Příloha č. 2: Výchovně vzdělávací proces

ROČNÍ  PLÁN školní rok 2010/2011

soubor přílohy soubor přílohy (261,47 KB)


Výchova ke zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu prolíná všemi součástmi školy

Výchovně - vzdělávací proces

Základním cílem je rozvinout u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti. Každý žák by měl být vybaven odpovídajícími klíčovými sociálními kompetencemi, které mu umožní žít a pracovat s ostatními, navazovat vztahy, přizpůsobovat se změnám, chápat souvislosti a uplatnit své schopnosti. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme emocionalitu a velkou citovou vnímavost žáků, které jsou oporou při vzdělávání postižených dětí.

V letošním školním roce se žáci 1. a 7. ročníku budou vzdělávat podle našeho ŠVP Elpis. Na vytvoření školního vzdělávacího programu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, dále tento program budou hodnotit a některé drobné nedostatky opraví. Současně bude pokračovat vzdělávací program „Pomocná škola“ a „Rehabilitační vzdělávací program PŠ“.

V Praktické škole jednoleté započne práce na tvorbě ŠVP. Vzdělávání všech žáků zajišťujeme odbornými postupy učitelů – speciálních pedagogů. Využíváme formu individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Při výuce využíváme speciální kompenzační pomůcky, pomocí moderních přístupů vedeme žáky k získávání informací vhodných podle věku a druhu postižení.

Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností.

V letošním roce se zaměříme na nácvik sebeoslužných dovedností a zacházení s předměty denní potřeby. Budeme se snažit zařazovat  práci s různými druhy materiálů, v keramické dílně.

Výchova ke zdraví

Pedagogové budou všestranně podporovat co nejpestřejší pohybové, relaxační a sportovní aktivity jako součást povinné výuky. Bude kladen zvláštní důraz na reedukaci, kompenzaci a rehabilitaci jednotlivých poruch a postižení žáků. Pro všechny žáky školy bude zajištěn pitný režim. Do výuky budou pravidelně zařazovány relaxační aktivity, děti budou pro relaxaci i výuku využívat i školní zahradu.

Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole

Pedagogové se zaměří na rozvíjení vztahů mezi pedagogy a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a rodiči, mezi pedagogy a rodiči. Protože celkovou psychickou pohodu dětí ovlivňují vztahy mezi dospělými, kteří je obklopují, budeme rozvíjet i vhodné pracovní vztahy na pracovišti, usilovat o pozitivně působící, harmonické prostředí.

Komunikační dovednosti

Řečová výchova prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem dle možností a schopností žáků (piktogramy, VOKS  - výměnný obrázkový komunikační systém, metodika, jak mohou "mluvit" nemluvící děti pomocí obrázků, globální čtení, strukturované vyučování, rozvoj komunikačních dovedností mluvících žáků). Pravidelně bude žákům poskytována individuální péče v oblasti logopedie, která bude zahrnovat jak nácvik komunikačních dovedností a vytvoření vlastních komunikačních systémů u žáků, kteří nemohou mluvit, tak nápravu vadné výslovnosti žáků.

Respektování specifických vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků

Naším prvořadým úkolem je správná speciálně pedagogická diagnostika. Vytvořením tématických vzdělávacích programů, které budou respektovat mentální a vývojovou úroveň a zdravotní stav každého žáka můžeme docílit co nejlepších výsledků. Nutné je také přizpůsobovat žákům obsah, cíle, formy, metody i tempo výchovy a vzdělávání . Budeme využívat individuální práce se žákem, práce ve skupinách, strukturovaného vyučování u autistů.


Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností

Úkol

Zodpovědnost

Termín

nácvik sebeobslužných dovedností

všichni pedagogové a ostatní zaměstnanci
MŠ, ZŠS, PrŠ

celoročně

zacházení s předměty denní potřeby

všichni pedagogové a ostatní zaměstnanci
MŠ, ZŠS, PrŠ

celoročně

nácvik jednoduchých pracovních postupů a návyků

všichni pedagogové a ostatní zaměstnanci
MŠ, ZŠS, PrŠ

celoročně

práce v keramické dílně

Veselá, Stopková, Jeklová

celoročně

práce na školní zahradě

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu

podzim, jaro

nácvik jednoduchých domácích prací

Šlampová
učitelé PV

Dle tématických plánů

Výchova ke zdraví

Úkol

Zodpovědnost

Termín

pohybové a relaxační a aktivity ve vyučování

 

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

celoročně

tělovýchovné chvilky (relaxace) ve vyučování

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

celoročně

vycházky k jednotlivým tématům

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu MŠ, ZŠS, PrŠ

celoročně

kompenzace a rehabilitace postižení

Ševčíková

celoročně

pitný režim

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

celoročně

návštěvy solné jeskyně

třídní učitelé

celoročně

Canisterapie

Šlampová, Kořenková

celoročně

zooterapie

Krňávková

celoročně

pracovní vyučování – příprava pokrmů

učitelé PV

dle tématických plánu

příprava pokrmů zdravé výživy – praktická škola

lampová

dle tématických plánů

přednášla – zdravý životní styl pro rodiče

Pivcová

únor

Olympiáda

Jekl

červen

školy v přírodě

třídní učitelé

dle možností

„Stiga“ fotbal

vychovatelé ŠD a internátu

dle tématických plánů

Výlety

vychovatelé ŠD a internátu

dle tématických plánů

Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole

Úkol

Zodpovědnost

Termín

přátelské vztahy v kolektivu

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

nácvik přiměřeného chování v kolektivu

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

průvodce školním rokem

Hrabcová

Září

třídní schůzky

třídní učitelé
MŠ, ZŠS, PrŠ

Září

individuální schůzky s rodiči

Pivcová
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

možnost účasti rodičů ve vyučování

třídní učitelé
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

možnost účasti rodičů na mimoškolních akcích

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

Školská rada

Kořenková, Čejková

2 x ročně

Komunikační dovednosti

Úkol

Zodpovědnost

Termín

rozvoj slovní zásoby, řečová výchova

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

využívání alternativních metod u nemluvicích žáků

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

rozvoj komunikačních dovedností v běžných situacích

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

vlastní divadelní představení

Hrabalová

Duben

individuální logopedická péče

Hrabalová, Pohlová

Celoročně

Respektování specifických vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků

Úkol

Zodpovědnost

Termín

speciálně pedagogická diagnostika

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

tématické plány

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

pozitivní motivace

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

individuální přístup – respektování mentálního, psychického a zdravotního stavu žáka

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

výměna informací mezi učiteli a ostatními zaměstnanci

Všichni

Celoročně

strukturované učení

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ
- autisté a dle potřeby

Celoročně

alternativní komunikace

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

rozvíjení sebevědomí a samostatnosti žáků

třídní učitelé
vychovatelé ŠD a internátu
MŠ, ZŠS, PrŠ

Celoročně

Mimoškolní akce

Akce

Zodpovědnost

Termín

„Těšíme se do školy“

třídní učitelé

Září

„Zpívejte s námi“

Pokorová

Září

Mikulášské setkání se sponzory

Hrabcová

prosinec

Vlastní divadelní představení

Hrabalová

duben

Výstava výtvarných prací

Kořenková

květen

Dílny v Technickém muzeu

Jekl

dle nabídky

Návštěvy knihovny J.Mahena v Židenicích

Raabová, Pokorová

dle nabídky

Divadelní představení

Pokorová, Krňávková

dle nabídky

Akce policie ČR

Pokorová

dle nabídky

Prezentace školy na veřejnosti

Úkol

Zodpovědnost

Termín

www stránky

Jekl

celoročně

Kalendář

Třídní učitelé, Jekl

prosinec

Vývěsky školy

Kořenková

celoročně

Spolupráce se ZŠ Gajdošova, El.Přemyslovny, ZŠS Znojmo

vedení školy

celoročně

Klub rodičů

vedení školy

celoročně

Spolupráce se školami v zahraničí (Německo, Holandsko)

vedení školy

celoročně

Setkání se sponzory

vedení školy

prosinec

Projekty EU

Projekt

Zodpovědnost

Termín

„Autisti nikoli v autu“ (vlastní)

Lampová

celoročně

„Cesta ke kvalitě“

Pohlová, Havlíčková, Hrabcová

celoročně

„VIP Kariéra“

Pivcová

celoročně

„Odstraňování bariér při vzdělávání žáků s autismem – metodická podpora pedagogů a rodičů“

Tomášů, Krňávková

celoročně

„Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách“

Hrabalová

celoročně

„Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“

Hrabcová

podána žádost

Materiální zabezpečení školy

 • nákup vodní postele – Koperníkova
 • oprava houpačky – Koperníkova
 • úprava tělocvičny - Koperníkova
 • postupná výměna nábytku přizpůsobeného fyzickým zvláštnostem dětí
 • udržovat estetické a hygienické prostředí ve třídách, dodržovat členění prostoru na pracovní a relaxační
 • vybudování počítačové sítě - dle projektu EU „Autisté nikoli v autu“
 • dokončení rekonstrukce kanalizace
 • malování sklepů

Komunikace v organizaci

 • vytvoření „Průvodce školním rokem“
 • důsledné dodržování  kompetencí – ředitelka – zástupkyně ředitelky – vedoucí učitelka – vedoucí vychovatel
 • „stromeček“ pro přenos informací na principu osobní zodpovědnosti + Příručka jakosti v elektronické formě
 • na každé poradě hlásit akce na měsíc – zápis do kalendáře, vyvěsit na infonástěnky, jmenovitá zodpovědnost
 • centrální info nástěnka pro aktuální informace, povinnost zaměstnanců každý den sledovat,  na Koperníkově nástěnka na chodbě u ředitelny, na Skaunicové nástěnka před logopedickou pracovnou
 • pečlivé vedení tiskovin  UN – Krejčí, Jeklová
 • jednání s ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky po domluvě kdykoliv, vždy mimo dobu vyučování!!!