5. Zaměření školy na vztahy a vnitřní komunikaci

Výše uvedeným procesem bylo jako jedna z hlavních priorit dalšího rozvoje školy sv. Voršily stanoveno zlepšování komunikace a vztahů mezi pedagogy. Následně byla tato prioritní oblast rozpracována na podoblast obecně mezilidských vztahů a na podoblast pracovních vztahů jako týmová práce, předmětové a mezipředmětové vztahy, vedení lidí. Obě podoblasti byly podrobně rozpracovány do konkrétních cílů důležitých pro zdravou atmosféru školy, pro pracovně přátelské prostředí, pro dobrou spolupráci i jako dobrý příklad žákům. Pro různé cíle byly stanoveny i způsoby, jakými se zjistí, že se je podařilo naplnit v rámci odborné komunikace i z hlediska mezilidských vztahů (poznávání a odstraňování příčin nedorozumění, respektování odlišností, hledání společného, společné prožívání radosti, péče o zaměstnance v oblasti sociální a materiální).

V oblasti zlepšování komunikace mohla škola navazovat na aktivity, které ve škole a učitelském sboru již probíhaly dříve. Bylo to zejména zapojení školy do projektů ESF: INOSKOP – Rozvoj sítě pražských inovativních škol; Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka; Modelový systém podpory integrace.

Dále jsou v rámci vyučování realizovány třídní a ročníkové projekty, v rámci podpory volného času žáků dva letní tábory (spolupráce s Městskou částí Praha 1), během školního roku spaní ve škole, zájmové a charitativní aktivity, které učitelé nabízejí a vedou.

Vedení školy podporuje a jako výraz péče o dobrou pohodu v učitelském sboru napomáhá k realizaci tuzemských výletů a pobytů a zahraničních zájezdů (Řím, Vídeň, Benátky, La Saleta, Lurdy, Paříž, Benelux, Slovinsko, Izrael). Ze sociálního fondu školy je poskytován finanční příspěvek na stravování a podporu společných i osobních akcí, pro každého je vytvořeno osobní příspěvkové konto. Pro usnadnění přípravy na vyučování má většina učitelů zapůjčený školní notebook.

K rozvoji odborných vztahů přispělo i vzájemné sdílení zkušeností se zaváděním prvků pedagogiky Marie Montessoriové a týdenních výukových plánů pro žáky ve vyučování mezi učiteli. K setkávání učitelů slouží pro školu specifické akce jako duchovní obnovy či návštěvy duchovních osobností (např. biskupa V. Malého). Ke společenským kontaktům přispívaly i společné mimoškolní aktivity jako školní ples, společné sportování a oslavy.