Spokojenost jednotlivých aktérů s individuálním přístupem školy k žákům a rodičům

Z výsledků šetření Kalibro ve školním roce 2009/2010  100 % učitelů ZŠ (7 respondentů) a MŠ (2 respondenti) je velmi spokojeno s péčí školy o vztahy učitelů a žáků, o vztahy mezi učiteli, o vztahy mezi rodiči a školou. Tyto výsledky jednoznačně hovoří o tom, že panuje jednoznačná shoda mezi pedagogickými pracovníky v tom, jak pečovat o vztahy ve škole a jednoznačná důvěra ve vedení školy.

V dotaznících Kalibro žáci (44 respondentů) v otázce „Chodíš do školy rád?“ dosáhli 76,1% úspěšnosti; v otázce „Bojíš se učitelky?“ 89,2% úspěšnosti; v otázce týkající se posměchu kvůli chybě 89% úspěšnosti; v položce týkající se spravedlivosti učitelky 92,6% úspěšnosti. Výsledky tohoto dotazníku ukázaly na pozitivní klima ve škole a důvěru žáků v učitele. Podle slov ředitelky „výsledky potvrdily, že jdeme správným směrem“. Také některé další výsledky tohoto dotazníkového šetření snad poukazují na to, že škola se snaží vycházet vstříc individuálním potřebám žáků (Pracovat i ve dvojicích – 82,4% úspěšnost; sám hledat informace – 68,8%, samostatně zkoumat – 89,8%, zájem o výsledky 92,6%), a naplnila tedy do značné míry své cíle formulované v autoevaluaci.

Rodiče (40 respondentů) ve zmíněném dotazníkovém šetření vyjádřili 90,6% spokojenost s výukou, 89,4 % by doporučilo tuto školu ostatním. Dále uvádíme některé další položky z dotazníku a průměrnou úspěšnost respondentů z řad rodičů ZŠ a MŠ Slapy v těchto položkách:

Dodávají výchova a vzdělávání sebedůvěru? – 87,5 %

Zažívá dítě strach? – 88,1 %

Učí se dítě učit se? – 81,3 %

Učí se zvládat nové? – 89,4 %

Rozvíjejí komunikaci? – 91,9 %

Rozvíjejí spolupráci? – 82,7 %

Vychovávají svobodného? – 95,6 %

Rozvíjejí podnikavost? – 93,8 %

Spokojenost s nabídkou – 92,5 %

Příprava na další cestu – 90,5 %

Chování zaměstnanců k vám – 98,8 %

Chování zaměstnanců k dítěti – 98,8 %

Spokojenost s třídní učitelkou – 98,8 %