Další vzdělávání / kvalifikace / uznávání vzdělání

Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 

Další vzdělávání, je-li kvalitní a široce dostupné, výrazně přispívá k lepšímu postavení člověka na trhu práce, pod­poruje jeho osobnostní rozvoj a tedy sociální inkluzi a konkurenceschopnost ekonomiky obecně. Je zřejmé, že vytvářet nové příležitosti pro vzdělávání je potřebné v jakémkoli období lidského života.

NÚV se v této oblasti zabývá dvěma vzájemně se doplňujícími tématy – další vzděláváním a uznáváním, jejichž společný rozvoj je jednou z podmínek realizace konceptu celoživotního učení.

V oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního a občanského, se práce NÚV  soustředí především na metodickou podporu nabídky dalšího vzdělávání a na oblast zajišťování kvality v dalším vzdělávání.

V oblasti uznávání výsledků předchozího učení se zaměřuje především na oblast rozpracování postupů a nástrojů uznávání, které umožní zefektivnění a zkvalitnění procesu uznávání, součástí práce v této oblasti je i informační podpora jednotlivců, autorizovaných osob, popř. autorizujících orgánů, stejně jako příprava opatření na posílení kvality a srovnatelnosti procesu uznávání.

Při své činnosti NÚV úzce spolupracuje s řadou partnerů ze vzdělávací i zaměstnavatelské sféry.

NÚV

 • provádí implementaci nových nástrojů uznávání;
 • tvoří modelová zadání pro realizaci zkoušek podle zákona č. 179/2006 Sb.;
 • podílí se na realizaci uznávání podle z. 179/2006 Sb. (počet osob, AOs);
 • podílí se na systematickém vzdělávání zájemců o autorizaci;
 • podílí se na systematickém vzdělávání průvodců;
 • rozvíjí informačně diagnostický modul;
 • tvoří modelové programy dalšího vzdělávání ve vazbě na standardy profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací;
 • podporuje zapojování škol do dalšího vzdělávání;
 • poskytuje metodickou podporu vzdělavatelům (v oblasti marketingu, tvorby programů dalšího vzdělávání, při rozvoji kontrolních mechanismů v oblasti dalšího vzdělávání);
 • podílí se na implementaci ratingu institucí dalšího vzdělávání, jeho inovace na základě zpětné vazby;
 • realizuje monitoring dalšího vzdělávání.

NÚV spravuje Národní soustavu kvalifikací, průběžně aktualizuje údaje v informačním systému NSK. Na adrese www.narodnikvalifikace.cz jsou zveřejňovány schválené standardy profesních kvalifikací a poskytovány relevantní informace jak široké, tak odborné veřejnosti včetně autorizovaných osob a zaměstnavatelů.

Vzdělávání dospělých

Novinky v přípravě instruktorů praktického vyučování


Národní soustava kvalifikací

Co je potřeba umět pro výkon povolání (anebo jejich části) popisuje Národní soustava kvalifikací. Jedná se o státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech – viz EQF (evropský rámec kvalifikací).


Portál Vzdělání a práce - zdroj informací o volných místech, kurzech a rekvalifikaci

Portál Vzdělání a práce je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se zajímají o nové pracovní příležitosti, rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Propojuje tři klíčové oblasti: zájemce o práci, nabídku vzdělávání a firmy hledající zaměstnance. Nabízí ucelenou nabídku kurzů, zkoušejících a volných pozic k jednotlivým profesním kvalifikacím.


Neformální vzdělávání 

Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.  Uskutečňuje se různými formami a vzdělávacími programy. Patří sem například organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, počítačové kurzy, kurzy cizích jazyků, přednášky  apod.

Neformálním vzděláváním se v ČR zabývá celá řada organizací veřejného, soukromého i nevládního typu (právní formy školská právnická osoba, obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, ale i různé obchodní společnosti). Podporou a ochranou mládeže a rozvojem infrastruktury pro její trávení volného času a zkvalitňováním nabídky služeb pro děti a mládež se zabývá Národní institut dětí a mládeže. Do neformálního vzdělávání se řadí také vzdělávání na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a základních uměleckých školách.


THE NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE 


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice
Jazykové vzdělávání v jazykové škole
Národní institut dětí a mládeže