Literatura k zapůjčení

Rádi bychom vám nabídli možnost výpůjček knih z knihovny Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro kterou jsme z projektu Cesta ke kvalitě nakoupili řadu knih, jež by vám mohly být užitečné pro realizaci vlastního hodnocení školy.

Publikace, které si můžete k danému tématu zapůjčit, jsou:

 

KUHN, J., DRAHOTOVÁ, I. Aplikace monitor. Nástroj pro monitorování průběhu a výsledků pedagogických procesů Praha, SEVT 2008 CKK 26542a CKK 26542b

 

POL, M., RABUŠICOVÁ, M., NOVOTNÝ, P. Demokracie ve škole Brno, Masarykova univerzita 2006 ISBN 80-210-4210-9 CKK 26292

 

ELIADIS, P., FURUBO, J. E., JACOB, S. Evaluation New Brunswick, Transaction Publishers 2011 ISBN 978-1-4128-1141-5 CKK 27260

 

FURUBO, J. E., RIST, R. C., SANDAHL, R. International atlas of evaluation New Brunswick, Transaction Publishers 2002 ISBN 0-7658-0095-0 CKK 27262

 

KELLAGHAN, T., STUFFLEBEAM, D. L. International handbook of educational evaluation. Part One. Part Two Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2003 ISBN 1-4020-0849-X CKK 27103 I CKK 27104 II

 

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel Praha, Portál 2010 ISBN 978-80-7367-755-8 CKK 27116

 

POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. Kultura školy Brno, Masarykova univerzita 2006 ISBN 80-210-3746-6 CKK 26291

 

BEČVÁŘOVÁ, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy Praha, Portál 2010 ISBN 978-80-7367-221-8 CKK 27121

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Praha, VÚP 2007 ISBN 80-87000-03-7 CKK 26438

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Praha, VÚP 2005 ISBN 80-87000-03-X CKK 26076

 

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, L. Moderní management v teorii a praxi Praha, Management Press 2009 ISBN 978-80-7261-197-3 CKK 27130

 

JANÍK, T., KNECHT, P., NAJVAR, P. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula Brno, Paido 2010 ISBN 978-80-7315-209-3 CKK 27231

 

CHVÁL, M., NOVOTNÁ, J., et al. Pedagogický rozvoj školy. Sborník z konference INOSKOP Praha, Portál 2008 ISBN 978-80-7367-510-3 CKK 26844

 

NOVOTNÝ, P. Pracoviště jako prostor k učení Brno, Masarykova univerzita 2009 ISBN 978-80-210-4918-5 CKK 27261

 

HLOUŠKOVÁ, L. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech Brno, Masarykova univerzita 2008 ISBN 978-80-210-4813-3 CKK 27129

Příklady dobré praxe pro gymnázia Praha, VÚP 2008 ISBN 978-80-87000-21-2 CKK 26834

 

MICHEK, S. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Praha, NÚOV 2006 CKK 26015

 

FALTÝN, J., JEŘÁBEK, J., KRČKOVÁ, S., LISNEROVÁ, R., TUPÝ, J. Příručka příkladů dobré praxe Praha, VÚP 2007 ISBN 978-80-87000-08-3 CKK 26197

 

GOLD, A. Řízení současné školy Žďár nad Sázavou, Fakta 2005 ISBN 80-902614-4-2 CKK 26883

 

MACKEATH, J., SCHRATZ, M., MEURET, D., JAKOBSEN, L. Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě Žďár nad Sázavou, Fakta 2006 ISBN 80-902614-8-5 CKK 26198

Standardy pro pedagogické a psychologické testování Praha, Hogrefe – Testcentrum 2001 ISBN 80-86471-07-1 CKK 26436

 

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, L. Synergie v moderním managementu Praha, Management Press 2009 ISBN 978-80-7261-190-4 CKK 27259

 

POL, M. Škola v proměnách Brno, Masarykova univerzita 2007 ISBN 978-80-210-4499-9 CKK 26819

 

VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy Olomouc, Univerzita Palackého 2006 ISBN 80-244-1422-8 CKK 26094

 

PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem Praha, Grada Publishing 2011 ISBN 978-80-247-2448-5 CKK 27257

 

Seznam knih doporučené literatury k tématu autoevaluace, který je zveřejněn i na webových stránkách projektu: http://archiv-nuv.npi.cz/ae/literatura, si můžete rovněž i zapůjčit. Knihovna se nachází ve výše zmíněné organizaci na adrese: Weilova 1271/6, Praha 10-Hostivař (zastávka Nádraží Hostivař, např. tram č. 22, 26, bus 271, 154 ze stanice Skalka).

 

Informovat se o výpůjčkách můžete u knihovnice paní Beranové na tel.: +420 274 022 132, nebo na e-mailu: alena.beranova@nuv_cz. Důležitým údajem k informaci o knize je její signatura (poslední údaj výše uvedeného seznamu).

 

Pro úplnost připomínáme základní výpůjční pravidla: obvyklá výpůjční doba je jeden měsíc, výpůjčka je bez poplatku, při výpůjčce podepisujete výpůjční lístek. Na základě e-mailového požadavku lze knihu zaslat i mimo Prahu (poštovné hradí adresát).