Balíček návrhů Evropské komise zaměřený na zlepšení stavu vnitřního trhu služeb EU

Dne 10. ledna 2017 Evropská komise představila balíček návrhů, jejichž cílem je usnadnění přeshraničního poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU. Jedná se o návrh na zavedení povinného testu proporcionality při přijímání nebo úpravách legislativy týkající se regulovaných povolání, dále o návrh notifikační procedury v oblasti služeb a konečně o návrh na zavedení tzv. Evropské E-karty služeb. 

Společným jmenovatelem všech tří návrhů je především úsilí o zmenšení administrativní zátěže a racionalizace regulatorních mechanismů v jednotlivých členských státech.

Evropská komise zároveň přišla s reformními doporučeními v oblasti regulace tzv. odborných služeb (služeb poskytovaných příslušníky). regulovaných povolání).
Tiskové prohlášení EK: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_en.htm
Test proporcionality: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504
Notifikační procedura v oblasti služeb: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502
Evropská E-karta služeb: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813  Doporučení Evropské komise v oblasti reforem regulace odborných služeb: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505