Role školy v KAP

Významnou součástí přípravy KAP bude sběr informací ze škol v území kraje (jejich potřeby, priority rozvoje). Školy se zapojí do dotazníkového šetření, které identifikuje jejich potřeby. Toto šetření bylo realizováno NÚV na přelomu roku 2015/2016.
 
Cílem je zhodnotit na školách současný stav (včetně intervencí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, regionálních operačních programů a dalších dotačních programů – investice i neinvestice atd.), naplánovat další posun škol: tzn. vytyčit cíle pro zlepšení kvality ve vzdělávání na delší časové období než jeden rok a vymezit, co k dosažení vytyčených cílů škola potřebuje – např. vzdělávání pedagogů, aktivity zaměřené na žáky, potřeby v oblasti vybavení. 
 
Uvedené informace budou využity při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzděláváníJejich zpracování v každé SŠ a VOŠ na území kraje je závazné.  Plány by měly být vytvořeny ve spolupráci ředitele školy s pedagogickým sborem a externími partnery školy (nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, jiné vzdělávací organizace apod.) a na základě kontaktů, které vzniknou v rámci rozvoje funkčního partnerství v území.
V kraji mohou být z projektu P-KAP také podpořeny školy s ojedinělými obory, obory strategicky důležitými z hlediska České republiky ke zpracování úplných školních akčních plánů (ŠAP). Po zpracování ŠAP může vybraná škola v případě relevantnosti pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) předložit individuální projekt pro zajištění svých potřeb konkrétně definovaných právě v ŠAP. V případě investic směřovaných do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) musí být tyto investice odsouhlaseny zřizovatelem a identifikovány v KAP.