná a hrubá motorika, mimika obličeje, polohy a
postavení rukou, umístění v prostoru, pojmová a slovní zásoba ve znacích,
stavba věty)

d) výcvik čtení s porozuměním

e) výcvik odezírání

f) kurzy znakového jazyka pro zákonné
zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení

g) spolupráce s příslušným odborným
zdravotnickým zařízením, klinikou ORL, která provádí operaci kochleárního
implantátu, na speciálně pedagogické přípravě žáka na tento zákrok a
participace na následné rehabilitaci

h) cvičení na posilování nepostižených
smyslových funkcí

i) nácvik používání kompenzačních pomůcek

j) individuální a skupinové terapie pro
zákonné zástupce vedené psychologem

k) rodinná terapie, krizová terapie, terapie
pro neslyšící zákonné zástupce

l) instruktáže pro zákonné zástupce

m) sluchová výchova, zásady manuální
komunikace, rozvoj motoriky dítěte, výstavba orální řeči, alternativních metod
čtení, analyticko-syntetická metoda čtení, vedení pojmových deníků, řešení
výchovných problémů, nácvik čtení s porozuměním, využívání kompenzačních
pomůcek, příprava na operaci kochleárního implantátu apod.

n) nácvik činností pro vyšetření audiometrem
a příprava na audiometrické vyšetření (dítě předškolního věku čeká v budoucnu
audiometrické vyšetření sluchu u lékaře, které vyžaduje spolupráci dítěte; ve
školním věku podstupuje žák toto vyšetření nejméně 1x ročně; aby bylo vyšetření
objektivní, je dobré zvykat dítě na spolupráci s vyšetřujícím)

4) Centrum poskytující služby žákům s tělesným postižením, jejich
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

a) budování a rozvoj komunikativních,
lokomočních, manipulačních a dalších dovedností žáků

b) vývojový screening, diagnostika zrání
centrálního nervového systému, včasná diagnostika organického poškození
centrálního nervového systému u dětí raného věku, využití metodiky Walter
Strassmeier, Portage

c) školní věk - metodika nácviku čtení a
psaní (grafomotorika po obsahové a technické stránce, specifické metodiky
nácviku psaní a čtení, alternativních metod čtení, atp.)

d) speciální nácvik práce s počítačem jako
prostředkem komunikace a získávání informací

e) logopedická péče (využití speciálních
metod, zejména augmentativní a alternativní komunikace, makaton, znak do řeči,
sociální čtení)

f) využití některých specifických forem
terapie, jako je např. arteterapie, muzikoterapie

5) Centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením, jejich
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

a) metodika cvičení pro děti raného věku,
Strassmeier, Portage, vývojový screening

b) smyslová výchova dětí předškolního věku s
mentálním postižením

c) rozvoj hrubé a jemné motoriky, nácvik
sebeobsluhy a sociálních vztahů

d) rozvoj estetického vnímání

e) hudební činnosti, výtvarné a pohybové
činnosti

f) příprava na zařazení do výchovně
vzdělávacího procesu

g) rozvoj grafomotoriky, systematický rozvoj
slovní zásoby, systematický rozvoj dílčích výukových funkcí

h) logopedická péče se zaměřením na
alternativní a augmentativní komunikaci, piktogramy, znak do řeči, komunikační
tabulky, sociální čtení a počty

i) netradiční formy výuky žáků s mentálním
postižením

j) nácvik prvního čtení a čtení hůlkového
písma

k) hůlková písanka; psaní hůlkovým písmem,
využití počítače nebo psacího stroje

l) alternativní formy čtení

m) využití arteterapie a muzikoterapie

6) Centrum poskytující služby žákům s poruchami autistického spektra,
jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

a) domácí program - rozvoj funkční
komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, sebeobsluhy,
volnočasových aktivit, eliminace problémového chování, práce s rodinou

b) příprava na zařazení do výchovně
vzdělávacího procesu a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

c) uplatňování metodiky strukturovaného
učení, aplikované behaviorální analýzy a jiných; metodické vedení zaměstnanců
ve školství, spolupráce s rodinou, konzultace s ostatními účastníky péče

d) osvětová činnost

e) spolupráce se školskými zařízeními a
ostatními účastníky péče, semináře, konzultace

f) rodičovské skupiny

g) instruktáž, podpůrná skupina, řešení
výchovných problémů, sourozenecké vztahy apod.

h) nácvik funkční komunikace, sociálního
chování a zvládání náročného chování

7) Centrum poskytující služby žákům hluchoslepým, jejich zákonným
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky použijí se
standardní činnosti speciální podle typu zdravotního postižení žáka

8) Centrum poskytující služby žákům s více vadami, jejich zákonným
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky použijí se
standardní činnosti speciální podle typu zdravotního postižení žáka.

Příl.3

Standardní činnosti školy

 

I. Standardní činnosti výchovného poradce

 

Poradenské činnosti:

 

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další
vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi
kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými
činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě
povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci
vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a
individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem
na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),

e) spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování
poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy
v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací
žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních
služeb těchto středisek.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání
vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích
potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole,
koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými
poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem
k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti

 

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového
rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s
nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům
školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších
poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o
možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně
osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti
výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

II. Standardní činnosti školního metodika prevence

 

Metodické a koordinační činnosti

 

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na
prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání,
zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů
sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti
prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování,
preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti
prevence sociálně patologických jevů.

5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování
multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců;
prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů,
které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy,
které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s
metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti
(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a
institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na
intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických
jevů.

8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických
jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti
školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně
patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách
specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových
odborných informací a zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro
oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy,
střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány
sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové
intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně
patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich
zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného
pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů
spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a
tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné
pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami
chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb
těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

III. Standardní činnosti školního psychologa

Diagnostika,
depistáž

1) Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2) Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.

3) Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.

4) Depistáž a diagnostika nadaných dětí.

5) Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

6) Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační,
poradenské a intervenční práce

1) Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního
vzdělávacího plánu, vedení).

2) Individuální případová práce se žáky v osobních problémech
(konzultace, vedení).

3) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické
pracovníky a zákonné zástupce.

4) Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).

5) Kariérové poradenství u žáků.

6) Techniky a hygiena učení (pro žáky).

7) Skupinová a komunitní práce s žáky.

8) Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

9) Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

10) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy
a vzdělávání.

11) Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných
problémech dětí.

12) Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická
práce a vzdělávací činnost

1) Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2) Metodická pomoc třídním učitelům.

3) Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické
vedení).

4) Účast na pracovních poradách školy.

5) Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný
poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).

6) Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými
poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

7) Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory
při tvorbě školního vzdělávacího programu.

8) Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).

9) Prezentační a informační činnost.

10) Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední
škole.

IV. Standardní činnosti školního speciálního
pedagoga

 

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení
do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami)

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů
o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich
vyhodnocení.

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu
podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních
činností).

3) Realizace intervenčních činností, tj.

a) provádění, event. zajištění krátkodobé i
dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací
činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

 b)
provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností
reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

c) participace na vytvoření individuálního
vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného
předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními
partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),

d) průběžné vyhodnocování účinnosti
navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

e) úpravy školního prostředí, zajištění
speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů
s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

g) speciálně pedagogické poradenské
intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy,

h) participace na kariérovém poradenství -
volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,

i) konzultace s pracovníky dalších
poradenských zařízení.

Metodické a koordinační činnosti

 

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním
postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na
škole.

2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími
institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami.

3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a
individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky
a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem
práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních
pomůcek a didaktických materiálů.

5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

____________________

 

1) Například zákon č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

2) § 41 a 42 školského
zákona

3) Vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou