Oborové skupiny a společenská odpovědnost firem

Mezi programovými bloky připravenými pro plenární jednání oborových skupin je i téma zaměřené na výchovu k podnikavosti. Minimálně proto, že je to jedna z priorit Evropské komise ve Strategii Evropa 2020.

Expertům v oborových skupinách připravené vystoupení přinese základní informace o problematice, a to jak z evropského pohledu, tak z pohledu ČR. A také upozornění na další související téma - společenskou odpovědnost firem.

Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility (CSR). Koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená takové vedení firmy a budování vztahů s partnery, které přispívá ke zlepšení pověsti a zvýšení důvěryhodnosti podniku. Společenská odpovědnost může být chápána jako dobrovolný závazek podniků chovat se odpovědně ke společnosti i k prostředí, ve kterém podnikají.

Klíčový význam mají zainteresované strany (stakeholderds). Jsou to osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod podniku nebo jsou jím ovlivněny, např. zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, investoři, zástupci státní správy, média, odbory, mezinárodní organizace, atd..

Podstatným rysem uplatňování konceptu je budování důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování firmy. Tuto důvěru si firma získává tím, že se soustavně snaží o pochopení (a naplňování) očekávání svých zainteresovaných stran.