Aktivity odborných a oborových skupin

Aktivity odborných a oborových skupin se řídí ročním plánem, který schvaluje MŠMT.

Informace očinnosti skupin je možné získat na adresách: lenka.chvatalova@nuv_cz  a miroslav.kadlec@nuv_cz . Od roku 2012 mapuje aktivity skupin Zpravodaj oborové skupiny, jehož dosud vydaná čísla jsou k dispozici zde.

Podrobnější informace o činnostech v předcházejících dvou letech jsou uvedeny zde:


Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2011

Koncepčně nejvýznamnější složkou činnosti jsou aktivity odborných skupin. V roce 2011 pracovalo 5 odborných skupin, do jejichž činnosti bylo zapojeno cca 80 externích odborníků:

  • Poradní skupina, která je součástí Koordinačního centra EQF (klíčové byly aktivity doplňující přípravu Národní přiřazovací zprávy České republiky).
  • Národní síť pro kvalitu (aktivity navazující na seminář Národní sítě organizovaný pod záštitou projektu oborových skupin a Národního referenčního bodu EQAVET-CZ, práce s dotazníkem k využívání orientačních deskriptorů v systému OVP).
  • Odborná skupina pro podporu vzdělávání k udržitelnému rozvoji (aktivity ve vztahu k významnému externímu projektu ENERSOL 2011).
  • Odborná skupina pro jazykové vzdělávání v odborném školství a odborná skupina pro společenskovědní vzdělávání v odborném školství (aktivity související s kurikulární reformou v odborném vzdělávání).

Činnost 25 oborových skupin, v nichž pracovalo cca 250 externích odborníků, probíhala podle připraveného plánu. Všechny skupiny řešily společný úkol: posílit informovanost jejich členů, projednat aktuální úkoly a zajistit jejich splnění. Většinou zorganizováním plenárního jednání, pro které byl připraven a zajištěn společný rámcový program. V květnu a v červnu uskutečnilo jednání 18 oborových skupin. Zbývající jednání byla organizována v podzimním období. Organizace plenárních jednání všech oborových skupin nahradila plánovanou konferenci. 

Společným úkolem v oborových skupinách byla příprava zpracování návrhu celku (vzdělávací modul/jednotka výsledků učení) vhodného k pilotnímu ověření přenosu kreditů (ECVET). Pro podporu aktivity (1-2 experti v každé skupině) byl v oddělení 4.6 vytvořen informační a metodický materiál „Příprava zavádění ECVET v ČR“.

Paralelně se napříč oborovými skupinami řešila i problematika EQAVET.  1-2 experti v každé skupině zpracovali dotazník připravený na základě evropských podkladů ve spolupráci s ČŠI. 

Některé oborové skupiny připravovaly podklady pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů, výběrově probíhala v oborových skupinách i komunikace k návrhům pojetí profilové maturitní zkoušky.

Doplňkem hlavních aktivit bylo vyhodnocení informací v dotaznících k evropským nástrojům ECVET a EQAVET, aktualizace informací na internetových stránkách www.nuov.cz, aktualizace interního materiálu popisujícího sítě sociálních partnerů v odborném vzdělávání, zajištění překladu vybraných zahraničních materiálů koncepčního charakteru (získaných na zahraničních služebních cestách podpořených z projektu). Byla vytvořena nová verze informačního textu „Činnost oborových skupin“, zajištěna anglická verze tohoto textu a zpracován podklad pro informační svodku o činnosti oborových skupin.

Proběhlo opakované jednání s EK, při němž NÚOV získal právo publikovat a šířit české překlady vybraných publikací EK pořízené s podporou projektu oborových skupin. Díky tomu bylo možné vytisknout připravené texty a doplnit dosavadní elektronické šíření i pro vybrané tituly související s evropskými nástroji. Příkladem jsou překlady shrnutí textů (executive summary) zpracovaných v rámci iniciativy „New Skills for New Jobs“: Automobilový průmysl, Doprava a logistika, Elektřina, plyn, voda a odpady, Hotely a restaurace, Chemie, farmacie a plasty, Nábytkářství, Nekovové materiály, Ostatní služby, Polygrafie a vydavatelství, Poštovní služby, Telekomunikace, Textil, Zdravotnictví a sociální péče.


Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2012

V roce 2012 resortní projekt Řízení a koordinace činnosti oborových skupin reagoval na sloučení ústavů a významně se rozšířil okruh řešených úkolů. Tomu se přizpůsobila struktura i některé aspekty činnosti.

Součástí projektu bylo 20 odborných a 25 oborových skupin.

Odborné skupiny jsou ustavovány na základě aktuálních potřeb. Jejich činnost se zaměřuje na klíčová témata obecnější povahy s dopadem na celostátní úrovni i do mezinárodního prostředí. Oborové skupiny pracují dlouhodobě, po celou dobu od zahájení projektu. Jsou uspořádány sektorově a svou činností podporují tvorbu vzdělávacích programů reflektujících požadavky trhu práce a zavádění evropských nástrojů. Lokální a regionální rozměr aktivit skupin je dán možností zřizovat při odborných i oborových skupinách pracovní skupiny zaměřené na řešení dílčích konkrétních úkolů.

V roce 2012 bylo postupně nově vytvořeno 16 nových odborných skupin: pro koncepci kurikula, pro podporu předškolního vzdělávání, vzdělávání na 1. stupni ZŠ, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro podporu společenskovědního vzdělávání. Další odborné skupiny vznikly pro Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematiku, Informatiku a ICT, Fyziku, Chemii, Biologii, Dějepis a Zeměpis. Také vzdělávací oblasti Umění a kultura a Člověk a zdraví mají ustaveny své odborné skupiny.

Při ustavujících pracovních seminářích, které se uskutečnily v květnu a v červnu, byl nastaven rámec pro dlouhodobou spolupráci a zahájena práce na konkrétních úkolech.

Činnost 25 oborových skupin, v nichž pracuje cca 250 externích odborníků, probíhala podle připraveného plánu. Všechny skupiny řešily průřezový úkol související s vytvářením národního kvalifikačního rámce v ČR. Pro podporu tohoto úkolu byl vytvořen dotazník zajišťující jednotnou strukturu odpovědí a návrhů vybraných členů oborových skupin. 

 V podzimním období se uskutečnila plenární jednání, jejichž cílem bylo posílit informovanost členů, projednat aktuální úkoly a zajistit jejich splnění. Pro jednání byl připraven a zajištěn společný rámcový program.

K lepšímu informování pracovníků zapojených do resortního projektu i k šíření povědomí o projektu a jeho výsledcích by měl významně přispívat elektronický Zpravodaj Oborové skupiny. Jeho celkové pojetí a první číslo bylo připraveno ve třetím čtvrtletí roku.

Pro využití v rámci celého projektu byla navržena a vytištěna nová podoba desek pro tištěné výstupy projektu.