listopad 2018 "Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce"

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2018 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce“ . Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.

Jak konference probíhala?

Konferenci zahájila PhDr. Jan Bydžovská - vedoucí oddělení pro další vzdělávání a uznávání z Národního ústavu pro vzdělávání.

Poté následovaly jednotlivé příspěvky:

 • Mgr. Tereza Halouzková, NÚV

Partnerstvi_pro_vzdelavani_ucitelu_TTnet_HALOUZKOVA_TEREZA.pdf Partnerstvi_pro_vzdelavani_ucitelu_TTnet_HALOUZKOVA_TEREZA.pdf (297,06 KB)

 • Mgr. Petr Naske, NÚV

Digitální vize školy – kde hledat inspiraci?

Budou představeny inspirace ze sítě členů DigiKoalice v kontextu národních i vybraných krajských strategií. Nahlédneme na složení zainteresovaných skupin tématiky digitálních dovedností učitelů ve škole a jejich role v rozvoji digitálních dovedností žáků. Představeny budou konkrétní úkoly a aktivity pro navázání spolupráce školy se sítí DigiKoalice - infrastruktura a konektivita pro školy, jednotky výsledků učení v digitální podobě pro praxe žáků SŠ a další. Představeny budou také výzvy a inspirace pro spolupráci s učiteli ZŠ v oblasti podpory digitální gramotnosti ve škole v rámci běžící kampaně NÚV/PPUČ – Gramotnosti PRO život - Učíme v souvislostech.

Digitalni_vize_skoly_kde_hledat_inspiraci_NASKE_PETR.pdf Digitalni_vize_skoly_kde_hledat_inspiraci_NASKE_PETR.pdf (2,95 MB)

 • PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., MŠMT

Strategie digitálního vzdělávání jako reakce na proměny vzdělávání

Aktuální dění kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, které má přímé dopady na školy a učitele. Příspěvek přiblíží důvody, které mění požadavky na vzdělávání a popíše, jak na ně reaguje Česká republika. Zároveň zazní zjištění o připravenosti českých škol v oblasti digitálních technologií. Hlavní část příspěvku bude věnována digitálním kompetencím a zejména požadavkům na digitální kompetence učitele.

Strategie_digitalniho_vzdelavani_jako_reakce_na_promeny_vzdelavani_NEUMAJER_ONDREJ.pdf Strategie_digitalniho_vzdelavani_jako_reakce_na_promeny_vzdelavani_NEUMAJER_ONDREJ.pdf (9,60 MB)

 • Mgr. Radek Hylmar, Ph.D., NÚV

Aktualizace informatiky a ICT ve všeobecně vzdělávací složce RVP SOV

RVP v oblasti informačních a komunikačních technologií za dobu své platnosti značně zastaraly. Zároveň se objevují výzvy jako je digitalizace profesí nebo fakt, že absolventi škol často pracují v jiném oboru, než vystudovali. Na to musí reagovat nejen odborná složka RVP jednotlivých oborů vzdělání, ale i složka všeobecně vzdělávací, aby absolventi byli na trhu práce flexibilní a byli schopni rychle se naučit pracovat s nově přicházejícími technologiemi. Jedním z řešení jsou aktualizace RVP pro střední odborné vzdělávání v oblasti informatiky a ICT. V příspěvku představíme koncept aktualizace, který počítá s informatickým myšlením jako vlastní oblastí a s digitální gramotností ve smyslu průřezových kompetencí rozvíjených také v ostatních vzdělávacích oblastech, především v matematice, v jazykovém vzdělávání a komunikaci a ve společenskovědním vzdělávání. Jedná se především o aplikační dovednosti, ale také o schopnosti a znalosti zaměřené na bezpečnost, etiku či zdraví.

Aktualizace_informatiky_a_ICT_ve_vseobecne_vzdelavaci_slozce_RVP_HYLMAR_RADEK_RUZICKOVA_DANIELA.pdf Aktualizace_informatiky_a_ICT_ve_vseobecne_vzdelavaci_slozce_RVP_HYLMAR_RADEK_RUZICKOVA_DANIELA.pdf (1,07 MB)

 • Mgr. Viktor Pati, MŠMT

Implementace Strategie digitálního vzdělávání II a Šablony pro SŠ a VOŠ II v oblasti ICT

Možnosti financování aktivit zaměřených na podporu digitální gramotnosti, informatického myšlení a využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím výzev OP VVV.

Implementace_Strategie_digitalniho_vzdelavani_II_a_sablony_pro_SS_a_VOS_II_v_oblasti_ICT_PATI_VIKTOR.pdf Implementace_Strategie_digitalniho_vzdelavani_II_a_sablony_pro_SS_a_VOS_II_v_oblasti_ICT_PATI_VIKTOR.pdf (910,71 KB)

 • Ing. Marie Vaněčková, NÚV

Informace k šablonám ICT a P-KAP

Představení úkolu v projektu, typy podpory školám. Představení zdrojů a východisek pro intervenci. Plán projektu v následujícím období. Provazba na šablony. Provazba na SDV2. Změna názvu intervence z ICT kompetence na Digitální kompetence...

Informace_k_sablonam_ICT_a_P_KAP_VANECKOVA_MARIE.pdf Informace_k_sablonam_ICT_a_P_KAP_VANECKOVA_MARIE.pdf (1,49 MB)

 • Iva Walterová M.A., EPMA

Škola hrou ve 21. Století: vybraná řešení pro podporu informatického myšlení a digitálního vzdělávání

Co je to vlastně za dovednosti, které by měly být v dětech, žácích nebo studentech posilovány, tak aby bylo dosaženo jejich co nejefektivnějšího a nejhladšího zapojení do rozvíjející se digitální společnosti? Společnosti, která vyžaduje „soft skills“, tedy měkké dovednosti jako jsou komunikační dovednosti, kooperace, řešení konfliktů apod. a zároveň tvrdé dovednosti, které vlastně pomalu již ve všech oborech i v osobním životě zahrnují určitý aspekt digitálních dovedností. Není potřeba, aby byl každý programátorem, ale je nutné, aby každý, kdo se chce efektivně zapojit do společnosti jak na osobní tak na pracovní úrovni měl do určité míry „computational thinking“, tedy informatické myšlení. Během prezentace budou některá tato řešení probrána, důraz bude kladen hlavně na řešení, která úspěšně fungují jinde v Evropě a mohla by být aplikována i v českých školách. Přednáška bude čerpat z obsahu studie vyhotovené na zakázku Kraje Vysočina.

Skola_hrou_ve_21._stoleti_vybrana_reseni_pro_podporu_informatickeho_mysleni_a_digitalniho_vzdelavani_WALTEROVA_IVA.pdf Skola_hrou_ve_21._stoleti_vybrana_reseni_pro_podporu_informatickeho_mysleni_a_digitalniho_vzdelavani_WALTEROVA_IVA.pdf (1,01 MB)

 • Ing. Ondřej Mandík, SPŠ elektrotechnická Ječná, Praha

Vzdělávání ředitelů v oblasti digitálních kompetencí

Příspěvek poodhalí možnosti vzdělávání ředitelů v oblasti digitálních kompetencí, oblasti digitální gramotnosti i obecných ICT kompetencí. Poukáže nejen na aktivity, které v rámci těchto kompetencí musí každý ředitel konat, ale i na aktivity a možnosti, které mohou ředitelům v této oblasti usnadnit práci a pomohou jim udržet krok s touto extrémně rychle se rozvíjející disciplínou.

Vzdelavani_reditelu_skol_v_oblasti_digitalnich_kompetenci_MANDIK_ONDREJ.pdf Vzdelavani_reditelu_skol_v_oblasti_digitalnich_kompetenci_MANDIK_ONDREJ.pdf (107,38 KB)

 • Mgr. Radek Špilka, Ph.D., Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Převrácená třída

V modelu Převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele digitální vzdělávací materiál většinou vzdělávací video. Výuka probíhá tak, že se studentů nejprve seznámí prostřednictvím videa s probíranou látkou doma online, do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Následující školní hodina potom začíná společnou diskuzí nad obsahem zhlédnutého videa. Učitel nejprve zodpoví dotazy studentů. Dále učitel prověří pochopení nového učiva několika kontrolními dotazy. Následuje část hodiny zaměřená na hlubší pochopení probíraného tématu ideálně s využitím aktivizačních metod výuky. Funguje to?

Prevracena_trida_SPILKA_RADIM.ppsx Prevracena_trida_SPILKA_RADIM.ppsx (1,87 MB)

 • Ing. Jan Lang, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové

Počítačová síť ve škole a rizika jejího provozu

Počítačová síť - jak jednoduché ji vytvořit a připojit na internet, ale POZOR, může to být i nástroj (zbraň), kterou je možno terorizovat okolí. O návrhu, provozu a správě s upozorněním na rizika, které může provoz školní počítačové sítě přinést.

Pocitacova_sit_ve_skole_a_rizika_jejiho_provozu_LANG_JAN.pdf Pocitacova_sit_ve_skole_a_rizika_jejiho_provozu_LANG_JAN.pdf (1,01 MB)

 • Ing. Libuše Budínská, Střední odborná škola, Frýdek-Místek

Využití Google aplikací pro administrativu a informační systém ve škole a zavedení 3D tisku do výuky

Nástroje aplikace Google + slouží pro komunikaci a spolupráci uvnitř podniku. Příspěvek přiblíží využití některých z nich v prostředí školy a ukáže, v čem jsou použitelné a výhodné v učitelské praxi. Ve druhé části bude přiblíženo, jak udržet tempo s moderními průmyslovými technologiemi zavedením 3D tisku do přípravy na výuku, např. pro rychlé prototypování nebo malosériovou výrobu ve firmách.

3D_Modulovani_a_vyroba_soucasti_BUDINSKA_LIBUSE2.pdf 3D_Modulovani_a_vyroba_soucasti_BUDINSKA_LIBUSE2.pdf (2,37 MB)

Vyuziti_Google_aplikaci_pro_administrativu_a_informacni_system_ve_skole_a_zavedeni_3D_tisku_do_vyuky_BUDINSKA_LIBUSE1.pdf Vyuziti_Google_aplikaci_pro_administrativu_a_informacni_system_ve_skole_a_zavedeni_3D_tisku_do_vyuky_BUDINSKA_LIBUSE1.pdf (2,18 MB)

 • Mgr. Dagmar Drexlerová, Střední škola polytechnická, Olomouc

Výuka odborného SW na SŠ a SOU

Pro žáky technických oborů je v současné době nutností znát alespoň základy odborného software dle zvoleného oboru. To klade vysoké nároky na znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětů a nutnost dalšího vzdělávání se. Na naší škole se učitelé stavebních oborů věnují výuce SW ARCHICAD. Ve strojírenských oborech jsou žáci především nástavbového studia vzdělávání

v SW AUTOCAD, kde mohou dosáhnout na mezinárodní certifikát AUTOCAD 2D. Po konzultaci s nábytkářskými firmami regionu využíváme pro výuku žáků dřevooborů software KitchenDraw pro vizualizaci interiérů a přípravu zakázek.

Vyuka_odborneho_softwaru_na_SS_a_SOU_DREXLEROVA_DAGMAR.pdf Vyuka_odborneho_softwaru_na_SS_a_SOU_DREXLEROVA_DAGMAR.pdf (5,38 MB)

 • Ing. Emil Kříž, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

Reflexe pedagogické praxe studentů učitelství z pohledu využívání materiálních didaktických prostředků na středních odborných školách

Na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze (dále IVP) byly od akademického roku 2005/2006 zavedeny bakalářské studijní programy. Součástí studia byla od počátku pedagogická praxe na cvičných středních odborných školách. Tato školská zařízení se podílejí na její organizaci. Pedagogickou praxi studentů bakalářských studijních programů na cvičných školách řídí pedagogičtí pracovníci IVP. Tato praxe byla od roku 2014/2015 rozšířena o náslechovou pedagogickou praxi. Náslechovou praxi si zajišťují na cvičných popřípadě jiných středních odborných školách sami studenti IVP. Na náslechové pedagogické praxi studenti sledují využívání didaktické techniky, informačních médií, počítačových programů a internetu ve výuce. Všechny materiálně didaktické prostředky používají studenti ve svých vyučovacích výstupech na řízené pedagogické praxi.

Reflexe_pedagogicke_praxe_studentu_ucitelstvi_z_pohledu_vyuzivani_materialnich_didaktickych_prostredku_na_strednich_odbornych_skolach_KRIZ_EMIL.pdf Reflexe_pedagogicke_praxe_studentu_ucitelstvi_z_pohledu_vyuzivani_materialnich_didaktickych_prostredku_na_strednich_odbornych_skolach_KRIZ_EMIL.pdf (609,42 KB)

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Informace k projektům PRIM a DG

V souladu s předpoklady Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 probíhají práce v projektech, které jsou zaměřeny na způsob rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti ve výuce i na středních školách. V projektu PRIM byly vytvořeny pro tuto část vzdělávací soustavy tři učebnice, jež pokrývají oblasti informatiky, programování a robotiky. V příspěvku jsou krátce představeny jejich alfa verze. Zároveň je zde vysvětlena možnost jejich ověřování v praxi na středních školách. Pokus o naplnění předmětu informatika novou materií s sebou nese ovšem potřebu přesunu dosavadního obsahu jinam. V projektu DG vznikl za tímto účelem prozatím dokument vymezující obsah digitální gramotnosti. Zástupci jednotlivých vzdělávacích oborů dostali příležitost analyzovat jejich obsah, aby se mohli vyjádřit, nakolik jsou schopni jeho prostřednictvím při dodržení očekávaných výstupů naplňovat dílčí digitální kompetence. První výsledky analýzy jsou v příspěvku k dispozici.

Informace_k_projektum_PRIM_a_DG_FILIPI_ZBYNEK.pdf Informace_k_projektum_PRIM_a_DG_FILIPI_ZBYNEK.pdf (429,31 KB)

 • Mgr. Pavel Pecník, NIDV

Síť krajských ICT metodiků v projektu SYPO

Předmětem projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) je v té nejobecnější rovině ucelená a cílená podpora profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Cílem projektu je navrhnout takový systém, který by podporoval profesní rozvoj systematicky, byl schopen nabídnout podporu cílových skupin, která bude integrovat i další formy jejich profesního rozvoje vedle dalšího vzdělávání, bude schopen pozitivně reagovat na jejich individuální potřeby, bude zaměřen prakticky, a bude podporovat vzájemné sdílení zkušeností a hodnotící procesy a plány profesního rozvoje. Cíle bude dosaženo především vytvořením kolegiálních sítí, které budou i po skončení projektu nositelem průběžných inovací i přímé profesní podpory. V rámci projektu budou tyto struktury nejprve pilotně ověřeny tak, aby byly jejich přínosy pro systém evidentní. Bude se jednat o takzvané metodické kabinety a stálou konferenci ředitelů. V rámci metodických kabinetů bude navíc ověřena a implementována síť krajských metodiků ICT, jejichž úkolem bude podpora školních ICT metodiků a koordinátorů, vedení škol v oblasti zavádění digitálních technologií do výuky a řízení školy v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.

Sit_krajskych_metodiku_ICT_v_projektu_SYPO_PECNIK_PAVEL.pdf Sit_krajskych_metodiku_ICT_v_projektu_SYPO_PECNIK_PAVEL.pdf (863,38 KB)

 • Ing. Jan Wagner, FDV

Projekt DigiKatalog - výstupy a nástroje

Systémový projekt Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí má za úkol vytvořit sadu nástrojů, metodik a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí zaměstnanců i zaměstnavatelů. Připravujeme především veřejně dostupný online nástroj pro autoevaluaci digitálních kompetencí na PortálDigi, který kromě jiného nabídne i jejich porovnání s ostatními uživateli a doporučí další individuální postup pro jejich rozvoj. To znamená, že například doporučí některý z dostupných online kurzů, zhlédnutí výukového videa nebo přečtení některého návodu. V projektu vycházíme z evropského rámce rozvoje digitálních kompetencí a porozumění digitálním kompetencím DIGCOMP 2.0, který definuje i naše oblasti zájmu: práci s informací, komunikaci, tvorbu vlastního obsahu, bezpečnost a řešení problémů.

Projekt_DigiKatalog_WAGNER_JAN.pdf Projekt_DigiKatalog_WAGNER_JAN.pdf (1,48 MB)

 • PhDr. Jan Válek, Ph.D. a Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., Masarykova univerzita, Brno

Stav digitalizace na SOŠ

V příspěvku bude prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého středního školství. Sonda se zaměřuje na vnímání tohoto pojmu učiteli. Současně se zaměříme také na vybrané Digitální učební materiály, jak přispívají k rozvoji digitální gramotnosti žáků. Dále se zaměříme na to, zda a jak sami učitelé vnímají rozdíl mezi Digitalizací a Digitální gramotností.

Stav_digitalizace_na_SOS_VALEK_JAN.pdf Stav_digitalizace_na_SOS_VALEK_JAN.pdf (3,01 MB)

 • Mgr. Roman Cibulka, MBA a PhDr. Jan Válek, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno

Digitalizace pro všechny předměty?

Těžištěm příspěvku je pohled na vybrané obory (ať už učební nebo studijní) na středních školách z pohledu toho, do jaké míry do nich lze implementovat Digitalizaci vzdělávání.

Dále se zaměříme na to, zda lze ve všech oborech na SOŠ a SOU správně rozvíjet Digitální gramotnost.

Digitalizace_pro_vsechny_predmety_VALEK_JAN.pdf Digitalizace_pro_vsechny_predmety_VALEK_JAN.pdf (3,47 MB)

 • doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Vysoká škola obchodní v Praze

Inovace přípravy učitelů ekonomických předmětů z hlediska digitální a mediální gramotnosti

Ekonomické odborné vzdělávání má celou řadu specifik, která je nezbytné vhodně kurikulárně podchytit a implementovat jak do přímé výuky, tak do samostatné přípravy žáků. Dochází zde ke skloubení finanční gramotnosti a výchovy k podnikavosti s mediální a digitální gramotností tak, aby z hlediska kompozice cílů došlo k vyváženému propojení odborných a klíčových kompetencí. Příspěvek představuje zásadní didaktická východiska a přístupy k vytváření takového modelu didaktické přípravy učitelů odborných předmětů a seznamuje s výsledky výzkumů v dané oblasti.    

Inovace_pripravy_ucitelu_ekonomickych_predmetu_z_hlediska_digitalni_a_medialni_gramotnosti_KRPALEK_PAVEL.pdf Inovace_pripravy_ucitelu_ekonomickych_predmetu_z_hlediska_digitalni_a_medialni_gramotnosti_KRPALEK_PAVEL.pdf (3,55 MB)

Součástí prvního dne konference byly tři workshopy na téma:

 • Digitalizace řízení školy
 • Rámec digitálních kompetencí učitelů - DigiCompEDU
 • Využívání digitálních nástrojů pro výuku

Záznam z konference: Záznam z konference_TTnet_2018.pdf Záznam z konference_TTnet_2018.pdf (807,17 KB)

Z konference je vydán sborník - Sborník z konference TTnet_2018.pdf Sborník z konference TTnet_2018.pdf (4,12 MB)

Poohlédnutí...


aP1150428.jpg
 aP1150429.jpg
 aP1150432.JPG  aP1150437.jpg
aP1150431.jpg aP1150477.jpg

Vzhledem k situaci velikého zájmu o konferenci, kdy jsme museli možnost přihlášení na konferenci dříve ukončit, jsme připravili stránky konference i s anotacemi k příspěvkům. Doufáme tak, že se Vám bude lépe orientovat a najdete si příspěvek, který Vás zajímá.

Děkujeme účastníkům za aktivní činnost při workshopech a pracovní prostředí při celé konfenenci.

Těšíme se na další povedené akce nejen v rámci TTnet.

Váš realizační tým partnerství TTnet