AKTIVITY

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Pilotáž modelů spolupráce u vybraných partnerství škol a firem

Od října 2013 do března 2015 probíhala pilotáž modelů spolupráce středních odborných škol a firem. Pilotáž pěti partnerství vybraných v letním výběrovém řízení začala v říjnu 2013. Dalších jedenáct partnerství zahájilo pilotní ověřování vzájemné spolupráce v březnu 2014. Cílem pilotáže bylo zjistit, jaké možnosti a jaké limity má spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci platné legislativy, a přenést praktické zkušenosti účastníků pilotáže do aplikovaných modelů spolupráce a do návrhů systémových opatření.

Od června 2014 probíhalo ověřování spolupráce škol a firem formou monitoringu. Partnerství spolupracovala s řešitelským týmem, připravovala příklady z vlastní praxe a předávala potřebné informace vedoucí k návrhům nového modelu odborného vzdělávání. Touto formou bylo zapojeno 10 partnerství.

Monitoring bez finanční účasti

Některá partnerství se přihlásila k monitorování v průběhu projektu dobrovolně i bez nároku na finanční podporu. Jedno partnerství bylo monitorováno bez nároku na finanční příspěvek pouze v průběhu jednoho pololetí roku 2014.

Vytvoření modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů

Obecné a aplikované modely spolupráce popisují možnosti spolupráce středních odborných škol se zaměstnavateli v odborném vzdělávání. Z obecných modelů spolupráce vytvořených na počátku projektu postupně vznikaly aplikované modely pro jednotlivé skupiny oborů. Jejich součástí jsou i případové studie, jejichž autoři zaznamenávali svou zkušenost z dobře fungující spolupráce konkrétní školy s konkrétní firmou/firmami.

Publikace vzniklé v projektu

V průběhu projektu vznikly metodické publikace pro různé skupiny oborů vzdělání, dohromady 31 publikací. Publikace jsou rozděleny do několika edičních řad: Profilová maturitní zkouška, Metodický inspiromat, Motivační workshopy, Čtenářské dovednosti pro praxi a Z praxe škol. Samostatně vyšla publikace věnovaná ECVET (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání). Publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem se věnuje práci s aplikovanými modely a dalšími nástroji vytvořenými v projektu. On-line verze publikace je k dispozici na Metodickém portálu RVP.cz na stránce http://pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu.

Jako jeden z posledních výstupů projektu Pospolu vznikl také Průvodce firmy k navázání spolupráce se školou. On-line podobu Průvodce i jeho jednotlivé části ke stažení najdete na stránce http://pospolu.rvp.cz/pruvodce-zamestnavatele.

Šetření na školách a u zaměstnavatelů a další analýzy

Na podzim 2013 proběhlo šetření, jehož cílem bylo podrobně zmapovat současný stav spolupráce škol se zaměstnavateli. Do šetření byli zahrnuti vybraní zaměstnavatelé a plošně všechny střední a vyšší odborné školy. Výsledky šetření byly využity jako jeden ze zdrojů pro tvorbu návrhů systémových změn v oblasti praktické přípravy žáků na pracovištích zaměstnavatelů.

Vytvoření nového modelu odborného vzdělávání

Návrh nového modelu odborného vzdělávání vzešel v projektu Pospolu z diskuzí se sociálními partnery. Model umožňuje spolupráci škol a firem s využitím prvků duálního systému při realizaci odborného výcviku a odborné praxe žáků v reálném pracovním prostředí. Nový model vychází ze stávajících možností a podmínek v ČR. Jeho cílem je víceméně vyhovět požadavkům škol i zaměstnavatelů na větší zapojení firem do vzdělávacího procesu a přispět tím k rozvoji odborného vzdělávání. Projednávání modelu odborného vzdělávání probíhalo v první polovině roku 2015. Byla připravena kompletní koncepční studie a návrhy opatření.

Organizace vzdělávacích aktivit pro firmy, školy i jejich zřizovatele

Od ledna 2014 do května 2015 probíhaly ve všech regionech ČR vzdělávací kurzy, semináře a workshopy pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem bylo moderními vzdělávacími metodami představit možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zjištěné v dalších aktivitách projektu.

Zkvalitňování spolupráce prostřednictvím principů a prvků ECVET

Projekt Pospolu se inspiroval principy ECVET, jednoho z nástrojů na podporu celoživotního učení a mobility žáků a učitelů, které zaváděl do praxe. Na národní úrovni podporoval spolupráci škol a podniků také ve smyslu národní mobility a zároveň přispíval ke zvýšení kvality praktického vyučování žáků středních odborných škol.

Základní informace o projektu Pospolu (pdf pdf, Word Word)

Podrobné informace o aktivitách v projektu včetně jeho výstupů naleznete v Souhrnné závěrečné zprávě o projektu.

 
Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem

(Informační brožura byla naposledy aktualizována k 26. lednu 2015.)