Provázanost Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním řeší oborové skupiny i sektorové rady

V prvním čtvrtletí 2013 se v diskusi mezi zástupci MŠMT, organizací zaměstnavatelů a pracovníky NÚV doladilo celkové pojetí řešení úkolu včetně metodického rámce. Výsledek zachycuje text Podpora provázanosti Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním a posilování její systémové úlohy a úplnosti, role sektorových rad a oborových skupin.

V rezortním projektu MŠMT pracuje aktuálně 25 oborových skupin, které svými aktivitami pokrývají všechny oblasti možného uplatnění žáků středních škol v České republice. Pro potřeby řešení úkolu byly oborové skupiny pracovně rozděleny a do aktivit vstupovaly postupně, ve vlnách. V první vlně to bylo celkem 12 skupin a většina jejich aktivit proběhla v prvním pololetí roku. Zbývající skupiny se do řešení úkolu zapojují ve druhém pololetí.

 

Pilotáž probíhá ve třech oborových skupinách

Pro pilotáž procesů byly vybrány tři oborové skupiny z první vlny, a to Zemědělství, Technická chemie a silikáty a Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů. Zvolený způsob fázování aktivit napomohl jejich rozložení do delšího časového období a v dosavadním průběhu nezpůsobil žádné významnější problémy. Tři pilotní oborové skupiny vstupují do všech plánovaných aktivit v předstihu a jejich zkušenosti se průběžně využívají při zapojování dalších oborových skupin a postupně i sektorových rad. V květnu vstoupily do další fáze řešení úkolu, kterou je činnost pracovních skupin pro úplné profesní kvalifikace. Rozpracovaný plán činnosti využitý pro pilotáž byl zobecněn a umožnil zahájení plánovaných aktivit  v dalších devíti oborových skupinách.

Zapojují se i zástupci zaměstnavatelů

Významnou roli v úkolu hrají i zástupci zaměstnavatelů. Všechny návrhy organizačního charakteru byly proto opakovaně projednávány se zástupci zastřešujících organizací zaměstnavatelů. Relativně rychle bylo dosaženo dohody o tom, na kterých hlavních aktivitách se budou podílet sektorové rady. Obtížnější bylo dosažení shody nad způsobem, kterým má do prostředí sektorových rad úkol vstoupit. Několik kol diskuse vedlo k navržení vstupního pracovního jednání pro předem určený okruh pracovníků v partnerských sektorových radách. Nejprve, v souvislosti s pilotním ověřováním, to byly SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, SR pro zemědělství a SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl. V rámci pilotáže  seminář proběhl a potvrdil důležitost pečlivé přípravy vstupu řešení úkolu do zaměstnavatelského prostředí.


Odborní garanti odpovídají nejen za organizaci činnosti, ale i za vytváření podkladů, především vstupního návrhu soustavy pro oblast, kterou oborová skupina zastřešuje. Od dubna 2013 existují vstupní návrhy pro všechny oborové skupiny, příklad jednoho z nich najdete zde.

Vstupní návrhy soustavy a další připravené podklady hodnotí, upravují a dopracovávají odborníci v pracovních skupinách pro úplné profesní kvalifikace. Činnost těchto skupin složených ze zástupců oborové skupiny a zaměřením odpovídající sektorové rady řídí odborní garanti. Výsledkem aktivit bude návrh kvalifikační soustavy pro danou oblast, návrhy úplných profesních kvalifikací a návrhy „rodných listů“ chybějících profesních kvalifikací.

Okruh řešitelů zahrnuje tyto oborové skupiny a sektorové rady: 

Vlna A

Oborové skupiny

Sektorové rady

Doprava, logistika, pošty

SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

Elektrotechnika a telekomunikace

SR pro elektrotechniku

SR pro energetiku

Gastronomie, hotelnictví, turismus

SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

Obchod

SR pro obchod a marketing

Polygrafie

SR pro polygrafii, média a informační služby

Potravinářství

SR pro potravinářství a krmivářství

Stavebnictví

SR pro stavebnictví

SR pro lesní a vodní hospodářství, životní prostředí

SR pro řemesla a umělecká řemesla

Strojírenství, hutnictví, slévárenství

SR pro strojírenství

SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství

SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin

Textilnictví a oděvnictví

SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Vlna B

Název oborové skupiny

Názvy odpovídajících sektorových rad

Ekologie a ochrana životního prostředí

SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

Ekonomika a podnikání

SR pro management a administrativu

SR pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby

Informační služby

SR pro veřejnou správu a služby

SR pro kulturu

Informační technologie

SR pro informační technologie a telekomunikace

Kožařství  

SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Lesní hospodářství

SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

Osobní a provozní služby

SR pro osobní služby

SR pro ostatní služby

Pedagogika

SR pro veřejnou správu a služby

Právo a veřejná správa

SR pro justici

SR pro veřejnou správu a služby

SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce

Užité umění

SR pro řemesla a umělecká řemesla

SR pro kulturu

Celkem 10 oborových skupin

Celkem 11 sektorových rad (8 poprvé ve vlně B)

 Miroslav Kadlec