Základní východiska a teze revizí ICT kurikula

  1. Rozsah revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní, gymnaziální a odborné vzdělávání. Zapracování navrhovaného aktualizovaného vzdělávacího obsahu si vyžádá revize více částí RVP, nejen vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (ZV), respektive Informatika a informační a komunikační technologie (G) nebo Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (SOV).
  2. Nároky na časovou dotaci v učebním plánu. Digitální gramotnost a informatické myšlení žáků je nutné rozvíjet od předškolního vzdělávání nepřetržitě v celém průběhu školní docházky.
  3. Rozvoj digitální gramotnosti. Digitální gramotnost žáků nelze úspěšně rozvíjet pouze ve výuce v izolované vyučovacím předmětu, je nutné její rozvoj navázat ve vyučování na vhodné aktivity v různých předmětech a v různých tématech.
  4. Rozvoj informatických kompetencí. Význam informatiky a informatických kompetencí vzrostl, porozumění informatice vyžaduje stále více profesí napříč obory a uplatňuje se i při řešení každodenních situací a problémů. Kurikula vyspělých států na tento trend reagují zařazením nového – informatického – vzdělávacího obsahu do závazných kurikulárních dokumentů a do výuky již od počátku základní školy.
  5. Rozvoj oborových kompetencí dalších vzdělávacích oblastí. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti ICT (digitálních technologií) a rozšíření jejich využití v nejrůznějších oblastech lidských činností (v životě pracovním i společenském, občanském, kulturním i soukromém) je nezbytná revize všech vzdělávacích oblastí RVP, která si vyžádá úpravy i jejich vlastního vzdělávacího obsahu. Zde popsané kompetence žáka by měly sloužit jako pomoc při této práci.
  6. Využití digitálních technologií ve výuce a vzdělávání. Digitální technologie přinášejí vzdělávání řadu nových příležitostí. Schopnost jedince využít digitální technologie pro učení, vzdělávání se a zvyšování vlastní kvalifikace je jedna z důležitých složek digitální gramotnosti a je nezbytná pro schopnost celoživotního učení jedince. Začlenění digitálních technologií do výukových aktivit a do života školy a napojení formální výuky na neformální vzdělávací aktivity žáků mimo školu je proto další nutnou součástí rozvoje digitální gramotnosti žáků.