Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Aplikované a obecné modely spolupráce škol a zaměstnavatelů vytvořené v projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/modely-spoluprace. Obecné modely jsou ke stažení také na stránce http://pospolu.rvp.cz/obecne-modely.


Modely spolupráce byly vytvořeny v projektu Pospolu. Popisují různé možnosti vzájemné spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání v těchto oblastech:

  • praktické vyučování - odborný výcvik/odborná praxe;
  • využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky;
  • profilová maturitní zkouška;
  • stáže učitelů ve firmách.

 Jednotlivé oblasti spolupráce jsou obsaženy v samostatných modulech:

 

Aplikované modely - Náměty pro podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů:

  • vznikaly postupně rozpracováním obecných modelů spolupráce, které poskytují rámcový popis spolupráce škol a zaměstnavatelů, a to pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání, tzn. každý aplikovaný model spolupráce je zaměřen vždy na jednu skupinu oborů a jednu úroveň vzdělání (H, M, L0);
  • poukazují na oborové zvláštnosti či odlišnosti při realizaci praktického vyučování přímo v reálném pracovním prostředí ve firmách;
  • popisují možnosti spolupráce škol a firem/podniků ve všech aspektech, které je potřeba řešit při koncipování této spolupráce ve vybraném oboru;
  • obsahují tedy konkrétní informace o spolupráci a jejích cílech, obsahu, způsobech organizačního zajištění a evaluace a popisují také legislativní prostředí.

Celkem bylo zpracováno 56 aplikovaných modelů, které byly zároveň doplněny případovými studiemi a příklady dobré praxe konkrétních škol. Do podoby modelů se promítly i praktické zkušenosti získané z pilotáže 28 partnerství škol a firem.

K čemu jsou modely spolupráce

Modely slouží jako námět a inspirace pro pedagogické pracovníky ve školách a pro zástupce zaměstnavatelů a firem při společném plánování, realizaci a vyhodnocení konkrétní spolupráce. Jde o podklad pro rozpracování vlastních principů spolupráce školy a firmy. Zástupci škol a zaměstnavatelé mohou na základě vytvořených modelů plánovat a realizovat vzájemnou spolupráci. Modely mají být nástrojem k efektivnějšímu provázání školního a zaměstnavatelského prostředí, mají sloužit k obohacení obou stran, aby absolventi jednotlivých oborů vzdělání byli jako potenciální zaměstnanci pro firmy a podniky co nejužitečnější.

V rámci každé z oblastí spolupráce (modulů) jsou doporučeny nejen obsahové, personální či smluvní aspekty, ale také možnosti ověření, zda daná spolupráce přinesla očekávané výstupy. 

Kde jsou modely uveřejněny

1. Na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz

2. Na stránkách k jednotlivým skupinám oborů

Kdo a jak modely tvořil?

Autory aplikovaných modelů spolupráce jsou učitelé a odborníci z praxe, protože je důležité, aby modely vyhovovaly reálným požadavkům jednotlivých skupin oborů, tedy aby odrážely jejich specifika, potenciál i omezení.

Tvorbu aplikovaného modelu koordinoval pracovník projektu  ̶  koordinátor tvorby aplikovaných modelů, který ve spolupráci s oborovým garantem NÚV oslovil zástupce škol a sociálních partnerů. Pracovní skupina vycházela při tvorbě modelů z platného RVP vybraného oboru vzdělání dané skupiny a kategorie tak, aby byl aplikovaný model využitelný i pro ostatní obory ve skupině.

Aplikované modely vznikaly postupně rozpracováním obecných modelů spolupráce, které poskytují rámcový popis spolupráce škol a zaměstnavatelů, a to pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání, tzn. každý aplikovaný model spolupráce je zaměřen vždy na jednu skupinu oborů a jednu úroveň vzdělání (H, M, L0).

Po fázi, ve které byly aplikované modely zveřejněny a projednávány na oborových workshopech, byly projednány v pracovní skupině sestavené z přizvaných odborníků, zástupců MŠMT, komise sociálních partnerů, garanta NÚV, zástupců oborové skupiny atd. Na základě těchto projednávání byla ještě doupravena koncepce modelů a postupně zapracovány připomínky.

Byl dokončen i obecný model spolupráce.

Obecné modely pro jednotlivé kategorie dosaženého vzdělání: