Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2014

Hlavní úkoly:

1. Rámcová charakteristika oborových a odborných skupin

Odborné a oborové a skupiny tvoří skupiny externích odborníků, kteří spolupracují s odbornými pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání. Zprostředkovávají a podporují komunikaci mezi tvůrci vzdělávacích programů, zá­stupci škol a podniků i dalších institucí. Umožňují tak zapojení sociálních partnerů do tvorby těchto programů. V odborném vzdělávání  to napomáhá souladu mezi vzděláva­cími programy a požadavky  trhu práce.

Skupiny jsou personálně připraveny k plnění významných rolí nejen ve vztahu k počátečnímu a dalšímu vzdělávání, ale i v oblasti kvalifikací, zkoušek a ověřování znalostí, dovedností a kompetencí.

V současné době projekt, podporovaný MŠMT, zahrnuje:

 • odborné skupiny, např. Národní síť pro podporu zajišťování
  kvality odborného vzdělávání, poradní skupinu Koordinačního centra EQF a odbornou skupinu Koordinačního centra pro ECVET,
 • oborové skupiny zajišťující aktivity související s oborným vzděláváním,
 • pracovní skupiny vytvářené v souvislosti s konkrétními úkoly při odborných či oborových skupinách.

Odborné a oborové skupiny jsou významným partnerstvím, jehož prvky se vztahují k několika úrovním:

 • celostátní, reprezentované 25 odbornými skupinami, jejichž činnost se zaměřuje na klíčová témata obecnější povahy,
 • mezinárodní, přímo související s činností v oblasti podpory zajišťování kvality vzdělávání, s činností poradní skupiny Koordinačního centra EQF v oblasti přiřazování úrovní kvalifikací k úrovním EQF a s činností odborné skupiny Koordinačního centra pro ECVET při zavádění a využívání kreditního systému. 
 • sektorové, reprezentované 25 oborovými skupinami, které podporují tvorbu vzdělávacích programů reflektujících požadavky trhu práce a zavádění nástrojů EQF, ECVET a EQAVET,
 • lokální a regionální, dané možností zřizovat při odborných či oborových skupinách pracovní skupiny zaměřené na řešení dílčích konkrétních úkolů.

 

Struktura odborných a oborových skupin v roce 2014

Přehled odborných skupin

Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání

Poradní skupina Koordinačního centra EQF

Odborná skupina pro podporu vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Odborná skupina pro podporu mobilit žáků středních škol

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Dějepis

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Zeměpis/Geografie

Odborná skupina pro podporu společenskovědního vzdělávání

Odborná skupina pro podporu vzdělávacích oborů Přírodopis/Biologie a Geologie

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Fyzika

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Umění a kultura

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Informatika a ICT

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Německý jazyk

Odborná skupina pro podporu vzdělávání na 1. stupni ZŠ

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Anglický jazyk

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Odborná skupina pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Odborná skupina pro podporu předškolního vzdělávání

Odborná skupina pro koncepci kurikula

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti

Odborná skupina pro podporu průřezových témat

Odborná skupina Koordinačního centra pro ECVET

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Chemie

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Francouzský jazyk

 

Přehled oborových skupin

Doprava, logistika, pošty

Ekologie a ochrana životního prostředí

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika a telekomunikace

Gastronomie, hotelnictví, turismus

Informační služby

Informační technologie

Kožařství

Lesní hospodářství

Múzické umění

Obchod

Osobní a provozní služby

Pedagogika

Polygrafie

Právo a veřejná správa

Potravinářství

Sociální činnost

Stavebnictví

Strojírenství, hutnictví, slévárenství

Technická chemie a chemie silikátů

Textilnictví a oděvnictví

Užité umění

Zdravotnictví

Zemědělství

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

2. Hlavní aktivity v roce 2014

Základním rámcem plánu aktivit bylo zadání resortního úkolu ve schváleném plánu činnosti NÚV na rok 2014.

Plán činnosti odborných skupin předpokládal, že v  roce 2014 bude pracovat celkem 25 odborných skupin.

Následující příloha obsahuje verzi plánu, z níž vyplývá, že ve druhém pololetí roku 2014 se většina odborných skupin zapojila do řešení průřezového úkolu, jehož zaměření souviselo s tím, že v roce 2014 byly na základě rozhodnutí MŠMT dokončovány Standardy pro všechny vzdělávací obory dle RVP ZV

Pro ilustraci je uveden (oddělen od ostatního textu vodorovnými čarami) text článku, který byl uveřejněn v periodiku Zpravodaj OS.

Již druhý školní rok je účinná úprava RVP ZV (od 1. 9. 2013) a tedy i platnost Standardů pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Anglický jazyk, Francouzský jazyk a Německý jazyk. Standardy jsou nastaveny na tzv. minimální úroveň a tím, že byly zařazeny do RVP ZV jako Příloha 1, se staly závazným kurikulárním dokumentem. Užitečné informace včetně Standardů jsou zveřejněny na www.rvp.cz v digifoliu Průvodce upraveným RVP ZV.

Naší snahou je zajistit metodickou podporu tak, abychom učitelům pomohli správně chápat význam nastavené minimální úrovně Standardů Českého jazyka a literatura, Matematiky a její aplikace a jazykových standardů (Anglického, Francouzského a Německého jazyka) i jejich využití přímo v praxi. Při současném nastavení Standardů vzniká řada otázek ohledně souvislosti nastavení minimální úrovně Standardů a optimální úrovně očekávaných výstupů RVP ZV. Učitelům chceme do budoucna formou metodických komentářů na tyto otázky odpovědět, poskytnout více ilustrativních úloh, doporučit metody práce, dokumentovat provázanost Standardů s gramotnostmi a s testováním ČŠI a mezinárodními výzkumy, ukázat způsoby hodnocení ke zjištění toho, zda žák požadovaného indikátoru dosáhl atd.

Na tvorbě metodických komentářů ke Standardům se podílejí oboroví didaktici NÚV a odborníci z vysokých škol vzdělávajících učitele, i učitelé z praxe. Souhrny metodických komentářů ke Standardům budou k dispozici během příštího školního roku (2015/2016) na stránkách MŠMT a na Metodickém portálu rvp.cz. Učitelské veřejnosti budou představeny také prostřednictvím krajských seminářů organizovaných NIDV.

V letošním roce bude dokončena práce na Standardech pro Ostatní vzdělávací obory (Informační a komunikační technologie; Člověk a jeho svět; Dějepis, Výchova k občanství; Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis (Geografie);  Hudební výchova, Výtvarná výchova; Výchova ke zdraví, Tělesná výchova; Člověk a svět práce). Ty budou v průběhu příštího roku zveřejněny na stránkách MŠMT a Metodického portálu. Standardy pro Ostatní vzdělávací obory (OVO) se vytvářely několik let. Na jejich tvorbě se podílelo v rámci pracovních skupin, vedených oborovými didaktiky NÚV celkem přes 70 externistů. Pedagogické veřejnosti byly představeny na desítkách seminářů organizovaných ve spolupráci s MŠMT a Národním institutem dalšího vzdělávání. Přestože byly Standardy OVO opakovaně recenzovány a diskutovány, budou v říjnu letošního roku opět zveřejněny na Metodickém portálu k připomínkám.

Standardy OVO pomocí indikátorů konkretizují obsah očekávaných výstupů RVP ZV a stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky. Standardy OVO na rozdíl od Standardů Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace a jazykových standardů (Anglického, Francouzského a Německého jazyka)nebudou závazné, ale doporučené. Předpokládá se, že v dalších letech i ony budou doplněny metodickými materiály.

A ještě jedna důležitá informace: v letošním roce vytvořily pracovní skupiny standardy pro Španělský, Italský a Ruský jazyk. Tyto doplňující jazykové standardy budou také během října zveřejněny na Metodickém portálu k připomínkování a v příštím roce by pak měly být již k dispozici učitelům jak na stránkách MŠMT, tak opět na Metodickém portálu.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________

 

Plán činnosti oborových skupin předpokládal, že v roce 2014 bude pracovat celkem 25 oborových skupin. Již zmíněná příloha obsahuje verzi plánu, z níž vyplývají hlavní průřezové úkoly pro oborové skupiny.

Pro ilustraci je uvedena (opět oddělena vodorovnými čarami) úvodní část textu vyhodnocení průřezového úkolu oborových skupin zaměřeného na ověřování možnosti propojení NSK a ECVET v oborových skupinách.

__________________________________________________________________________________

Úvodní poznámky

Pracovní návrhy jednotek výsledků učení jsou dílčím výstupem pokračování aktivit směřujících k hledání možnosti propojování NSK a ECVET.

Cílem zpracování souboru jednotek byla snaha podpořit diskusi odborníků již zainteresovaných a záměr získat názor těch odborníků, kteří dosud pracovali mimo oblast zavádění ECVET v ČR.

Text obsahuje v úvodu rámcovou charakteristiku zadání průřezového úkolu pro oborové skupiny a odkaz na metodiku, kterou měli odborníci v oborových skupinách k dispozici.

V druhé části je vlastní výsledek první fáze řešení úkolu reprezentovaný pracovními verzemi návrhů jednotek výsledků učení navrženými v oborových skupinách do konce roku 2014.

Zpracování textu je úvodním krokem směřujícím k finalizaci souboru všech pracovních verzí jednotek výsledků učení zpracovaných v oborových skupinách a sektorových radách v roce 2014. Text se stane podkladem pro diskusi odborníků a pro hodnocení a zobecnění dosažených výsledků.

Výsledky diskuse i jejich zobecnění budou následně projednány a diskutovány s odborníky v oborových skupinách, jejichž zástupci se zapojili do řešení úkolu.

Zadání úkolu v oborových skupinách

Průřezový úkol byl v oborových skupinách zadán na začátku druhého pololetí roku 2014 s následujícím obsahovým a organizačním rámcem.

 

Základní informace

Cílem realizace společného úkolu oborových skupin je ověřování možnosti propojování Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).

Na úrovni zadání úkol vychází z předpokladu, že úroveň informovanosti o NSK je u odborných pracovníků v sekci všeobecně velmi dobrá. Využitelné vstupní informace o ECVET obsahuje připojený studijní text zpracovávaný pro tvůrce NSK.

Příloha:

Metodika ověřování možnosti propojování NSK a ECVET

Základní informace a návrhy postupů obsahuje pracovní verze textu Metodika propojování NSK a ECVET.  Tento návrh je připraven v pracovní verzi a bude diskutován na jednání Koordinačního centra pro ECVET.

Do složky oborových skupin byla pracovní verze metodiky vložena spolu s připraveným jednoduchým dotazníkem pro tvůrce popisů jednotek výsledků učení v podobě, která je popsána v následující části textu.

 

Organizační rámec zadání úkolu

Odborný garant určí a osloví jím vybraného pracovníka oborové skupiny, který:

 • Prostuduje metodiku propojování NSK a ECVET
 • Vybere si (podle svého zaměření) v NSK profesní kvalifikaci a seznámí se s jejím kvalifikačním a hodnoticím standardem
 • S podporou metodiky vytvoří 3 jednotky výsledků učení, zpracuje jejich popisy a předá je odbornému garantovi
 • Vyplní dotazník s otázkami pro tvůrce popisů jednotek výsledků učení

Metodická podpora tvůrců jednotek výsledků učení

Expertům, kteří byli v jednotlivých oborových skupinách osloveni byla předána připravená pracovní verze metodiky propojování NSK a ECVET. Předaná verze metodiky je uvedena zde:

S ohledem na fázi vývoje vymezování jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK, je v metodice zařazen i dotazník pro tvůrce návrhů jednotek. Dotazník je uveden zhruba tímto sdělením: „Následující otázky jsou pokusem o zachycení zkušeností tvůrců jednotek pro potřeby jejich využití v rámci dalšího vývoje metodiky a postupů jejich tvorby. Jsou připojeny s poděkováním za vyplnění, které může být podkladem pro další zlepšování navržených postupů“.

Oslovení odborníci dostali i podkladové formuláře, do nichž mohli rozpracovat výsledky učení související se všemi jimi navrženými jednotkami.

Standardní popis jednotek výsledků učení měl zajistit tento jednotný formulář:

Kód a název jednotky výsledků učení

 

Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje

 

Úroveň kvalifikace

 

Relativní váha jednotky výsledků učení

 

Výsledky učení, které jednotka obsahuje

Znalosti

Dovednosti

Kompetence

Postupy a kritéria pro hodnocení těchto výsledků učení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

   
   
   
   
         

Alternativou byla možnost popisovat výsledky učení bez rozdělení na znalosti, dovednosti a kompetence.

Pracovní návrhy jednotek

Dále jsou uvedeny pracovní verze všech jednotek výsledků učení, které se podařilo v rámci úkolu zpracovat do konce roku 2014.

Všechny jednotky jsou uvedeny bez formálních nebo obsahových úprav, v té podobě, v níž byly jejich autory předány jako výstup řešení průřezového úkolu. Důvodem je snaha využít výsledků řešení úkolu i k určitému sledování vývoje. V tomto případě je cílem zachytit výsledek, který popisuje, jak různí tvůrci pochopili zadání a jak je naplnili většinou pouze na základě již zmíněné metodiky.

Úkol byl v oborových skupinách založen s předpokladem, že na základě výsledků plánované diskuse se jednotliví odborníci v průběhu roku 2015 ke svým původním návrhům vrátí a jejich obsah potvrdí nebo upraví.

U jednotlivých návrhů nejsou uvedeni jejich autoři, protože cílem prvé fáze úkolu nebylo vytvořit využitelné návrhy jednotek výsledků učení, ale co nejpestřejší podklady pro diskusi. Je předpoklad, že jména autorů budou moci být uvedena až u finálních návrhů, po případných úpravách.

Získané dotazníky pro tvůrce návrhů jednotek výsledků učení byly zpracovány odděleně a využity zejména při úpravě metodiky propojování NSK a ECVET.

Další související informace je možné získat na adrese miroslav.kadlec@nuv_cz

__________________________________________________________________________________

Na tomto místě ukázka z textu vyhodnocení průřezového úkolu končí. Vlastní výstupy uvedeny nejsou, protože – jak je uvedeno v textu: …. na základě výsledků plánované diskuse se jednotliví odborníci v průběhu roku 2015 ke svým původním návrhům vrátí a jejich obsah potvrdí nebo upraví.