Příklady inspirativní praxe autoevaluace základních škol

Dobré klima ve Smržovce

Logo školyZákladní škole Smržovka (Liberecký kraj) se podařilo zúročit 15 let práce a vybudovat dobrou atmosféru školního prostředí, proto byla tato škola vybrána jako příklad inspirativní praxe. Škola působí velmi přátelsky a harmonicky, čímž také naplňuje své krédo: „Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista.“ (A. Einstein)

Školu v současné době navštěvuje 247 žáků v 11 třídách a působí zde mladý učitelský sbor (věkový průměr 38 let) čítající 23 členů, jeho součástí je i vedení školy: ředitelka, její zástupce, dále tři vychovatelé, z nichž jeden je zároveň asistentem pedagoga.

Jak posílit profesní dovednosti učitelů a jejich zodpovědnost za výsledky vzdělávání

Logo školyZákladní škola a Mateřská škola Chalabalova v Brně (Jihomoravský kraj) je subjektem, který spojuje mateřskou školu, první a druhý stupeň základní školy, školní družinu a školní kuchyni. Škola je fakultní školou Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Komenského v Bratislavě. Důvodem pro popisování jejího příběhu byla dlouholetá snaha vedení školy zkvalitňovat vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím zapojení do mezinárodní spolupráce Daltonských škol. S tím souvisí také zkvalitňování vzdělávací práce učitelů, pro kterou je využíváno zkušeností partnerských škol, a to jak domácích, tak zahraničních.

Základní škola má 371 žáků v 18 třídách a působí zde 29 pedagogických pracovníků.

Profesní rozvoj pedagogického sboru jako základ kvality školy

Logo školy

Ředitelství základní školy T. G. Masaryka ve Studénce (Moravskoslezský kraj) školy si je dobře vědomo, že změnu realizuje především učitel. Proto jedním z prvořadých úkolů školy je profesní růst učitelů. V období jejich plánovaného vzdělávání  se  v souvislosti s potřebami školy měnily i cíle a nároky na kvalitu tohoto vzdělávání. Škola je učící se organizací, v níž se učitelé učí i ze svých chyb. Berou je jako příležitost neustále se zlepšovat. Identifikují své vlastní potřeby, sdílejí je, formulují konkrétní vzdělávací cíle ve svých plánech dalšího vzdělávání a cíleně vyhledávají kvalitní vzdělávání učitelů včetně kvalitních lektorů. Korigují tím i zpracování nabídky DVPP v regionu. Profesní rozvoj pedagogického sboru je v této škole vnímán jako základ kvality, což objasní samotný příklad.

Škola je plně organizovaným zařízením tvořeným několika součástmi – základní školou (260 žáků), školní družinou (30 žáků), školním klubem (140 žáků) a školní jídelnou (680 strávníků). Ve škole vyučuje 18 učitelů.

Škola pro všechny

Logo školyZákladní škola a Mateřská škola Plzeň - Božkov (Plzeňský kraj) reprezentuje název, který si dala do svého školního vzdělávacího programu – „Škola pro všechny“. Chce být důstojným místem vzdělávání dětí i setkávání se s jejich rodiči, z nichž mnozí již jako děti tuto školu sami navštěvovali. Škola má výbornou pověst (ověřenou mnoha subjekty – sociálními partnery), zachovává tradice, ale zároveň se nebrání moderním přístupům, založeným na aktivní, činnostní výuce a na humanizaci školy.

Škola zahrnuje jen 1. stupeň ZŠ a MŠ, počtem žáků patří mezi „malé“ městské školy, v současné době má 104 žáků v ZŠ a 28 dětí v MŠ, do školní družiny je přihlášeno 72 dětí. Škola má 7 pedagogických pracovníků v základní škole, 2 v mateřské škole a ve školní družině pracují 3 vychovatelky.

Školní vzdělávací program SPOLEČNĚ

Logo školyZákladní škola sv. Voršily v Ostrovní ulici (Praha) je specifická především tím, že jejím zřizovatelem je Českomoravská provincie Římské unie řádu svaté Voršily. Na chodbách školy sice občas potkáte řádovou sestru, ve třídách vedle tabule místo portrétu prezidenta visí kříž, ale jinak je to škola jako každá jiná. Orientace na křesťanské hodnoty se samozřejmě promítá do koncepce školy, kromě toho se škola profiluje jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Dlouhodobě spolupracuje s  Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy při přípravě budoucích učitelů, kteří zde vykonávají pedagogicko-psychologickou praxi.

Škola je plně organizovaná základní škola s 18 – 20 třídami 1. až 9. ročníku (zpravidla v každém ročníku dvě třídy). Ve škole se vzdělává na 500 žáků a vyučuje cca 44 pedagogických pracovníků.

Výsledky vzdělávání žáků

Logo školyZákladní školy Kaplice, Fantova 446 je typickým příkladem školy, kde se autoevaluační mechanismy využívají se samozřejmostí, a to na úrovni vedení školy, třídních učitelů i učitelů jednotlivých předmětů.

Škola je plně organizována, vzdělává přibližně 500 žáků v 22 třídách. Výuka probíhá  v paralelních třídách, na 2. stupeň přicházejí žáci z venkovských škol (ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště, ZŠ a MŠ Horní Dvořiště, ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě). Specifikem školy je přítomnost řady žáků cizích státních příslušníků (Vietnam, Ukrajina, Bělorusko aj.). Pedagogický sbor má 30 členů. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, logoped – speciální pedagog a školitel ICT.

Zkušenosti z realizace autoevaluačních procesů v životě ZŠ

Logo školyZŠ Olomouc, Mozartova 48 (Olomoucký kraj), byla jako příklad realizace autoevaluačních procesů v životě školy zvolena především z toho důvodu, že je začala realizovat již od školního roku 2003/2004. Impuls tedy vyšel z vlastních potřeb školy, nebyla to až reakce na obligatorní ustanovení procesů vlastního hodnocení školy ve školském zákoně.

Jako příspěvková organizace s právní subjektivitou sdružuje základní školu (kapacita 450 žáků), školní družinu (kapacita 125 žáků) a školní jídelnu – výdejnu (kapacita 350 jídel). Ve školním roce 2010/2011 byl první stupeň školy tvořen 11 a druhý stupeň 7 třídami, kde působí 30 pedagogických pracovníků.

Základní škola a Mateřská škola Plzeň - Božkov (Plzeňský kraj) reprezentuje název, který si dala do svého školního vzdělávacího programu – „Škola pro všechny“. Chce být důstojným místem vzdělávání dětí i setkávání se s jejich rodiči, z nichž mnozí již jako děti tuto školu sami navštěvovali. Škola má výbornou pověst (ověřenou mnoha subjekty – sociálními partnery), zachovává tradice, ale zároveň se nebrání moderním přístupům, založeným na aktivní, činnostní výuce a na humanizaci školy.

Škola zahrnuje jen 1. stupeň ZŠ a MŠ, počtem žáků patří mezi „malé“ městské školy, v současné době má 104 žáků v ZŠ a 28 dětí v MŠ, do školní družiny je přihlášeno 72 dětí. Škola má 7 pedagogických pracovníků v základní škole, 2 v mateřské škole a ve školní družině pracují 3 vychovatelky.