Metodické komentáře

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Chemie

Metodické komentáře obsahují úlohy vytvořené za účelem zjišťování naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru. Standardy obsahující konkretizované očekávané výstupy v podobě jednotlivých indikátorů jsou nastaveny na minimální úroveň. Tímto materiálem jsou doplněny o modelové úlohy vztažené vždy k jednomu indikátoru na třech úrovních obtížnosti. Tím je materiál využitelný jak na školách s přírodovědným zaměřením, tak na školách zaměřených jiným směrem. Trojí úroveň úloh umožňuje také aktivizaci nadaných žáků ve třídě. Součástí jsou metodické komentáře poskytující nejen správnou odpověď, ale také popis požadovaných myšlenkových operací žáků vedoucích k vyřešení jednotlivých úloh.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Přírodopis

Materiál navazuje na tvorbu Standardů základního vzdělávání, které konkretizovaly očekávané výstupy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Standardy obsahují indikátory vztažené ke konkrétnímu očekávanému výstupu RVP ZV a vzorovou indikátorovou úlohu k ověření dosažení daného indikátoru. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání se obsahově vážou na očekávané výstupy RVP ZV, respektive jejich vybraný indikátor nebo indikátory, přičemž k nim přiřazují úlohy na třech úrovních obtížnosti: minimální, optimální a excelentní.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství

Metodické komentáře se opírají o ilustrativní úlohy, které jsou připraveny pro tři úrovně obtížnosti: minimální, optimální a excelentní. . Ilustrativní úlohy v tomto materiálu nemohou obsáhnout veškerý vzdělávací obsah Výchovy k občanství, proto se ilustrativní úlohy vztahují pouze k vybraným očekávaným výstupům a přibližují pouze část jejich vzdělávacího obsahu.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Zeměpis

Vzdělávací obor Zeměpis (Geografie) je v mnohém specifický. Svým tematickým zaměřením směřuje k podpoře klíčových kompetencí, rozvíjejících u žáků dovednosti, schopnosti, činnosti, návyky, postoje a hodnotové složky v celoživotním vzdělávacím procesu. Vzhledem k širokému záběru vzdělávacích témat je jmenovaný vzdělávací obor součástí dvou vzdělávacích oblastí v RVP ZV: Člověk a příroda i Člověk a společnost. Realizace vyučovacího předmětu Zeměpis (Geografie) ve školní praxi nabízí uplatnění širokého spektra tradičních, méně tradičních i inovačních metod, forem, technik, technologií a postupů ve výuce.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Dějepis

Metodické komentáře se opírají o ilustrativní úlohy, které jsou zhotoveny pro tři úrovně obtížnosti: minimální, optimální a excelentní. Předkládaný materiál tak detailněji strukturuje obsah očekávaných výstupů stanovených upraveným RVP ZV, ukazuje možnosti stupňování náročnosti výuky a kvalitativních nároků na vědomosti a činnostní dovednosti žáků. Představuje metodickou oporu pro praktickou diferenciaci výuky. Ilustrativní úlohy a metodické komentáře k nim jsou připraveny pro očekávané výstupy, kterých mají žáci dosáhnout na konci 9. ročníku základní školy (nebo na konci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Dějepis navazuje v tomto ohledu již na některá témata z 1. stupně ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika

Metodické komentáře navazují na Standardy pro základní vzdělávání. Zatímco Standardy jsou nastaveny na minimální úroveň obtížnosti zvládnutí očekávaných výstupů, tento materiál obsahuje ukázky dalších ilustrativních úloh, které by měly vést k dosažení vyšší úrovně než jen minimální. Očekávané výstupy jsou v nich dále rozpracovány na třech úrovních obtížnosti: minimální, optimální a excelentní.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví

Metodické komentáře umožňují orientačně posoudit úroveň zvládnutí dané problematiky jednotlivými žáky i celou třídou, posoudit zájem žáků i míru pochopení konkrétní problematiky. Mohou přispět také k hledání vhodných postupů při aktivizaci nadaných žáků i žáků s menšími předpoklady či zájmem o problematiku zdraví. Obsahují nejen správné řešení jednotlivých ilustrativních úloh, ale především popisují vhodné postupy vedoucí ke zvládnutí dané problematiky, předkládají zkušenosti ze škol k výuce i k řešení úloh.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Člověk a jeho svět

Každý soubor ilustrativních úloh a metodických komentářů je vztažen k vybranému očekávanému výstupu či několika souvisejícím očekávaným výstupům RVP ZV. Úlohy jsou formulovány tak, aby směřovaly k naplnění požadavků příslušného očekávaného výstupu, avšak na různých úrovních ‒ snížené, minimální, optimální a excelentní. Soubory úloh a metodických komentářů doplňují pracovní listy pro žáky.

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách.

Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace

Metodické komentáře popisují vyšší úrovně vědomostí a dovedností žáků než je úroveň uvedená ve Standardech pro základní vzdělávání. Obsahují ilustrativní úlohy a metodické návody, pomáhají učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura

Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. V úvodu ke každé z jednotlivých složek ČJaL je nejprve věnována pozornost její charakteristice, stěžejním cílům a úkolům. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům i v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.