Závěrečné shrnutí

Řízení subjektu se jeví ve všech jeho součástech efektivní. Plánování vychází z výsledků hodnocení a opírá se o dlouhodobé záměry školy. Organizace je postavená na zodpovědnosti každého pracovníka s přesně vymezenými kompetencemi a delegováním pravomocí na nižší úrovně. Přesto není ponechána pouze na „libovůli“ jednotlivců, ale v rámci měsíčních setkávání je dodržována zpětnovazebná výměna informací. Vedení lidí se opírá o motivaci postavenou na pozitivním ocenění, časté výměně názorů, zpětné vazbě práce zaměstnanců prostřednictvím hospitací a podpoře týmové spolupráce. Vysoce je podporován profesní rozvoj prostřednictvím dalšího vzdělávání. Kontrolní (evaluační) mechanismy jsou založeny na sběru dat, která je možné vyhodnocovat v čase a jež slouží k dalšímu rozvoji sledované instituce.

Ředitelka školy společně s manažerkou kvality vytvořily smysluplný systém, který jim pomáhá ve svém důsledku zkvalitňovat vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími poruchami.

Mateřská škola pracuje jako samostatný subjekt, přesto je velmi intenzivně propojena s celou institucí. Pravomoce ved. učitelky jsou delegovány v oblasti vzdělávání (tvorba ŠVP, hospitace, hodnocení), které jsou pro mateřské školy specifické. Oblast financování, organizování, ale i vedení lidí je však silně propojena s řízením celého subjektu a je v kompetencích ředitelky. Totéž platí u ostatních součástí subjektu – internátu, školy praktické i školní kuchyně. Delegování pravomocí vedoucím pracovníkům jednotlivých součástí subjektu se týká odborných činností (sledování dodržování prac. doby, souhlas s opuštěním pracoviště v prac. době atd.). Přesto, nebo možná právě proto pracuje subjekt jako dokonale propojený mechanismus.

Mezi silné stránky autoevaluačních procesů sledovaného subjektu patří:

 1. Promyšlený evaluační systém celé školy s delegováním pravomocí na jednotlivá pracoviště a další úseky (viz Příručka jakosti a Roční plány školy).
 2. Pravidelné diskuse na pedagogických radách týkající se především hodnocení výsledků vzdělávání a materiálních podmínek (viz zápisy z porad).
 3. Tvorba a distribuce dotazníku spokojenosti pro rodiče, dotazníku kvality řízení pro zaměstnance a dalších dvou dotazníků souvisejících s vlastním hodnocením školy.
 4. Hodnotící rozhovor s ředitelkou školy na základě sebehodnocení učitelky a hodnocení ředitelkou školy,
 5. Pravidelná hospitační činnost ředitelky školy v souladu s cíli hodnocení.

Výše uvedené skutečnosti vyplynuly z návštěv školy spojených s rozhovory, získáváním informací a dokumentů mailovou poštou, telefonickými rozhovory, skupinovými rozhovory, terénními zápisky, strukturovanými rozhovory nahrávanými na diktafon a analýzou následujících dokumentů:

 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání z 8.9.2009,
 • Školní vzdělávací program,
 • Roční plán mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Elpis pro šk. rok 2009/2010,
 • Roční plán mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Elpis pro šk. rok 2010/2011,
 • Politika jakosti,
 • Cíle jakosti,
 • Příručka jakosti,
 • Přezkoumání účinnosti SMJ (Systém managementu jakosti),
 • Výroční zpráva za školní rok 2008/2009,
 • Výroční zpráva za školní rok 2009/2010,
 • Hodnotící zpráva  z června roku  2007,
 • Hodnotící zpráva  z října roku  2010,
 • Sebehodnocení učitelek za rok 2008,
 • Zápisy z pedagogických rad 2009, 2010,
 • Zápis z hospitace,
 • Hodnotící zprávy tříd za 2. pololetí šk. roku 2008/2009 a 1. a 2. pololetí šk. roku 2009/2010,
 • Kritéria pro hodnocení tříd MŠ,
 • Dotazníky spokojenosti rodičů a kvality řízení,
 • Dotazníky vlastního hodnocení,
 • Záznam o průběžném hodnocení pedagogických pracovníků,