Příklady inspirativní praxe autoevaluace středních odborných škol

Autoevaluace aneb průběh vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky

Cílem textu je popsat hlavní zkušenosti Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka s autoevaluací průběhu vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky a zprostředkovat je ostatním školám. V centru pozornosti stojí cesta školy od papírového po elektronické hodnocení projektových dní i dalších aspektů školy (například klimatu školy). Projektové dny (organizované školou, resp. pověřenými týmy učitelů, při různých příležitostech jako celoškolní vzdělávací akce pro žáky za účelem zejména oživení výuky a podpory aktivity, spolupráce a prezentačních schopností u žáků) škola organizuje od dubna 2006 a od samého počátku pamatovala na potřebu provádět jejich hodnocení -  pro vlastní potřeby, pro získání zpětné vazby, pro inspiraci či poučení, jak v organizaci projektových dní postupovat dále apod. Samozřejmě, že na cestě dostály škola, podoba hodnocení projektových dní i samotná podoba projektových dní četných změn a posunů. Tento text si klade za cíl na některé hlavní z nich  poukázat.

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Logo školy Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. (kraj Vysočina) získala v roce 2008 Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 pro předmět Výchova a vzdělávání žáků na střední škole. Škola má vytvořen systém řízení a hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu. K procesu kontroly a hodnocení tohoto řídicího systému je rozpracován funkční systém interních auditů.  Jako účinný nástroj vlastního hodnocení za příslušné období, je využíván proces přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému managementu kvality vedením školy. Vlastní příprava a zejména vyhodnocení jednotlivých prvků přezkoumání spočívá zejména v úzké spolupráci vedoucích pracovníků s využitím dosavadní zkušenosti používání tohoto systému.

Teoretické vyučování ve školním roce 2010/11 na škole zajišťovalo 33 interních učitelů včetně zástupce ředitele pro teoretický výcvik a ředitele školy. Na úseku praktického vyučování pracovalo 12 učitelů odborného výcviku, které řídí jedna vrchní učitelka odborného výcviku a jeden zástupce ředitele pro praktické vyučování. Ve školním roce 2010/11 bylo v oborech vzdělání s výučním listem 189 žáků a v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 299 žáků.

 

Hodnocení spolupráce s firmou na SŠ stavební Jihlava

Střední škola stavební Jihlava (kraj Vysočina) věnuje rozboru a hodnocení spolupráce se sociálními partnery školy každoročně pozornost ve své výroční zprávě a také ve vlastním hodnocení aktuálním v době vzniku příkladu. Důvodem výběru školy bylo především to, že se její vedení již několik let snaží reagovat na potřeby firem a také žáků – absolventů odborné praxe. Škola se snaží v této oblasti vyvíjet vlastní evaluační nástroje, využívá je při hodnocení spolupráce s firmami a snaží se na základě těchto vyhodnocení navrhovat určitá opatření.

Střední škola stavební Jihlava je víceoborovou střední školou zaměřenou na výchovu a vzdělávání ve stavebních a dřevařských oborech. Ve školním roce 2008/2009 zajišťovala škola teoretickou část výuky pro 750 žáků, z toho 318 žáků ve čtyřletých maturitních oborech, 57 ve dvouletých nástavbových oborech denního studia a 375 ve dvouletých a tříletých učebních oborech. Ve škole bylo 84 zaměstnanců, z toho 62 pedagogických pracovníků, zbývajících 22 zajišťovalo provoz školy.

Optimalizace a koordinace odloučených pracovišť Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem

Logo školyVyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace (Ústecký kraj), byla jako příklad realizace autoevaluačních procesů v životě školy zvolena především z toho důvodu, že se v roce 2011 stala jednou z tzv. Páteřních škol. Jedná se o strategii Ústeckého kraje s cílem optimalizovat síť středních škol, které budou tvořeny převážně velkými vzdělávacími celky, nabízejícími vzdělání v celé škále typů a forem studia, od oborů vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami až po obory zakončené maturitní zkouškou.

Škola nabízí obory maturitní s kapacitou 900 žáků a obory vyšší odborné školy pro 895 studentů. Ve školním roce 2011/12 má škola 75 interních učitelů a přes 150 externistů, převážně lékařů a odborných pracovníků Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.

Optimistický příběh o tom, kterak trpělivost a práce přinesly nejen růže a koláče

Logo školyStřední průmyslová škola strojnická Vsetín, která  byla jako příklad inspirativní praxe ve Zlínském kraji vybrána především proto, že patří mezi aktivnější školy. Škola je zapojena do mnoha projektů, které jsou zaměřeny na zvyšování kvality. O vedení školy je známo, že věnuje řízení kvality, sebehodnocení a autoevaluaci velkou pozornost a získané výstupy velmi efektivně využívá při řízení školy. V příkladu je popsána práce školy v oblasti vztahů – vedení školy a pedagogů, pedagogů a žáků a žáků mezi sebou.

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín má kapacitu 600 žáků (ve školním roce 2011/2012 jich má 317), domov mládeže 110 lůžek a jídelna 550 stravovaných. Ve studijních oborech strojírenství a technické lyceum vyučuje cca 30 vyučujících.

Proces autoevaluace v rámci systému managementu kvality školy

Logo škiolyOd roku 2007 byla školou přijata společná politika kvality, která vyplynula z realizace projektu shody systému managementu kvality a z požadavků norem ISO řady 9000 v rámci škol SČMSD. Ředitel školy potom k tomu uvádí: „V současné době je tento systém plně funkční, interní audity probíhají podle plánu. Interní auditoři si zvyšují svou kvalifikaci v rámci pravidelných školení pod vedením manažera kvality správy škol. Každý rok je veškerá řídící dokumentace podrobena revizi a všichni zaměstnanci školy mohou s touto dokumentací pracovat i mimo školu, což nám umožňuje informační systém SaŠa.“

SOU a SOŠ Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s. r. o., Znojmo (Jihomoravský kraj) měla ve školním roce 2011/2012 celkem 936 žáků, z toho 545 žáků učebních a studijních oborů SOU, 161 žáků nástavbového studia ( denní forma ) a 230 žáků studijních oborů SOŠ, které vyučovalo 41 interních a 13 externích učitelů, 14 učitelů odborného výcviku, podporovaných 14 provozními zaměstnanci. Ve škole se vyučuje 5 učebních a 3 studijní obory, 3 obory nástavbového studia a dálkové studium v oblasti služeb (např. Kadeřník, Kosmetička, Kuchař – Číšník, Podnikání, obchod a služby, Hotelnictví a turismus).

Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

Logo školy

Příklad autoevaluace seznámí zájemce s Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (kraj Vysočina), jejími významnými aktivitami, výsledky, vybavením, historií a výběrem důležitých částí z jejích dokumentů v první části, s procesem autoevaluace v druhé, hlavní části. „Nestojíme na místě. Nejprve jsme si nechali autoevaluaci zpracovat „na klíč“ podle dotazníku Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery  (za období 2005/2006 a 2006/2007). Její výsledky, pozitivní i negativní, nás vyprovokovaly k prozkoumání některých oblastí podrobněji, některé věci jsme chtěli zlepšit a zároveň se dozvědět, zda a jak se nám to podařilo. Proto jsme v dalším období pracovali na autoevaluaci sami,“ říká ředitel školy.

Škola má přibližně 40 zaměstnanců, z toho asi 30 pedagogů a 10 provozních zaměstnanců. Obchodní akademie nabízí dvě formy studia – čtyřleté denní studium (12 tříd, v průměru 350 žáků) a pětileté dálkové studium (1 třída do 20 žáků), na Jazykové škole byl otevřen v školním roce 2010/2011 v rámci denního jednoletého pomaturitního studia, jeden kurz anglického jazyka, který navštěvovalo 18 posluchačů.