Publikace o sociálním partnerství

Sociální partnerství očima zaměstnavatelů - sborník příkladů dobré praxe

Image Cílem sborníku je seznámit širší veřejnost s příklady úspěšné spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami, které mohou posloužit jako inspirace pro zaměstnavatele při hledání vlastních cest k navazování nových kontaktů a forem spolupráce se školami a k rozvíjení stávajících vazeb a společných projektů. Prostřednictvím příkladů dobré praxe představených v tomto sborníku chceme především zvýraznit možné přínosy sociálního partnerství pro zaměstnavatele, jako jsou zejména navázání nového partnerství, příležitost ovlivnit podobu školních vzdělávacích programů a profil absolventů, možnost získat kvalifikované pracovníky „ušité na míru“ konkrétním zaměstnavatelům. Rovněž chceme ukázat rozmanitost přístupů ke spolupráci a podnítit zaměstnavatele k úvahám o rozvinutí a obohacení již uplatňovaných forem spolupráce.


Sociální partnerství odborných škol

ImageSborník z konference je složen z příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konferenci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním ústavem odborného vzdělávání 1. března 2011 v Brně. Autoři příspěvků na konferenci představili formy spolupráce odborných škol se sociálními partnery – zaměstnavateli, firmami, jinými školami, profesními organizacemi a dalšími. Sborník je doplněn několika příspěvky, které se do programu konference nevešly, které však svým obsahem a zaměřením do publikace patří.


Odborné školy a jejich sociální partneři

ImageBrožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol. Kvantitativní část šetření bylo provedeno na více než 400 školách, kvalitativní část šetření se skládá z pěti případových studií na různých odborných školách. Součástí publikace jsou i tipy a doporučení pro školy jak navázat a udržet si spolupráci s různými sociálními partnery.