Publikace vydané v roce 2013

Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka z roku 2013 je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. 

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

PhDr. Jana Vongreyová. NÚV  2013.  32 stran.

Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání

Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR.  Jiří Tillner. 57 stran. NÚV 2013.

Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povolání

Publikace projektu Pospolu z r. 2013 je určena skupině oborů 53 Zdravotnictví.

Realizace odborné praxe

Publikace Pospolu z roku 2013 pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 63 Ekonomika a administrativa.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření

Publikace projektu Pospolu z roku 2013 nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění.

Předčasné odchody žáků ze středních škol - názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2013, 60 stran.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012

Šťastnová, Pavlína - Tillner, Jiří. Praha: NÚV 2013, 64 stran.

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol - technické obory

Zpráva ze šetření zaměstnavatelů vybraných technických oborů. Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV 2013. 44 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

Burdová, Jeny - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 59 stran.

Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2012/2013

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání vydané v roce 2013. Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe. Autoři: Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková

UNIV3 - rekvalifikacím začala nová etapa

Publikace projektu z roku 2013.

Ověření diagnostických a intervenčních postupů ve školním prostředí s důrazem na inkluzivní-dynamickou diagnostiku

Diagnostika ve ŠPP z pohledu školních psychologů zapojených do projektu RAMPS-VIP III

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami

Vongreyová, Jana. Praha: NÚV, 2013. 14 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru - 2012

Doležalová, Gabriela – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 41 stran.

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství

Strádal Jiří a kol. Praha: NÚV, 2013. 40 stran.

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Přílohy

Publikace vznikla v r. 2013 v projektu Koncept. 

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie.

Tato významná publikace byla vytvořena v roce 2013 v projektu Koncept.

Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

Absolventi středních škol a trh práce

Publikace věnované jednotlivým odvětvím byly vydány v roce 2013.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012

Burdová J., Drahoňovská P., Eliášková I., Chamoutová D., Koucký J., Lepič M., Šťastnová P., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J. ; Praha: NÚV, 2013. 88 stran. ISBN 978-80-87652-99-2.  

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Brožura byla vydána v roce 2013 v projektu Koncept.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2012/13

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚV, 2013. 43 stran.

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Zpráva ze šetření absolventů škol. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 40 stran.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2013.