Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Účelem informačního bloku děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytnout návštěvníkům tohoto webu soubornou informaci z oblasti podpory vzdělávání těchto dětí a žáků (v zhledem k zaměření těchto webových stránek na preprimární, primární a sekundární vzdělávání se další informace v tomto textu netýkají studentů) . Tam, kde témata přesahují rámec aktivit NÚV, jsou uvedeny odkazy na webové stránky, které se jim věnují. Součástí informace je také seznam odborné literatury k problematice, která je volně ke stažení.

Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a školské zařízení. 

V rámci podpůrných opatření jde např. o úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, prodloužení délky vzdělávání, úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga a další (jsou uvedeny v § 16 odst. 2 školského zákona, ten je dostupný z: webu MŠMT). Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která je dostupná z webu MŠMT zde.

Postup školy v souvislosti s poskytování podpůrných opatření

Pro školy je důležité zejména to, že podpůrná opatření prvního stupně mohou uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), a to na základě školou vypracovaného plánu pedagogické podpory (PLPP). Spočívají v minimální úpravě metod, organizace a hodnocení vzdělávání a nemají normovanou finanční náročnost. Škola je poskytuje žákům, u kterých se potřeba dílčích úprav ve vzdělávání projeví.

Podpůrná opatření vyšších stupňů (druhého až pátého) může škola uplatnit pouze s doporučením ŠPZ, pokud toto zařízení shledá, že vzhledem k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření nedochází k naplňování vzdělávacích možností žáka či k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka. Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zletilým žákem, nebo jeho zákonným zástupcem poskytovat, pokud z doporučení ŠPZ vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Podrobnosti k postupu školy při poskytování služeb žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními stanoví vyhláška č. 27/2016 Sb. Před zahájením vzdělávání žáků se SVP by se škola měla seznámit s tím, zda, na jakém stupni a jaká konkrétní podpůrná opatření byla žákovi poskytována v předchozím vzdělávání a jaká případná doporučení pro jeho vzdělávání byla školským poradenským zařízením (ŠPZ) zpracována. 

Pokud byla pro žáka dosud postačující podpůrná opatření prvního stupně, zpracuje škola PPPL, který obsahuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Tento plán škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PPPL škola vyhodnotí, zda opatření jsou dostačující pro dosažení stanovených cílů.

Jestliže k naplnění vzdělávacích potřeb žáka poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje, doporučí škola žákovi využít poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Ředitel poté zajistí bezodkladné zprostředkování podkladů potřebných k vytvoření zprávy a doporučení pro stanovení podpůrných opatření ŠPZ. Při zpracování zprávy i doporučení poskytuje škola ŠPZ v případě potřeby součinnost. Zpráva ŠPZ slouží žákovi a jeho zákonným zástupcům, doporučení jak jim, tak je bezodkladně zasláno škole, v niž se dítě či žák vzdělává. Pokud není zpracováno nové doporučení a žák disponuje doporučením z dřívějška, je toto platné po dobu 2 let (u žáků s LMP po dobu 1 roku).

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola poskytuje žákovi bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce dítěte/žáka. Ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dítětem/žákem a jeho zákonným zástupcem škola jejich poskytování průběžně vyhodnocuje.

ŠPZ vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí opětné využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, jestliže shledá, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

Zvláštní ustanovení o některých podpůrných opatřeních

Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Tento plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Obsah IVP tvoří údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na jeho vzdělávání. Dále jsou zde uvedeny zejména informace o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka. Uvádí se rovněž jméno pedagogického pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Na doporučení školského poradenského zařízení je do IVP zařazována speciálně pedagogická a pedagogická intervence, která je podrobněji stanovena v závislosti na stupni podpory v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Škola je povinna zpracovat IVP nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. V průběhu celého školního roku může být IVP doplňován a upravován podle potřeb žáka. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka (či zákonného zástupce žáka), který tuto skutečnost potvrdí podpisem písemného informovaného souhlasu. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a současně poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu.

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání žáka (příp. více žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu stanoveném podpůrným opatřením. Pracuje podle pokynů jiného pedagogického pracovníka, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb. K jeho hlavním činnostem patří pomoc žákovi v adaptaci na školní prostředí, při výuce a při přípravě na výuku, při výchovné a vzdělávací činnosti a při komunikaci s ostatními žáky, rodiči žáka a komunitou, ze které žák pochází. Poskytuje rovněž nezbytnou pomoc žákovi při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby. Při poskytování asistence je třeba vždy klást důraz na to, aby žák byl v co nejvyšší možné míře veden k samostatnosti.

Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč

Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém než mluvenou řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám, přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje.

Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně vzdělávání v psaném českém jazyce; při jehož výuce se používají tytéž metody jako u jazyka cizího. Výstupy z naukových předmětů jsou u těchto žáků stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině.

Žák má právo na využívání tlumočníka českého znakového jazyka, který provádí přesný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou, která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, a v komunikačním systému který si žák zvolil, po celou dobu poskytování vzdělávání, je-li to v zájmu naplnění jeho vzdělávacích potřeb. Využívá-li žák více způsobů komunikace, stanoví školské poradenské zařízení rozsah působení tlumočníka. Podporu tlumočníka může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné a činnosti tlumočníka se využívají i při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola standardně vzdělávání uskutečňuje.

Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a je-li vzděláván ve třídě, kde tento způsob komunikace není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím přepisovatele pro neslyšící. Přepisovatel převádí mluvenou řeč do písemné podoby v reálném čase a pokud je to vhodné, může jeho podpory souběžně využívat více žáků.

Podpůrná opatření při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání

v komunikačním systému (alternativním a augmentativním), který odpovídá jeho potřebám. Jedná se o takové formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo trvale (např. užívání cílených pohledů a gest, manuálních znaků, předmětů, fotografií, obrázků, symbolů, piktogramů, komunikačních tabulek, technických pomůcek s hlasovým výstupem a počítačů).


Odkazy na zdroje dalších informací: relevantní odborné studie a texty

Odborné publikace a analýzy pro podporu učení žáků se SVP

Interaktivní průvodce pedagogického pracovníka pro práci s RVP ZV na Metodickém portálu RVP.CZ

Aktuální informace o legislativě a podpoře pedagogických pracovníků při společném vzdělávání dětí a žáků škol jsou zveřejňovány na webu MŠMT

Formuláře pro tvorbu a vyhodnocování podpůrných opatření (PLPP, IVP) a metodický komentář k nim

Doporučení ke vzdělávání žáků s LMP v průvodci upraveným RVP ZV

Odkaz na výklad o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

Vzdělávání žáků-cizinců

Zpět


VIRTUÁLNÍ HOSPITACE