4. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků školy

Vedení školy se dlouhodobě potýká s problémem kvalifikace zaměstnanců. Řešení plné kvalifikace pedagogů bylo možné odložit díky výjimce uvedené v zákoně č. 563/2004 Sb. §32, která umožňuje, aby si učitelé chybějící vzdělání do konce roku 2014 doplnili.

Ve školním roce 2010/2011 vedení školy zvolilo následující postup:

1. Posoudit zákonné předpisy ve vztahu k reálnému stavu školy

Cíl: Zaměřit se na kvalifikovanost podle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících.

Kritérium: Ideální stav představuje minimum zaměstnanců, u kterých je třeba uplatnit výjimku ze zákona.

a) Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů

 • jsou plně kvalifikovaní, výjimečně důchodci, u třech zaměstnanců ředitel povolí ze zákona výjimku,

 • tvoří nejméně problematickou skupinu,

 • studenti z pedagogických fakult – odborníci na odborné předměty se vzděláním ve speciální pedagogice. Většinou si studium speciální pedagogiky musí dodatečně doplnit,

 • cílem školy je navázat spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – dohodnout se v rámci celoživotního vzdělávání, aby nabídli obor ke studiu k rozšíření odborné kvalifikace podle §6 vyhlášky č. 317/2005.

 • na škole jsou tři pedagogové, kteří by si rádi toto studium doplnili, ale vysoké školy tento obor nenabízejí.

 • cílem školy je od 1. 9. 2014 mít plně kvalifikované pedagogy teoretických předmětů.

 • kriterium: zaměstnanci budou jasně vědět, co si mají doplnit. Nabídku studia budou mít přímo v Praze.

 • absolventům speciální pedagogiky nabídnout obor specializace, aby byli plně kvalifikovaní – český jazyk a literaturu, matematiku, občanskou nauku, anglický jazyk – jednání probíhá s PdF UK v Praze.

Ve školním roce 2010/2011 je situace taková, že absolventi speciální pedagogiky jsou kvalifikováni pro základní školy praktické (1. a 2. stupeň) a pro 1. stupeň ZŠ, což k výuce na odborném učilišti (SŠ) je nedostačující. Nemají aprobaci na žádný konkrétní předmět. K výuce na OU, SŠ je aprobace nutná. Jaké studium k doplnění aprobace je zapotřebí a je dostačující? Vedení v současné době neví, co má po zaměstnancích vyžadovat. Týká se to tří zaměstnanců na škole a jedné budoucí zaměstnankyně. Je otázka, zda studium v rámci celoživotního vzdělávání v rozsahu 200 vyučovacích hodin na vysoké škole podle vyhlášky č. 317/2005 je dostačující. Bylo by vhodné nabízet ke studiu obor, po jehož absolvování by student získal kvalifikaci pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na OU.

Škola potřebuje upřesnění výkladu znění vyhlášky č. 317/2005, aby věděla, jak postupovat, protože není jasně zákonem definované, jaký obor studia je potřeba k doplnění kvalifikace pro práci na OU.

Cíl školy: obrátit se na zřizovatele a na MŠMT. Dokud nebudou jasně stanovené podmínky, není možné dál postupovat v plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na jakékoli úrovni.

b) Učitelé odborných předmětů

 • představují velký problém,

 • studijní obor „šitý přímo na míru“ škole je pouze v Ostravě a v Brně (Odborné předměty obchodu a služeb – magisterské studium), což je daleko. Navíc si absolventi musí doplnit studium speciální pedagogiky,

 • jedná se o učitele s pouze středoškolským vzděláním,

 • učitelství odborných předmětů obchodu a služeb – je třeba zjistit, jak by bylo možné zajistit tento obor v rámci celoživotního vzdělávání. Cíl: konzultace se zřizovatelem a MŠMT.

c) Učitelé odborného výcviku

 • někteří pedagogové teoretických odborných předmětů přejdou do této kategorie,

 • v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je třeba doplnit studium speciální pedagogiky u čtyř zaměstnanců.


2. Přijmout co nejvíce kvalifikované pedagogické pracovníky

 • byl přijat odborník na TV – absolvent FTVS se speciální pedagogikou, potřebuje dostudovat psychopedii,

 • studentce speciální pedagogiky bylo umožněno učit při studiu – následně s ní byla uzavřena dohoda na plný úvazek,

 • nebude prodloužen pracovní poměr čtyřem zaměstnancům z odborného výcviku.


3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • 2 učitelky chtěly studovat speciální pedagogiku v Liberci, ale obor nebyl otevřen. Nicméně od školního roku 2011/2012 již speciální pedagogiku studují,

 • prodiskutovat se zaměstnanci jejich působení na škole do roku 2014,

 • vytipovat studium, které si musí zaměstnanci doplnit,

 • vypsat konkurzy na volná místa,

 • využívat možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou,

 • zajistit odpovídající studium pro učitele.

Vedení školy zde chybí pomůcka z MŠMT, která by stanovila, jaké vzdělání je možné uznat pro práci na odborném učilišti, na kterém jsou nutné znalosti speciální pedagogiky.

Na základě analýzy současného stavu si vedení školy stanovilo cíl mít v roce 2014 plně kvalifikovaný učitelský sbor. K dosažení tohot cíle zvolilo následující postup:

Cíl stanovený na podzim školního roku 2009/2010 k 1. 9. 2014 – řazeno dle priority

 1. Všichni plně kvalifikovaní pedagogové – požadavek na studium speciální pedagogiky představuje velký problém vzhledem k typu školy. V tomto školním roce 2010/2011 studují tuto specializaci 4 zaměstnanci. Budou provedeny pohovory s jednotlivými zaměstnanci o jejich dalším působení na této škole. Bude vytvořen plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 4 roky se zaměřením na doplnění potřebné kvalifikace.

 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle požadavků jednotlivých paragrafů zákona č. 563/2004 Sb.

 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

 4. Nepedagogičtí zaměstnanci.

 5. Samostudium.

Podrobné rozpracování jednotlivých bodů je uvedeno v příloze č. 9.

Na základě uvedené analýzy současného stavu vedení školy uskutečnilo v průběhu prvního pololetí školního roku 2010/2011 následující kroky:

 1. Byl vytvořen seznam zaměstnanců s jejich nejvyšším dosaženým vzděláním. Pouze čtyři zaměstnanci splňují v současné době všechny kvalifikační požadavky. U ostatních zaměstnanců bylo stanoveno, dokdy a za jakých podmínek si mají vzdělání doplnit.

 2. Vedení školy se na základě analýzy rozhodlo stanovit u některých zaměstnanců termín rozvázání pracovní smlouvy. Toto rozhodnutí se do roku 2014 dotkne 12 osob.

 3. Pro zbylé pracovníky byl rozpracován Plán dalšího vzdělávání pracovníků na období 2010 – 2013. Jednotlivým pedagogům bude nabídnuta možnost studia (ke splnění kvalifikačních předpokladů, ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, k prohlubování odborné kvalifikace) podle jejich potřeby v určeném roce.

 4. Vzhledem k plánovanému propouštění některých pedagogů již na konci školního roku 2011, bude zahájeno v lednu výběrové řízení na plně kvalifikované zaměstnance.

 5. Proběhla konzultace s MŠMT. Podařilo se přesně zjistit, jakou mají mít pedagogičtí zaměstnanci na tomto odborném učilišti kvalifikaci. Nesrovnalostmi se začne zabývat magistrát.

 6. Byla navázána spolupráce se zřizovatelem v rámci komunikace s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze o možnosti zřízení studijního oboru v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z prostředků Evropských sociálních fondů.

 

Současný stav a plán na začátku školního roku 2011/2012.

V současné době jsou na škole 4 plně kvalifikovaní pedagogové. K 30. 6. 2011 se vedení školy rozloučí se 2 pedagogy a k 31. 8. 2014 rozváže pracovní poměr s 5 pedagogy. Vzhledem k plánovanému propouštění bude v následujících letech probíhat výběrové řízení na uvolněné pozice.

Tabulka číslo 1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků OU Vyšehrad

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2010 – 2013

studium ke splnění kvalifikačních předpokladů § 2, § 3, §6, §7

studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků § 9

studium k prohlubování odborné kvalifikace § 10

2010/2011

3 pedagogové - pedagogická fakulta, FTVS, ČZU

1 pedagog

ředitel,
2 zástupkyně,
2 pedagogové

2011/2012

§ 7 ředitel - management; § 2 - 4 pedagogové - speciální pedagogika; § 6 jeden pedagog - Aj; § 3 jeden pedagog; 2 pedagogové studium VŠ studia

ředitel,
2 zástupkyně,
2 pedagogové

2012/2013

§ 7 ředitel - management, § 2 - 10 pedagogů - speciální pedagogika, § 6 - 4 pedagogové, 2 pedagogové - studium VŠ studia

ředitel,
2 zástupkyně,
2 pedagogové

2013/2014

§ 2 - 8 pedagogů - speciální pedagogika; § 6 - 4 pedagogové; 1 pedagog - dokončení VŠ studia

2 pedagogové

ředitel,
2 zástupkyně,
2 pedagogové

§ 2 - studium v oblasti pedagogických věd

§ 3 - studium pedagogiky

§ 6 - studium k rozšíření odborné kvalifikace

§ 7 - studium pro vedoucí pracovníky

§ 9 - studium k výkonu specializovaných činností

§ 10 - průběžné vzdělávání