Doporučení pro uchazeče o pilotáž

Pilotáž modelů spolupráce škol a firem je realizována v režimu zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon), který stanoví poměrně přísné podmínky na zpracování obsahu i formy nabídky. Při podání nabídek do veřejné zakázky na pilotáž se objevovaly časté chyby uchazečů spojené zejména s administrativní náročností přípravy nabídky, kterou vyžaduje samotný zákon. Důsledkem takových nedostatků byla hodnotící komise nucena tyto nabídky vyloučit, a to i přes jejich nesporné obsahové kvality. Na základě těchto zkušeností Vám nabízíme nezávazná doporučení, jak se některým nedostatkům v podání nabídky vyhnout.

1) Kvalifikační předpoklady

Kromě samotné nabídky na realizaci pilotáže je podle zákona vyžadováno předložení řady dokumentů k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů. Tyto dokumenty mají hodnotící komisi pomoci určit, zda budoucí dodavatel bude subjektem bezúhonným a dostatečně kvalifikovaným k realizaci pilotáže.

Dle zákona je zadavatel povinen vyžadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů (dokládají profesní a odbornou způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky) a může být vyžadováno také prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Dále je také uchazeč povinen vypracovat a předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Citace ze zákona k základním kvalifikačním předpokladům najdete zde.

Aktuální seznam dokumentů, které budou vyžadovány v připravované veřejné zakázce na pilotáž modelů spolupráce škol a firem bude součástí zadávací dokumentace v části týkající se kvalifikace, a to formou kontrolního seznamu dokladů.

 

2) Další dokumenty, které je uchazeč povinen předložit jako součást nabídky

K prokázání dalších skutečností je uchazeč ze zákona povinen vypracovat a předložit čestné prohlášení k následujícím skutečnostem:

a)      seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b)      má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c)       prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

3) Náležitosti dokladů

Uchazeči často předkládali dokumenty k prokázání požadovaných skutečností, které nesplňovaly podmínky stanovené zákonem, a hodnotící komise pak musela předmětné nabídky vyloučit z formálních důvodů. Nejčastěji byl problém se stářím dokladů. Vzhledem k tomu, že dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, je nutné, aby tyto doklady byly datovány nejpozději ke dni podání nabídek.

Všechny doklady je potřeba zajistit před koncem lhůty k podání nabídek, neboť zadavatel má sice možnost vyžádat si chybějící dokumenty dodatečně, ale ne všechny úřady jsou schopné vydat doklady k určitému dni zpětně.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

Doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Zadavatel má povinnost celou nabídku archivovat i v případě, kdy dojde ke zrušení veřejné zakázky nebo její části (např. pro nedostatečný počet uchazečů), a přiloží-li uchazeč k nabídce originály dokumentů, přijde o možnost znovu je využít (např. při novém vyhlášení téže zakázky nebo pro běžnou agendu v rámci svého podnikání).

Zadavatel má však právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Čestná prohlášení musí být řádně podepsaná, a to osobami oprávněnými jednat za uchazeče.

 

4) Subdodavatelské vztahy

V případě, že uchazeč není schopen sám realizovat předmět veřejné zakázky, může prostřednictvím jednoho či více spolupracujících subjektů – tzv. subdodavatelů (např. zástupce školy nebo firmy) zajistit řádné plnění veřejné zakázky. Uchazeč je pak povinen tyto subjekty identifikovat.

Kromě toho, že se subdodavatelé podílejí na plnění samotného předmětu veřejné zakázky, je možné prostřednictvím nich prokazovat kvalifikaci v chybějícím rozsahu – a to profesní kvalifikační předpoklady (kromě výpisu z obchodního rejstříku) a technické kvalifikační předpoklady.

Za každého subdodavatele, prostřednictvím něhož uchazeč prokazuje chybějící část kvalifikace, je uchazeč navíc povinen v nabídce předložit:

  • čestné prohlášení, že uvedený subjekt není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
  • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, v které je zapsán,
  • smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky. Zájemcům doporučujeme sledovat informace na profilu zadavatele (https://www.softender.cz/home/profil/nuv), kde jsou vyvěšovány všechny relevantní informace k veřejným zakázkám.

Do zveřejnění oznámení o vyhlášení veřejné zakázky se s obecnými dotazy k pilotáži můžete obracet na realizační tým projektu POSPOLU (pospolu.info@nuv_cz, info linka 774 645 062, pracovní dny  9:00 až 15:00).

Konkrétní informace k nově připravované pilotáži budou zveřejněny po vyhlášení veřejné zakázky.