Provázanost Národní soustavy kvalifikací a počátečního vzdělávání

Oborové skupiny se trvale zabývají úkoly s vazbou na tvorbu vzdělávacích programů odrážejících požadavky trhu práce. V roce 2013 tento trend potvrzuje nový významný úkol zaměřený na souvislosti programů počátečního vzdělávání a Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Nový úkol vychází z toho, že NSK je společným rámcem výstupů počátečního a dalšího vzdělávání i východiskem pro vymezování struktury a obsahu oborů počátečního vzdělávání. Tyto role by měla plnit NSK prostřednictvím úplných profesních kvalifikací (ÚPK) a jejich skládáním z kvalifikací profesních (PK).

Oborové skupiny vstoupí do řešení úkolu s cílem podpořit naplňování NSK podle schématu:

Proces tvorby PK, tedy proces směřující k uspokojení potřeb trhu práce

-        ANALÝZA dělby práce, pracovišť, firem  –> PROFESNÍ JEDNOTKY

Klíčoví jsou zaměstnavatelé

(sektorové rady)

Proces tvorby ÚPK a způsobů jejich skládání z PK

-        SYNTÉZA profesních jednotek do úplné kvalifikovanosti –> ČLOVĚK

Klíčoví jsou vzdělavatelé

(oborové skupiny)

Přitom budou spolupracovat se sektorovými radami, protože zmíněné procesy musí probíhat koordinovaně a zástupci obou skupin - zaměstnavatelů i vzdělavatelů - musí být zastoupeni nejen v procesu, za který odpovídají.  

Další informace o charakteru úkolu i způsobu jeho řešení je možné získat zde.

Klíčovou roli při řešení úkolu mají odborní garanti. Opovídají nejen za organizaci činností, ale i za vytváření podkladů, především vstupního návrhu soustavy pro oblast, kterou oborová skupina zastřešuje. V současnosti již existují vstupní návrhy pro všechny oborové skupiny Ukázku návrhu zpracovaného pro jednu z pilotních oborových skupin je možné získat zde.

Vstupní návrhy soustavy a další připravené podklady budou hodnotit, upravovat a dopracovávat odborníci v pracovních skupinách pro úplné profesní kvalifikace. Činnost těchto skupin složených ze zástupců oborové skupiny a zaměřením odpovídající sektorové rady budou řídit odborní garanti. Výsledkem aktivit bude návrh kvalifikační soustavy pro danou oblast, návrhy úplných profesních kvalifikací a návrhy rodných listů chybějících profesních kvalifikací.

Všechny aktivity jsou nastavovány tak, aby výsledky činnosti pracovních skupin pro úplné profesní kvalifikace mohla posoudit a zhodnotit příslušná oborová skupina i sektorová rada ještě v roce 2013.

Další informace je možné získat na adresách: lenka.chvatalova@nuv_cz  a miroslav.kadlec@nuv_cz