Příloha č. 9: Cíle a kritéria evaluace

soubor přílohy soubor přílohy (124,20 KB)


Cíle a kritéria evaluace – školní a třídní úroveň

Předmět evaluace

Cíle evaluace

Kritéria evaluace

Podmínky vzdělávání:

 

 

Věcné podmínky

1. Vhodnost dětského
nábytku
2. Struktura
v prostoru pro děti
s PAS
3. Materiální  
Vybavenost

1. bezpečnost, antropometrické požadavky,
dostatečnost
2. vymezení částí k jednotlivým činnostem,
vizualizovaný denní režim pro každé dítě
s PAS, aktuální obměny
3. dostatek vhodných pomůcek, dosažitelnost
hraček pro děti, zahrada – vybavenost,
bezpečnost

Životospráva

1. Pitný režim
2. Strava
3. Pohyb
4. Pravidelnost
5. Respektování
individuálních
potřeb

1. dodržování pitného režimu, volný přístup
k tekutinám pro děti během celého dne,
umožnění sebeobsluhy v nalévání
2. nabídka pestré stravy, ovoce a zeleniny,
nenucení dětí do jídla
3. dostatek volného pohybu – prostory MŠ,
tělocvična, zahrada, pobyt venku
4. zajištění pravidelného denního řádu,
flexibilita v případě potřeby
5. aktivita x odpočinek,
nenucení ke spánku

Psychosociální podmínky

1. Prostředí MŠ
2. Adaptace
3. Individuální  Přístup

1. jednoduchost, útulnost, struktura, rodinná
a přátelská atmosféra, dostatek podnětů,
možnost volby - přístupnost hraček
2. nenásilný, klidný přístup, včasné zjištění
informací o dítěti (prevence problémů),
postupné zapojování do činností
3. vhodnost motivace, přiměřená zátěž, klidný
průběh výchovně-vzdělávacího procesu,
funkční komunikace – snižování, oční
kontakt, jasné pokyny pro každé dítě,
užívání hry

Organizace

1. Denní řád
2. Program
3. Bezpečnost

1. přizpůsobenost potřebám dětí, pružnost
a flexibilita
2. vyváženost podílů řízené práce a spontánních
činností, nadstandartní aktivity, dostatek času
pro hru a relaxaci, ohled na individuální
potřeby dětí
3. zajištění bezpečnosti – zamykání, vhodný
nábytek, dodržování pravidel třídy

Personální podmínky

1. Kvalifikovanost
2. Pedagogický sbor
3. Ostatní
zaměstnanci

1. dosažená odborná kvalifikace, průběžné
doplňování kvalifikace, DVPP, podpora
ředitelky školy
2. profesní jednání, spolupráce s odborníky
– SPC,  pravidelná logopedická péče
3. zajištění provozu, pravidelná rehabilitační
péče, spolupráce s pedagogickým sborem

Spolupráce s rodiči

1. Spoluúčast rodičů
2. Informovanost
3. Rodinná výchova

1. důvěra a spolupráce mezi pedagogy a rodiči,
podíl rodičů na dění v MŠ
2. pravidelné informace o rozvoji dítěte v MŠ,
dohoda o společném postupu při výchově
a vzdělávání
3. podpora rodiny v péči o dítě, nabídka
poradenského servisu

Řízení MŠ

1. Pedagogický sbor
2. Informační systém
3. Motivace
od ředitelky školy
4. Plánování
5. Partnerské
spolupráce

1. jasné vymezení a dodržování povinností
a pravomocí pedagogických pracovníků
2. stanovení předávání informací, funkčnost
3. zapojování do řízení a rozhodování,
respekt k názorům pedagogů
4. funkčnost, opora o zpětnou vazbu, společná
tvorba ŠVP a TVP, smysluplnost evaluace
5. spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, SPC, Zoo,
knihovna...

Cíle vzdělávání:

 

 

Dlouhodobé

1. Rozvoj dítěte
2. Příprava na školní
vzdělávání
3. Výchova
ke zdravému
životnímu stylu

1. vyrovnávání vývoje – posilování oslabených
oblastí, podpora sebeobsluhy
a samostatnosti, rozvíjení schopnosti
komunikovat jakoukoli formou
a schopnosti vyžádat si pomoc, utváření
hodnot a postojů
2. systematické rozvíjení kognitivní oblasti
pro nejvhodnější zařazení k dalšímu
vzdělávání, průběžná spolupráce
s psychology SPC i rodiči
3. neulpívání na jednostranné stravě, kladný
vztah k ovoci a zelenině, dodržování pitného
režimu, pravidelný pobyt venku, prevence
nemocí a úrazů

Dílčí

1. Naplňování dílčích
cílů pomocí
vzdělávací nabídky

1. vhodnost, individualizace náročnosti
úkolu, směřování k očekávaným
kompetencím

Vzdělávací obsah

______________

Vzdělávací proces_______________

Výsledky vzdělávání

1. Téma
2. Integrované bloky
3. Třídní vzdělávací
program


_________________
1. Způsob práce
pedagogů
2. Průběh vzdělávání

 

_________________

1. Hodnocení
výsledků

1. vhodnost daného tématu
2. vhodnost tematických částí, naplňování
očekávaných kompetencí (viz evaluace
na úrovni třídy)
3. způsob zpracování, zahrnutí všech pěti
vzdělávacích oblastí, dosahování dílčích cílů
______________________________________
1. individualizace, vizualizace, struktura,
skupinová práce, bez frontálního systému,
užití názorného i prožitkového učení
2. interakce mezi učitelkou a dítětem
(partnerský vztah), komunikace mezi
učitelkou a dítětem (snižování, vhodný
komunikační systém), kvalita spolupráce
mezi pedagogy a s rodiči
______________________________________

1. plnění TVP, dosahování očekávaných
kompetencí u dětí

 

Předmět evaluace

Cíle evaluace

Kritéria evaluace

Integrované bloky

1. Tematické části
2. Očekávané
kompetence

1. vhodnost, obtížnost, dostatečnost

2. naplňování kompetencí – průběžné,
při výstupu z MŠ, náročnost, dosažitelnost

Hodnocení třídy dětí

1. Složení třídy
2. Spolupráce s rodiči
3. Adaptace
4. Průběh vzdělávání
5. Akce

1. odpovídá zaměření třídy (počet dětí,
odklady, předškolní děti, typ a stupeň
postižení)
2. ochota spolupracovat, vzájemná
informovanost
3. odpovídající doba adaptace
4. naplňování TVP v rámci integrovaných
bloků, využití speciální a doplňkové terapie
(rehabilitace, míčková facilitace, bazální
stimulace, canisterapie, zooterapie)
5. uskutečňování, pozitiva (x negativa)

Hodnocení jednotlivých dětí

1. Sociální vývoj
2. Komunikace
3. Imitace
4. Motorika
5. Grafomotorika
a kresba
6. Sebeobsluha
7. Vnímání
8. Abstraktně
vizuální myšlení

1. zlepšení sociálního chování (x zhoršení x
stagnace, současná úroveň, návrh plánu)
2. viz hodnocení logopedické péče
3. zlepšení imitace(x zhoršení x stagnace,
současná úroveň, návrh plánu – motorická,
sociální, verbální)
4. posun v motorice (x zhoršení x stagnace,
současná úroveň, návrh plánu -  hrubá,
jemná)
5. pokrok v grafomotorice (x zhoršení x
stagnace, současná úroveň, návrh plánu)
6. zlepšení v sebeobsluze (x zhoršení x
stagnace, současná úroveň, návrh plánu -
stravování a stolování, oblékání, umývání,
používání WC)
7. posun ve vnímání (x zhoršení x stagnace,
současná úroveň, návrh plánu – zrakové,
sluchové, taktilní)
8. pokrok v a. v. myšlení (x zhoršení x
stagnace, současná úroveň, návrh plánu)

Hodnocení logopedické péče

1. Receptivní řeč
2. Expresivní řeč
3. AAK

1. reakce na jméno, na pokyny, rozumění
mluvené řeči
2. verbální – slovní projev, výslovnost,
neverbální – gestikulace, mimika
3. nácvik alternativního komunikačního
systému (AAK), pokroky

Hodnocení sebe sama (sebereflexe)

1. Plnění povinností
2. Plnění zadaných
úkolů
3. Spolupráce
4. Profesionalita
5. Péče o děti

1. zpracovávání ŠVP a TVP,
plánování a příprava výchovně vzdělávacího
procesu, pečlivé vedení dokumentace,
evaluační činnosti a jejich uplatňování
při dalším vývoji vzdělávacího procesu,
2. aktivita, schopnost řešit konstruktivně
problémy, zajišťování estetiky prostředí
3. schopnost spolupráce s ostatními
pedagogickými i nepedagogickými
pracovníky, úroveň spolupráce s rodiči
4. orientace v oboru, aktivní doplňování
vědomostí k oboru, empatie, poradenská
činnost, snaha o naplňení evaluačních kritérií
ŠVP, plnění TVP a Edukačních plánů dětí
5. zajištění profesionální péče o děti,
kvalitní diagnostika dětí podle Edukačně
hodnotících profilů a zpracování edukačních
plánů, využívání speciálních
a kompenzačních pomůcek, vhodná interakce
a komunikace s dítětem, vytváření klidného,
příjemného a podnětného prostředí,
zastoupení individuální a skupinové péče,
podpora dětí v samostatnosti, vyhýbání se
negativním komentářům, dostatek pochvaly