Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v cizím jazyce

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (47,50 KB)


Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce

od 1. září 2013

Mezi odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce patří zejména:
1) speciální vzdělávací potřeby žáka podle § 16 školského zákona
2) žáci cizinci
3) organizační důvody
• dočasné personální problémy se zajištěním výuky
• dočasné prostorové problémy se zajištěním výuky

O odůvodněných případech rozhoduje ředitel školy po projednání se zákonnými zástupci žáka (doporučujeme s jejich souhlasem), žáci nemusí dokládat žádné potvrzení.
Ředitel školy má možnost vytvářet skupiny žáků napříč paralelními třídami i třídami různých ročníků 1. a 2. stupně. V krajním případě mohou být uvnitř jedné skupiny vzděláváni i žáci na několika úrovních (pokročilí + začátečníci; obor Cizí jazyk + Další cizí jazyk). Žáci mohou být vzděláváni i podle individuálního vzdělávacího plánu. Časová dotace stanovená RVP ZV je minimální, takže žáci mohou mít i více než 6 hodin na Další cizí jazyk (druhý cizí jazyk) nebo pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce (prvním cizím jazyce).

Na základě těchto možností uvádíme příklady organizačního zajištění výuky:
A. Výuka pro žáky upevňující a rozvíjející výuku v Cizím jazyce
1) Ve velkých školách mohou být žáci zařazeni do skupin vzniklých z žáků paralelních tříd.
2) Žáci mohou být zařazeni do skupiny vzniklé z žáků z rozdílných ročníků – podobný model jako na málotřídních školách.
3) Žáci mohou být zařazeni do třídy nižších ročníků nebo paralelní třídy, kde se vyučuje Cizí jazyk.
4) V krajním případě žáci mohou zůstat ve skupině, kde se vyučuje Další cizí jazyk, pokud učitel vyučuje oba jazyky.
B. Výuka Dalšího cizího jazyka
1) Ve velkých školách žáci mohou být zařazeni do skupin vzniklých z žáků paralelních tříd.
2) Zejména ve školách s jednou třídou v ročníku může učitel vyučovat ve třídě žáky, kteří pokračují v Dalším cizím jazyce, společně s těmi, kteří budou s Dalším cizím jazykem začínat (v případě, že se ve škole vyučoval Další cizí jazyk dříve než v 8. ročníku). Dělit takovou skupinu je nutné v případě, přesáhne-li počet žáků 24.
3) Učitel může vyučovat ve skupině současně žáky z různých ročníků, kteří začínají s Dalším cizím jazykem:
• pokud mají stejnou časovou dotaci, musí výuka probíhat podle jednoho učebního plánu: např. v  1. skupině budou žáci 8. ročníku, kteří s Dalším cizím jazykem začínají, mají 3 hodiny v modelu 3 + 3 a ve 2. skupině budou žáci 7. ročníku, také budou mít 3 hodiny v modelu 3 + 3 + X (tito žáci budou mít splněný učební plán už v 8. ročníku, hodinová dotace v 9. ročníku je na zvážení školy),
• pokud mají rozdílnou časovou dotaci, musí výuka probíhat podle rozdílných učebních plánů.
C. Znázornění možností organizace výuky
Ředitelé škol mohou vytvářet skupiny:
1) z paralelních tříd
• Cizí jazyk
• Další cizí jazyk
• Cizí jazyk + Další cizí jazyk
 
2) z různých ročníků
• Cizí jazyk   – více úrovní
• Další cizí jazyk
– jedna úroveň
– více úrovní
• Cizí jazyk + Další cizí jazyk

Výuka předmětů speciálně pedagogické péče náhradou za Další cizí jazyk

V odůvodněných případech lze v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami žáka a po projednání se zákonnými zástupci žáka (doporučujeme s jejich souhlasem) nahradit Další cizí jazyk zařazením předmětů speciálně pedagogické péče se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností ve výuce českého jazyka, cizího jazyka, náhradních komunikačních systémů pro neslyšící nebo hluchoslepé a dalších náhradních komunikačních systémů, k posílení logopedické péče atd.
Stanovená minimální časová dotace je i v tomto případě 6 disponibilních hodin zařazených nejpozději v 8. ročníku.

Možnost náhrady Dalšího cizího jazyka zařazením předmětů speciálně pedagogické péče se zejména týká těchto skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
• žáků se závažným sluchovým postižením
• žáků hluchoslepých
• žáků se závažným onemocněním včetně poúrazových stavů
• žáků se zjištěnou poruchou řečových funkcí, která se projevuje v mluvené, čtené a psané podobě řeči, zejména významnými obtížemi osvojit si zvukovou a grafickou podobu slov, jejich významy, gramatické struktury jazyka. Zejména se jedná o žáky postižené vývojovou dysfázií nebo žáky se specifickou poruchou učení těžkého stupně.
Porucha řečových funkcí se může vyskytovat samostatně, jako doprovodný příznak nebo v kombinaci s dalším zdravotním postižením žáka (§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Vzdělávání žáků s mentálním postižením je řešeno samostatně formou přílohy 2  RVP ZV (rámcový vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) nebo samostatným RVP pro obor vzdělávání  základní škola speciální.