Inovace RVP PV a RVP ZV v období 2013 - 2015

Následující text informuje o práci v tomto dlouhodobém koncepčním úkolu.

V letech 2013 a 2014 byly zahájeny práce na vývoj systému dlouhodobého směru a vyhodnocování námětů na úpravy RVP PV ani RVP ZV. V průběhu těchto let probíhal souběžně sběr informací o realizaci kurikulární reformy v MŠ a ZŠ a to sběrem podnětů z odborné literatury a šetřením za účasti náhodně vybraných MŠ a ZŠ. Následně byly sebrané informace uspořádány a v současnosti se vyhodnocují. 

Cílem těchto prací je připravit kvalitní podklady pro rozhodování o provedení případných úprav RVP PV a RVP ZV v budoucích letech. Návrhy případných úprav budou připravovány jednak pro kratší horizont 2 – 3 let (drobnější a „technické“ změny a případně upřesnění) a v delším horizontu po roce 2020 s možností podstatnějších úprav.

Při analýzách a přípravě variant návrhů na úpravy a změny spolupracují pod patronací odd. 210 MŠMT pracovníci oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů NÚV s širším týmem expertů ve složení (Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D., Picková Marie, Mgr., Stýblová Hana, Mgr. et Bc., Syslová Zora, PhDr., Ph.D., Šikulová Renata, doc. PhDr., Ph.D., Šmelová Eva, doc. PhDr., Ph.D., Tomášek František  Mgr., Václavík Vladimír, PhDr., Ph.D.)

Před přípravou návrhů úprav budou záměry předloženy k posouzení a připomínkám odborné pedagogické veřejnosti s cílem získat další odborné názory na případné záměry změn RVP.