Role kraje v KAP

Tvorba KAP bude financována z prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Bude se jednat o individuální projekt a realizován bude jako jeden projekt pro každý kraj zvlášť po celou dobu programového období (cca 2015 – 2022). Sled aktivit KAP od jeho přípravy až po realizaci a vyhodnocení by v rámci programového období měla v území proběhnout dvakrát (orientačně 2015 – 2018 a 2019 – 2022). Tím by se měl proces akčního plánování dobře nastavit ve všech školách a v území a zároveň budou položeny základy pro jeho dlouhodobou udržitelnost.
Příjemcem IP KAP je kraj a ten si pro potřeby Krajského akčního plánu vytvoří realizační tým KAP s odpovídajícími kompetencemi.
Jako nejvhodnější řešení se doporučuje, aby členy realizačního týmu byli zaměstnanci školského odboru daného kraje. Z hlediska následné udržitelnosti výstupů a výsledků projektu v území  je také vhodné do realizačního týmu začlenit zaměstnance odborů regionálního rozvoje. Příjemce převezme celkovou odpovědnost za přípravu, realizaci specifických intervencí, monitoring, vyhodnocování KAP.