Publikace vydané v roce 2011

Kvalita školy a kurikula – od expertního šetření ke standardům kvality

Výzkumná zpráva. Tomáš Janík a kolektiv. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-86856-80-3.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2010

Studie z r. 2011 mapuje poptávku zaměstnavatelů, reprezentovanou inzercí v denním tisku a na internetu na podzim 2010.

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Metodika tvorby jednotného zadání oborů kategorie H

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

Vyhodnocení bylo vydáno v projektu NZZ v roce 2011.

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2010/2011

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 52 stran.

Přiřazovací zpráva ČR

Národní přiřazovací zpráva ČR popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice, 2011.

Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na jednotné zadání závěrečné zkoušky

Vyhodnocení vzniklo v projektu NZZ v roce 2011.

Pojetí průřezových témat – Belgie, Irsko, Finsko, Skotsko

Srovnávací analýza. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-70-0.

Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí

Srovnávací analýza. Mgr. Šárka Kocourková, PaedDr. Markéta Pastorová. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-71-7.

Kurikulární reforma na gymnáziích - případové studie tvorby kurikula

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-78-6 (brož.).

Gramotnosti ve vzdělávání

Soubor studií. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-74-8.

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu – CLIL

Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-85-4.

Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-72-4.

Kurikulární reforma na gymnáziích – od virtuálních hospitací k videostudiím

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-904966-7-5

Doporučené očekávané výstupy

Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-77-9.

Finanční gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Mgr. Alena Hesová, RNDr. Eva Zelendová a kolektiv. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-86856-76-6.

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Doplněno 2 CD s poslechovými nahrávkami. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-86856-73-5

Výběr z digifolií

Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-88-5

Metodický portál – příležitost pro učitele

Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87063-47-7

Čtenářská gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Kolektiv autorů. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-99-1

Matematická gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Kolektiv autorů. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-97-7

Seznamte se s CLILem

Publikace "Seznamte se s CLILem"  z roku 2011  obsahuje „top 12“ praktických charakteristik CLIL, které vystihují podstatu a možnosti uplatnění CLILu v českém prostředí.

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran.

Pomáháme odborným školám s reformou

Informace o projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

Publikace vydaná v r. 2011 přináší výsledky výzkumného šetření mezi řediteli škol, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních školách.

Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání

Cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11. Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 39 stran.

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2010

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 68 stran.

Žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Publikace z roku 2011 je další metodickou příručkou vydanou v rámci projektu Kurikulum S.

Výukové strategie v praxi pilotních škol

Publikace vydaná v roce 2011 sleduje výuku podle pilotních ŠVP ve školách zapojených do projektu Kurikulum S.

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Projekt NZZ, 2011. Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory kategorie E.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2011

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011. 56 stran.

Metodika tvorby jednotného zadání H

Projekt NZZ 2011 - školní rok 2011/2012.

Metodika tvorby jednotného zadání E

Projekt NZZ 2011 - školní rok 2011/2012.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran.

Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

Statistické vyhodnocení 668 dotazníků, které školy vyplnily. Projekt NZZ, 2011.

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

Metodická pomoc pro tvůrce jednotných zadání, 2011.

Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2010/2011

Publikace projektu NZZ, 2011.

Příklady dobré praxe SOŠ a SOU

Sborník z roku 2011 obsahuje třicet dva příkladů dobré praxe tematicky rozdělených do osmi kapitol.

Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na jednotné zadání závěrečné zkoušky

Publikace z roku 2011 obsahuje shrnující informace o výsledcích expertního posuzování a dalším využití získaných poznatků.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

Šťastnová, Pavlína. Praha: NÚOV 2011, 77 stran.

Sociální partnerství odborných škol

Sborník z konference 2011.

Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery

Studie z roku 2011 představuje výsledky kvantitativního a kvalitativního šetření o míře spolupráce oslovených škol a sociálních partnerů při tvorbě školních vzdělávacích programů a při realizaci výuky.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Burdová, Jeny – Doležalová, Gabriela – Chamoutová, Daniela – Kleňhová, Michaela – Skácelová, Pavla – Trhlíková, Jana – Úlovcová, Helena – Vojtěch, Jiří.  Praha: NÚOV 2011, 99 stran. ISBN 978-80-87063-38-5.

Vzdělanostní a oborová struktura 2010/11

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2011. 52 stran.

Národní přiřazovací zpráva České republiky

Pracovní verze publikace k přiřazovacímu procesu v České republice, 2011.

Publikace Odborné školy a jejich sociální partneři

Brožura vydaná v roce 2011 představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol.

Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 2010/2011

Materiál z roku 2011 je určen ředitelům a pracovníkům škol, které budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Dovědí se, jak mají s jednotným zadáním bezpečně nakládat a jaká jsou obecná pravidla pro přípravu jednotlivých zkoušek.  

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2011. 84 stran.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2009

Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha: NÚOV, 2011. 50 stran.

Minimetodika na téma skupinová práce

Leták z roku 2011 zaměřený na skupinovou práci může být cennou inspirací do vyučovacích hodin.

Elektronické publikace

Elektronické publikace ePUB

Pomůcka pro učitele – Model vzájemných řízených návštěv na školách

Metodický materiál projektu Kurikulum G byl vydán v roce 2011. Jsou v něm zúročeny zkušenosti organizátorů, účastníků i hostů ze vzájemných řízených návštěv na hostitelských gymnáziích. 

Minimetodika – čtenářská gramotnost

Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.

Minimetodika k využívání obrazových materiálů

Tato minimetodika vydaný v r. 2011 má pomáhat učitelům v praxi.

Matematická gramotnost

Metodická příručka z roku 2011 vymezuje pojem matematické gramotnosti a nabízí metodická doporučení pro její rozvíjení. Publikace obsahuje i pracovní listy, které mohou učitelé využít ve výuce.

To nejzajímavější z Metodického portálu

Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011.

Příručka o finanční gramotnosti

Vydal VÚP v roce 2011.  Příručka přináší vymezení pojmu finanční gramotnosti, její standardy i praktické příklady.