(47)

Záznamový arch hospitační činnosti
Jméno hospitujícího Funkce
Datum Téma hospitace
Vyučující Aprobace Délka praxe
Třída Předmět
Příprava hospitace
Cíle hospitace (v návaznosti na plán hospitační činnosti):
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
Výchovné a vzděloávací cíle hodiny (jak si je formuluje vyučující):
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
Vlastní pozorování
Čas Průběh vyučovací hodiny Učitel Žáci