Úvod

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS poskytují výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem s mentální retardací, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Škola má dvě pracoviště v Brně, a to na Koperníkově ulici pro děti ubytované na intarnátě a na ulici Fr. Skaunicové pro děti s denní docházkou. 
Absolventi základní školy speciální mají možnost pokračovat ve vzdělávání v praktické škole jednoleté.  Žáci školy jsou pod dohledem školního psychologa, pravidelně s nimi pracuje logopedka, systematickou péči tělesně postižených dětí na internátě zajišťuje externí rehabilitační pracovnice.
Škola je tvořena dvěma třídami mateřské školy speciální (12 dětí), deseti třídami základní  školy speciální (65 žáků) a jednou třídou praktické školy jednoleté (6 studentů). Dále jsou zde  4 oddělení školní družiny, 2 výchovné skupiny internátu, školní jídelna na pracovišti Koperníkova a výdejna stravy na pracovišti Fr. Skaunicové. Bližší informace lze najít na stránkách www.skolaelpis.cz.

Z hlediska jednotlivých manažerských funkcí  (plánování, organizování, vedení lidí a kontroly) je škola řízena následovně:

1. Plánování

Dlouhodobým záměrem školy je Výchova ke zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu (pro roky 2007 – 2012). Formulace vize školy se datuje do roku 2007. Tehdejší zástupkyně ředitelky školy přišla s návrhem vycházejícím ze zkušeností s výchovou dítěte s downovým syndromem v rodině. Tyto děti mají tendenci ke tloušťce. Zkušenosti pedagogů se vzděláváním takto postižených dětí dokládaly častou snahu rodičů „zpříjemňovat“ jim jejich handicap skladkostmi. Jak uvádí ředitelka školy, byli inspirováni také projektem škol podporujících zdraví. Čerpali z knihy Zdravá základní škola a snažili se její metodická doporučení přizpůsobit potřebám a specifikům dětí vzdělávaných v jejich škole.

Jak je uvedeno v ročních plánech školy, dlouhodobý záměr by měl prolínat všemi součástmi školy a být realizován ve  výchovně-vzdělávacím procesu, v materiálním zabezpečení školy, ve  zdravém životním stylu a ve   vztazích s vnějším okolím. Za tímto účelem jsou v ročních plánech školy (2008/9, 2009/10, 2010/11) rozpracovány krátkodobější cíle (příloha č.1 a příloha č. 2).

Škola má vypracovány školní vzdělávací programy (ŠVP) pro speciální mateřskou školu a speciální základní školu. V ŠVP speciální mateřské školy je výchova ke zdraví propojena s vytvářením podmínek pro vzdělávání dětí. Těch je na základě požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) charakterizováno sedm,.  Na konci každé charakteristiky jsou uvedeny záměry rozvoje pro další období.

ŠVP má speciální mateřská škola zpracovaný od roku 2007, jak bylo stanoveno zákonem. Všechny učitelky se zúčastnili seminářů k tvorbě ŠVP pořádaných Pedagogickým centrem v Brně. Podle slov vedoucí učitelky pověřené  zpracováním programu ředitelkou školy trvala jeho tvorba téměř celý školní rok.  „Na poradě jsme si rozdělily kapitoly a části ke zpracování, já to dávala dohromady, opravovala, doplňovala.“ Nakonec byl dán ŠVP ředitelce ke kontrole a závěrečným úpravám.

„Nakonec jsme s ním seznámili na třídních schůzkách rodiče, probrali to s nimi a teprve po jejich souhlasu ho definitivně vytiskly. Po roce se pouze aktualizoval (změna v pedagogických pracovnících, po splnění vytyčených úkolů jsme si zadaly další úkoly),“ dodává vedoucí učitelka. Poslední aktualizace a inovace programu proběhla v září 2010 na základě vlastního hodnocení provedeného po tříletém cyklu.

V průběhu školních roků 2008 2010 si svůj školní vzdělávací program tvořila základní škola speciální.  Zástupkyně školy popisuje jednotlivé kroky: „Vloni jsme dělali kompetence, jejich rozpracování, charakteristiku školy. Letos děláme předměty. Nejdřív se schází týmy, domluví se, zpracují a pak to dojde k vedoucím. Ten to zpracuje a pak se sejdeme a diskutujeme a zapracujeme připomínky… A pak si rozdělíme úkoly na další předmět na další měsíc.“

ŠVP pro speciální základní školu se krátkodobými cíli nezabývá, ty jsou součástí pouze ročního plánu. Při porovnání dokumentů  ŠVP speciální mateřské školy a ročního plánu celého subjektu, lze konstatovat, že cíle nejsou  zcela identické. Přesto lze říci, že je snahou vést celé zařízení k naplňování dlouhodobého záměru, jakým je výchova ke zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu.

2. Organizování

Přestože jde o rozlehlé zařízení, jeho organizační struktura je přehledná, každý vedoucí pracovník zodpovídající za přidělený úsek má jasně dané kompetence a delegované pravomoci v pracovní náplni. Na vedoucí předškolního vzdělávání byla na jaře 2010 delegována také pravomoc v oblasti hospitování, ve které byla současně vzdělána v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Také informační systém funguje efektivně. Pravidla pro poskytování informací a schéma jsou součástí ročního plánu. Na rozdíl od předešlých let, kdy byla dokumentace  v jednotlivých částech školy uložena ve složkách a neustále se něco ztrácelo,  jsou nyní   veškeré dokumenty a formuláře přístupné v elektronické podobě. Jak uvedla zástupkyně školy „lidi jsou teď daleko samostatnější a zodpovědnější a už se na nás tolik neobracejí s každou prkotinou.“ Každý si veškeré potřebné informace najde v počítači a případně si je může vytisknout na tiskárně, která je u každého počítače. Ředitelka školy doplňuje, že „pokud chce někdo jet třeba na školu v přírodě, vyhledá si směrnici, případně  formuláře a zajistí si všechno, co  potřebuje sám.“

3. Vedení lidí

Ředitelka školy je energická, přesto velmi vstřícná žena. Naslouchá zaměstnancům školy a její snahou je promptně řešit jejich požadavky, které vedou ke zkvalitnění materiálních podmínek a vzdělávací práce. S učitelkami se setkává pravidelně na pedagogických radách, ale také jednotlivě na každoročních hodnotících pohovorech na konci školního roku. Z těchto rozhovorů vychází při hodnocení, stanovování osobního příplatku i plánování.

Zaměstnance motivuje častým pozitivním  slovním hodnocením jejich práce při různých příležitostech, rozhovorech, na poradách. Podporuje a umožňuje jejich další vzdělávání, na jehož plánování se podílejí sami zaměstnanci. Cennými informacemi a zkušenostmi jsou pravidelné výměnné návštěvy konané jednou až dvakrát  ročně s obdobným zařízením v Brně – Kociánkou. Tyto aktivity lze posoudit jako tzv. benchmarking – jde o proces spolupráce, při kterém se dvě školy porovnávají, aby lépe pochopily  své fungování, uvědomily si vlastní rezervy a získaly podněty pro svůj další rozvoj.

4. Kontrola

Kontrolní a hospitační činnost je prováděna pravidelně na základě plánu, který vychází z tzv. cílů jakosti (příloha č. 3) a dlouhodobých záměrů školy. Je podrobně rozpracován v Ročním plánu školy pro jednotlivá pracoviště – základní speciální a praktickou školu; speciální mateřskou školu a školní družinu s internátem.