6. Zapojení různých skupin lidí do autoevaluace

V rámci autoevaluačního modelu zaměřeného na oblast „Škola jako učební prostor“ zastávají různí aktéři školního života různé role. Z  nich pak vyplývá rozmanitá míra i podoba jejich zaangažovanosti na realizaci autoevaluačních procesů.

Učitelé

Všichni učitelé vytvářejí a podle potřeby připomínkují dotazník pro žáky,  připomínkují také dotazník pro rodiče. Třídní učitelé obě dotazníková šetření organizují/realizují a vyhodnocují do „hrubé“ podoby. Vysvětlení ředitele školy: „Dotazníky rodičů, stejně jako od žáků, vyhodnocují vždy po třídách třídní učitelé již do mnou předchystané šablony celkového sumáře.“ Všichni učitelé jsou ale také v roli respondentů v případě „Autoevaluačního desatera“ a dotazníku zaměřeného na styl vedení ředitele školy.

Vychovatelky školní družiny a správní zaměstnanci jsou poprvé respondenty v případě dotazníku zaměřeného na styl vedení ředitele školy v roce 2009/2010.

Rodiče

Mají roli „poučených“ respondentů, o průběhu a výsledcích autoevaluace jsou informováni ve výboru SRPŠ (schází se 4x za rok) i na třídních schůzkách třídními učiteli, výsledky jsou pravidelně a každoročně diskutovány na Školské radě. Rodičům jsou školou „skládány účty“.

Žáci

Jsou respondenty, kromě toho distribuují dotazníky svým rodičům.

Zřizovatel

Je seznamován s výsledky šetření ve výroční zprávě, z pohledu školy se jedná o „skládání účtů“.

Vedení školy: ředitel a statutární zástupkyně ředitele školy

Podílejí se na úpravách dotazníků pro žáky, sestavují konečnou podobu dotazníků pro rodiče a „Autoevaluačního desatera“. Ředitel školy je tvůrcem pilotní verze dotazníku na zjišťování stylu vedení ředitele. Závěrečné zpracování výsledků a tvorbu Zprávy o autoevaluaci školy vytváří ředitel školy. K tvorbě dotazníků  dodává:: „Kvantitativně mi vše chystají třídní učitelé. Já pak již dávám dohromady jen celkovou grafiku, grafy a závěrečnou korekturu. Předem stanovuji hypotézy (výzkumné otázky) a provádím kvalitativní zpracování.“

O evaluačních nástrojích a realizovaných autoevaluačních aktivitách získává autorka předkládaného příkladu poznatky:

  • přímým pozorováním,
  • prostřednictvím rozhovorů s vedením školy, učiteli, žáky,
  • analýzou nejrůznějších materiálů školy (ŠVP, výročních zpráv, zpráv o autoevaluaci školy, záznamů z pracovních schůzek, z metodických materiálů) v listinné i elektronické podobě (umístěných na www stránkách školy),
  • analýzou zpráv ČŠI.

K hlavním evaluačním nástrojům vzniklým ve škole patří: dotazník pro rodiče, dotazník pro žáky a „Autoevaluační desatero“ pro učitele, doplňkově pak i sada dotazníků zaměřených na styl vedení ředitele školy a určených pro různé skupiny pracovníků školy: učitele, vychovatelky školní družiny, správní zaměstnance.