1. Úvod

Prioritou školy je dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) snížení rizika znevýhodněného sociálního prostředí na přelomu předškolního a mladšího školního věku, a to postupnou adaptací žáků a jejich rodičů na školní prostředí. Z toho také vyplývá zaměření příkladu dobré praxe (PDP) sledované školy, kterým je koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy. Tvorba inspirativního příkladu byla zahájena na počátku školního roku 2009/2010, kdy škola začínala realizovat již třetím rokem výuku dětí v přípravných třídách dle vlastního ŠVP Škola učí pro život pro přípravné třídy základní školy. V tomto ohledu může škola deklarovat značné zkušenosti a výsledky s realizací tohoto vzdělávání. Téma přípravných tříd se nám zdálo natolik zajímavé a aktuální, že bylo zvoleno jako jedna z oblastí zájmu při tvorbě inspirativního příkladu. Vždyť právě přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. Jsou určeny k  systematické přípravě a začlenění těchto dětí do povinného vzdělávání v základní škole.

Seznam používaných zkratek

 • AE Autoevaluace
 • Děti se SVP Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • EN Evaluační nástroj
 • IVP Individuální vzdělávací plán
 • LMD Lehká mozková dysfunkce
 • LMP Lehké mentální postižení
 • MěP Městská policie
 • MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • PDP Příklad dobré praxe
 • PPP Pedagogicko psychologická poradna
 • RVP Rámcový vzdělávací program
 • RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • RVP ZV LMP Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 • RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • SPC Speciálně pedagogické centrum
 • SPU Specifické poruchy učení
 • SPUCH Specifické poruchy učení a chování
 • SVP Středisko výchovné péče
 • ŠVP Školní vzdělávací program
 • ZŠS Základní škola speciální